Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Video in modeliranje vizualnih informacij


Nosilci: izredni profesor dr. Žbona Tilen


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Video in modeliranje vizualnih informacij

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Zgodnje učenje, 2. stopnja

/

1. ali 2.

2. ali 3. ali 4.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. mag. Tilen Žbona

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Vsebina:

Študenti pri predmetu Video in modeliranje vizualnih informacij raziskujejo raven prostora, podobe in pogled vizualnih informacij ter z aparatom - kamero realizirajo video dela in prostorske instalacije oz. gradijo digitalno generirane video segmente.

Opis vsebine:

 • seznanitev s sodobno umetniškimi pojavi na nivoju video-stvaritev, modeliranje podob v odnosu z informacijskimi tehnologijami kot vmesniki kulture,
 • umetnost v medmrežju,
 • nove umetnostne usmeritve,
 • medij v sliki,
 • integracija sodobnih umetniških praks,
 • video skulptura,
 • binarna umetnost,
 • osnove teoretičnih zakonitosti sodobnih umetniških praks,
 • analiza sodobnih umetniških pojavov,
 • izdelava novomedijskega artefakta (medij v sliki, video skulptura, net art...).

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • MANOVICH, Lev : The Language of New Media, MIT Press, Cambridge Mass, USA,
 • 2001.
 • WEIBEL, Peter "Lichtkunst aus Kunstlicht" (with Gregor Jansen), ZKM | Center for Art and Media, Karlsruhe, 2005.
 • BOVCON, Narvika: UMETNOST V SVETU PAMETNIH STROJEV : novomedijska umetnost Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana / Narvika Bovcon, Ljubljana : Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2009

Dopolnilna literatura:

 • GRŽINIČ, Marina: The future of Computer Arts, MASKA, 2004.

Dodatna literatura:

 • LEVY, Pierre, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie (naslov izvirnika:Cyberculture.Rapportau Conseil de l`Europe), Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1999.
 • VIZUALNA kultura, Založba ZRC Ljubljana, 1999.
 • ŽIŽEK, Slavoj, Pogled s strani, Imago, Ljubljana, 1988.

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • prepoznavanje in interpretacija video stvaritve,
 • poznavanje osnov manipulacij in urejanja video segmentov,
 • implementacija in modeliranje z vizualnimi informacijami,
 • izdelava koncepta video artefakta.

Splošne kompetence:

 • sposobnost manipuliranja video materiala v medijskem in novomedijskem okolju.

Predmetnospecifične kompetence:

 • izdelava koncepta za novomedijski video artefakt,
 • analiza prostora in naravnanost prepoznavanja sistemov vizualnih informacij,
 • vrednotenje aplikativnih sistemov kot posledica.

Predvideni študijski rezultati:

 • osvojitev tehnik za video manipuliranje,
 • poznavanje teorij novih medijev,
 • izdelava koncepta za novomedijski sistem z upoštevanjem uporabnikovega značaja,
 • razumevanje naravnanosti vmesnika na lastnost uporabnika,
 • dojemanje prostorskih različic in zunanjih dejavnikov.

Metode poučevanja in učenja:

 • multimedijske predstavitve,
 • predavanja,
 • diskusija,
 • projektno skupinsko delo,
 • samostojno delo študentov.

Metode dela:

 • razlaga,
 • razgovor,
 • obravnava nastavljenih konceptov,
 • delo s pretvorniki analognih sistemov v digitalni zapis (skener, digitalni fotoaparat-kamera, mikrofon ipd.),
 • delo z različnimi vmesniki in odprtokodnimi programi.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt).

· Seminarska naloga (predstavitev koncepta),

· izpit / predstavitev digitalnega artefakta.

Seminarska naloga 30%,

izpit / Predstavitev digitalnega artefakta 70%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. BOVCON, Narvika, ŽBONA, Tilen, VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Tilen Žbona. Ljubljana: ArtNetLab - Društvo za povezovanje umetnosti in znanosti, 2007. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-92000-2-5. [COBISS.SI-ID 231542784
 2. ŽBONA, Tilen. Opustime less. selected art work. [S. l.: s. n.], 2011. 1 mapa (6 grafičnih listin), ilustr. [COBISS.SI-ID 4219095]
 3. ŽBONA, Tilen. Novi medij kot ustvarjalni pripomoček = New media as a motivational tool. V: STARC, Sonja (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja : izvlečki : abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 60. [COBISS.SI-ID 3430871]
 4. ŽBONA, Tilen. Svetovni arhitekturni presežki. Goodlife, okt. 2009, letn. 1, št. 5, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 4031959]
 5. ŽBONA, Tilen. Barvita umetnost. Golf klub, mar. 2010, vol. 5, št. 36, str. 94-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 4032215] ŽBONA, Tilen. Immaginario scientifico / Science centre / Znanstveni center / Interaktivni multimedijski muzej znanosti. Likov. vzgoja, december 2007, letn. 8, št. 39-40, str. 57-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 7277385] ŽBONA, Tilen. Hybrid - subjects III. V: BOVCON, Narvika (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Green desert. Nova Gorica: Kulturni dom, 2007, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 4030935] ŽBONA, Tilen. Percepcija in ustvarjanje v sodobnem času = Perception and creation in modern times. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Umetnost in kurikul, Koper, 28. november 2008. Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facoltà di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 31. [COBISS.SI-ID 3032023]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino