IZP

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. Z zakoni ali podzakonskimi akti so ti programi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja.

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta ponuja več programov za izpopolnjevanje izobrazbe, in sicer:

- Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje,

- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine,

- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine,

- Pedagoško-andragoško izobraževanje.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (IZP PV)

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje je program za izpopolnjevanje, ki omogoča diplomantom programov, ki izobražujejo za učitelje ter diplomantom drugih sorodnih študijskih programov, pridobiti kvalifikacije za zaposlitev v vrtcu.

Vsebinska izhodišča in struktura programa temeljijo na vsebinah in načinih izvedbe študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja. Program traja predvidoma eno študijsko leto in obsega 60 kreditnih točk po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), od tega je 17 ECTS namenjenih praktičnemu usposabljanju oziroma pedagoški praksi.

Po končanem študiju prejme udeleženec javno listino, s katero dokazuje ustrezne kvalifikacije za zaposlitev na delovnem mestu vzgojitelja.

V okviru programa si udeleženci razvijajo kompetence na področjih izvajanja kurikula za vrtce s poudarkom na poznavanju otrokovega razvoja in dejavnikov vplivanja, komunikacije z otroki in odraslimi, sodelovanja s starši, načrtovanja lastnega profesionalnega razvoja in vseživljenjskega učenja ter uporabe sodobne tehnologije.

Program izpopolnjevanja vključuje obvezne predmete, en izbirni predmet in obvezno pedagoško usposabljanje.

Podrobnejši opis programa
Predmetnik
Učni načrti predmetov

Program za študijsko leto 2021/2022 ni razpisan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine (IZP ANJ)

Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje.

Študijski program obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

Podrobnejši opis programa
Predmetnik
Učni načrti predmetov

Program za študijsko leto 2021/2022 ni razpisan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine (IZP ITA)

Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje.

Študijski program obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

Podrobnejši opis programa
Predmetnik

Program za študijsko leto 2021/2022 ni razpisan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program za izpopolnjevanje: Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI)

Pedagoško-andragoško izobraževanje je izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge stopnje, za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Kandidati pridobijo znanja s področja pedagoških, psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah. 

Program traja eno študijsko leto in obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 

Po zaključku programa prejme udeleženec potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

Podrobnejši opis programa in predmetnik
Učni načrti predmetov
Razpis za vpis v PAI za študijsko leto 2021/2022

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE JE PODALJŠAN DO VKLJUČNO PETKA, 17. 9. 2021. 

Vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja - obrazec (za kandidate, ki so študij zaključili v tujini)

 

______________________________________________________________________________       

Več informacij o študijskih programih za izpopolnjevanje lahko dobite v Službi za tržne dejavnosti in promocijo UP PEF pri Tini Vičič in sicer na telefonski številki 031 634 017 vsak dan od 9. do 12. ure ter preko e-pošte na e-naslovu tina.vicic@pef.upr.si.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino