RAZPIS Univerze na Primorskem EGP in NFM – ŠTUDENTI (do 24. marca 2014)

 Rok prijave: 24. marec 2014

 

SPREMNA POJASNILA K RAZPISU

Program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.
 
Program omogoča učno mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

- omogočiti študentom, da pridobijo izobraževalne, jezikovne in kulturne koristi iz izkušnje učenja v drugih evropskih državah;

- spodbujati sodelovanje med organizacijami in bogatitev izobraževalnega okolja organizacij gostiteljic;

- prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih ljudi v bodoče strokovnjake.

 

Študenti se lahko udeležijo mobilnosti v sodelujočih državah: Norveška, Islandija ali Liechtenstein.

 

Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru programa EGP in NFM imajo tako možnost, da:

 

•del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od navedenih sodelujočih držav programa,

•opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,

•so oproščeni stroškov šolnine v tujini,

•se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,

•pridobijo finančno pomoč v okviru programa EGP in NFM

 

Pomembno se je zavedati, da program sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Za namen študija v tujini študent izbere partnersko institucijo glede na področje študija iz priloženega seznama (gl. Priloga št. 1: Seznam partnerskih institucij).

 

Besedilo razpisa

Prijavnica

Seznam partnerskih institucij

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino