akademski zbor

Predsednica Akademskega zbora UP PEF je prof. dr. Majda Cencič.

Namestnica predsednice pa prof. dr. Bogdana Borota.

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi na univerzi zaposleni, ki delo opravljajo na fakulteti kot visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci. 

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete. Njihovo število mora predstavljati najmanj petino vseh članov akademskega zbora. Predstavnike študentov v akademski zbor fakultete voli študentski svet fakultete. Način volitev predstavnikov študentov, ki sodelujejo v akademskem zboru, določi pravilnik, ki določa način izvolitve predstavnikov v organe članic in ga sprejme Študentski svet Univerze na Primorskem. 

Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora, ki nadomešča predsednika v skladu z njegovim pooblastilom. Mandatna doba predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora traja 2 leti. 

Seje akademskega zbora sklicuje njegov predsednik, ki jih tudi vodi. 

Akademski zbor voli člane senata fakultete in predlaga senatu fakultete enega kandidata za dekana ter odloča o odpoklicu članov senata in o odpoklicu dekana. 

Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu. V razpravi in odločanju o teh vprašanjih sodelujejo tudi študenti.


Sestava akademskega zbora v študijskem letu 2016/2017: 

V študijskem letu 2016/2017 je v Akademskem  zboru UP PEF 17 študentskih mest, kar pomeni več kot petino vseh članov le-tega. Predstavnike študentov je izvolil Študentski svet UP PEF na svoji 2. dopisni seji, ki je potekala  od 25. do 26. aprila 2017.

Predstavniki študentov v Akademskem zboru UP PEF v študijskem letu 2016/2017 so:

 • Sanja Kelhar
 • Tjaša Jagodic
 • Lucija Burgar
 • Maja Sadovnik
 • Eva Jedrlinič Peloz
 • Tjaša Ban
 • Marija Sladič
 • Urša Pečečnik
 • Miha Štilec
 • Deja Tabaković
 • Jurij Kočevar
 • Petra Giovani
 • Nina Cepuš
 • Matija Jenko
 • Arijana Đuretić
 • Sandra Škripec
 • Tadeja Mrgole
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino