akademski zbor

Predsednik Akademskega zbora UP PEF je izr. prof. dr.  Stanko Pelc.

Namestnik predsednika pa izr. prof. dr. Darjo Zuljan.

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi na univerzi zaposleni, ki delo opravljajo na fakulteti kot visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci in študenti. Njihovo število mora predstavljati najmanj petino vseh članov akademskega zbora. Predstavnike študentov v akademski zbor fakultete voli študentski svet fakultete. Način volitev predstavnikov študentov, ki sodelujejo v akademskem zboru, določi pravilnik, ki določa način izvolitve predstavnikov v organe članic in ga sprejme Študentski svet Univerze na Primorskem.

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi pdrugi delavci fakultete.  

Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora, ki nadomešča predsednika v skladu z njegovim pooblastilom. Mandatna doba predsednika in namestnika predsednika akademskega zbora traja 2 leti. 

Seje akademskega zbora sklicuje njegov predsednik, ki jih tudi vodi. 

Akademski zbor voli člane senata fakultete.

Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu. V razpravi in odločanju o teh vprašanjih sodelujejo tudi študenti.


Sestava akademskega zbora: 

V študijskem letu 2018/2019 je v Akademskem  zboru UP PEF 17 študentskih mest, kar pomeni več kot petino vseh članov le-tega. Člane akademskega zbora UP PEF, predstavnike študentov, je izvolil Študentski svet UP PEF na svoji 2rdopisni seji, ki je potekala 12. marca 2019.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino