NTC učenje - razvoj kreativnosti in funkcionalnega znanja


Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je za študijsko leto 2016/2017 razpisala 17 posodobitvenih programov, ki so namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja. Program, na katerega se je prijavilo največ udeležencev, je NTC učenje, ki omogoča razvoj kreativnosti in funkcionalnega znanja otrok. Soavtor programa je Ranko Rajović, dr. med., izvajajo pa ga izobraževalne institucije v 14 državah, tudi v Sloveniji, in sicer v obliki predavanj ter seminarjev. Ranko Rajović kot nevroendokrinolog vnaša najnovejša medicinska odkritja o možganih v pedagogiko. Že vrsto let je aktiven član Mense, svetovnega združenja ljudi z nadpovprečno inteligenco, kjer je tudi aktualni predsednik odbora za nadarjene otroke, ki odkriva in spodbuja otroško inteligenco.

Pokazatelj bralne, matematične in naravoslovne pismenosti po svetu so PISA testi, ki se izvajajo pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Analize testov kažejo, da Evropa v uporabi znanja zaostaja za Azijo. Uporabno znanje je najvišja raven znanja, je vzporedno povezovanje informacij, ki jih imamo v glavi. Rajović na podlagi analiz in lastnih dognanj meni, da so naši otroci inteligentni, toda ne dosegajo pričakovanih rezultatov. Glavni razlog za to je reproduktivno učenje v šolah.

Namen NTC učenja je spodbuditi razvoj učnih potencialov šolskih otrok z izbranimi igralnimi dejavnostmi na osnovi sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj, ki kažejo, da se možganske povezave vzpostavljajo od rojstva do približno 12. leta (do 3. leta približno 50%, do 7. leta približno 75%, do 12. leta približno 95%), zato je izjemnega pomena, da v tem občutljivem obdobju otroke sistematično spodbujamo k tistim dejavnostim, za katere je dokazano, da prispevajo k razvijanju in utrjevanju teh povezav. Kasneje v življenju namreč lahko le še uporabljamo vzpostavljene oziroma utrjene sinapse, saj se nove tvorijo le v izjemno nizkem odstotku.

Cilja programa sta razvoj kreativnosti in funkcionalnega znanja ter povezovanje informacij. Nevrofiziološka osnova programa dobro dopolnjuje razvojno psihološka izhodišča Kurikuluma za osnovno šolo in ga hkrati bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih gibalnih ter miselnih iger. Te so izbrane tako, da čim bolj smiselno povezujejo različne otrokove izkušnje iz njegovega vsakdana ter so uporabne na različnih področjih šolskih dejavnosti (športnem, jezikovnem, umetnostnem, matematičnem, družboslovnem in naravoslovnem). Program namreč vsebuje premišljeno sestavljen nabor dejavnosti ter predvideva stopnjevanje njihove zahtevnosti na osnovi starosti in znanja otrok. S tem pri otrocih ohranja ter še spodbuja razvoj učne motivacije. Poleg tega igralne dejavnosti vsebujejo veliko ponavljanja, s katerim se utrjujejo nastale možganske povezave. Zato program učitelje nenehno spodbuja k ustvarjalnemu delu oziroma oblikovanju novih igralno-učnih situacij in dejavnosti, ki so čim bolj povezane z značilnostmi konkretnega učnega okolja, v katerem se izvajajo. Program je namenjen razvoju prav vseh otrok, tudi s posebnimi potrebami, saj deluje spodbudno na kognitivni motorični in posledično tudi na socialno čustveni razvoj.

S pomočjo NTC učenja se tako razvija otrokovo učno motivacijo, samopodobo in socialno vedenje, spodbuja se razvoj zaznavanja, pomnjenja, divergentnega in funkcionalnega mišljenja ter motiviranost otrok za mišljenje.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino