CVŽU UP PEF: Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili: medpodročno povezovanje - prestavljeno

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu smo, v Katalog ponudbe CVŽU UP PEF za študijsko leto 2020/21, vključili tudi izobraževanje »Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili – medpodročno povezovanje«.
______________________________________________________

Izvajalci: doc. dr. Barbara Baloh; dr. Petra Furlan, viš. pred.; Giuliana Jelovčan, viš. pred.; Bojana Kralj, pred.
Ciljna skupina: vzgojitelji obeh starostnih skupin, učitelji/vzgojitelji v 1. triletju OŠ
Termin: februar, marec 2021
Trajanje: 24 ur (v treh delih)
Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a (če bo možno, se lahko izvede tudi v živo)
Cena na udeleženca: 95,00 EUR (VIZ) in 190,00 EUR (ostali) z DDV
Št. min udeležencev: 30
Elektronska prijava: https://cutt.ly/bgj5EKU
Prijava: cvzu@pef.upr.si
______________________________________________________

Opis: Seminar bo skozi dejavnosti začetnega opismenjevanja (predopismenjevalne in opismenjevalne dejavnosti) povezoval cilje predmetnih in kurikularnih področjih jezik, gibanje, glasba in naravo. Udeleženci bodo usvojili didaktične pristope za spodbujanje začetnega opismenjevanja: vidnega zaznavanja, grafomotorike, slušnega zaznavanja v povezavi z glasbo, in sicer tako slušnega razločevanja kakor tudi slušnega razčlenjevanja. Predstavljena bodo teoretična izhodišča začetnega opismenjevanja, v slovenski praksi vse bolj uveljavljeno t.i. veččutno poučevanje, kar bo v nadaljevanju podkrepljeno s konkretnimi primeri povezovanja aktivnosti z vseh področji (jezik, gibanje, glasba in naravoslovje), za spodbujanje vseh vidikov otrokovega razvoja.
V predšolskem obdobju je potrebno visoko zavedanje, da otroku gibalna/športna aktivnost v različnem okolju nudi možnosti za aktivno in celostno učenje, skozi vsa čutil, na konkretnem nivoju, skozi didaktično gibalno igro in naravnimi oblikami gibanja. Vključevanje jezika, glasbe in vsebin zgodnjega poučevanja naravoslovja pri gibalnih/športnih aktivnostih pozitivno vplivajo na različne razsežnosti otrokove osebnosti, v določeni meri tudi izboljšajo perceptivno - gibalnih sposobnosti.
Glasbena vzgoja obsega razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti, ki so potrebni za otrokov glasbeni razvoj. Nanj vpliva spodbudno učno okolje, ki z razvojem glasbenih sposobnosti in spretnosti povečuje zmožnost glasbene ustvarjalnosti otroka.
Udeležencem bomo na temeljih področja narave predstavili teoretična izhodišča izkustvenega učenja, ki omogoča samostojno iskanje in razmišljanje z lastno aktivnostjo ter s tem pridobivanje lastnih izkušenj. Predstavili bomo primere dobre prakse te sodobne učne strategije, ki izhajajo iz vsakodnevnih življenjskih situacij in tvorijo medpodročne povezave.
______________________________________________________

Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/organiziranost_fakultete/centri/center_za_vsezivljenjsko_ucenje/predstavitev/

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino