dekan in prodekani

Dekanja UP PEF je prof. dr. Mara Cotič

Dekan vodi, zastopa in predstavlja fakulteto ter odgovarja za zakonitost dela fakultete. Je strokovni vodja fakultete in opravlja naloge na temelju zakona, odloka o ustanovitvi univerze, statuta univerze in pooblastil rektorja, ki jih le-ta prenese na dekana. Dekan je hkrati poslovodni organ fakultete, ko ta posluje v svojem imenu in za svoj račun v skladu z določbami Pravil o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Koper. 

Za dekana lahko kandidira visokošolski učitelj, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat univerze in je zaposlen na univerzi za opravljanje dela na fakulteti. Izmed kandidatov za dekana akademski zbor na podlagi tajnega glasovanja izvoli enega kandidata, ki ga predlaga senatu fakultete v izvolitev. Senat fakultete s tajnim glasovanjem izvoli dekana fakultete. Dekana imenuje rektor univerze za dobo štirih let po prejemu sklepa o izvolitvi v senatu fakultete.

Naloge dekana
 
 

Prodekani

Prodekani UP PEF po področjih dela so:

  • Prodekanja za študentske zadeve izr. prof. dr. Silva Bratož
  • Prodekan za mednarodno sodelovanje in umetnost izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik
  • Prodekan za sodelovanje z okoljem in prenos znanja prof. dr. Mitja Krajnčan
  • Prodekanja za znanstveno raziskovanje in doktorski študij izr. prof. dr. Tina Štemberger
  • Prodekanja za študijske zadeve (izredni študij) doc. dr. Marina Volk
  • Prodekanja za študijske zadeve (redni študij) prof. dr. Amalija Žakelj

(Prodekani so navedeni po abecednem vrstem redu priimkov.)


Fakulteta ima lahko enega ali več prodekanov.Prodekani so lahko imenovani za področja študijskih zadev, študentskih zadev, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela, mednarodnega sodelovanja ter za druga področja. Ob imenovanju dekan s sklepom določi delovno področje prodekana in konkretne naloge.

Prodekani v skladu s pooblastili nadomeščajo dekana ob njegovi odsotnosti in opravljajo naloge, ki so določene v sklepu o njihovem imenovanju, ter druge naloge v skladu s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Koper in navodili dekana.

Prodekane imenuje dekan fakultete s soglasjem senata fakultete izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev fakultete.

Prodekan je imenovan za dobo štirih let oziroma do prekinitve mandata dekanu, če ta nastopi pred iztekom mandata, za katerega je bil imenovan.
 

Kolegij dekana

Kolegij dekana sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete. 

Kolegij dekana je dekanov posvetovalni organ, ki predvsem svetuje dekanu pri sprejemanju odločitev z obravnavo in posredovanjem mnenj o različnih vprašanjih s področja dela fakultete. 

Razširjeni kolegij dekana sestavljajo še predstojniki oddelkov, predstavniki fakultete v organih univerze, zadnji predhodni dekan, predsednik akademskega zbora in predsednik upravnega odbora.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino