katedre

Na fakulteti se lahko ustanovijo katedre, trenutno ni ustanovljena nobena katedra.

 

Katedre združujejo visokošolske učitelje, znanstvene delavce ter visokošolske in raziskovalne sodelavce sorodnih znanstvenih, umetniških in strokovnih področij, ki so zaposleni na univerzi in opravljajo delo na fakulteti. 

Osnovna naloga kateder je obravnava strokovnih vprašanj z disciplinarnega področja katedre in sodelovanje z oddelki pri skrbi za nemoten potek študijskega ter znanstveno in raziskovalnega ter umetniškega dela fakultete. Katedre imajo lahko tudi druge naloge, ki se določijo v sklepu o ustanovitvi posamezne katedre. 

Sklep o ustanovitvi katedre sprejme senat fakultete na pisno pobudo najmanj desetih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, od katerih je najmanj pet visokošolskih učiteljev, ki so izvoljeni v naziv na matičnem področju, ki spada na disciplinarno področje, na katerem se ustanavlja katedra. Pisna pobuda vsebuje opredelitev področja dela katedre in obrazložitev njene ustanovitve. 

Pri ustanavljanju kateder se zasleduje cilj, da disciplinarna področja, ki jih zajemajo katedre, niso preveč razpršena in da to ne vodi v veliko število kateder z nizkim številom članov. 

Odločitev visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ter visokošolskega in raziskovalnega sodelavca je ali bo sodeloval pri delu katedre, katere disciplinarno področje zajema matično področje njegove izvolitve v naziv. V primeru, da je visokošolski učitelj, znanstveni delavec oziroma visokošolski ali raziskovalni sodelavec izvoljen v naziv na več matičnih področjih, je lahko član več kateder, v katerih disciplinarna področja sodijo matična področja njegove izvolitve v naziv. 

Katedra lahko k obravnavi strokovnih vprašanj s svojega področja vabi tudi zunanje sodelavce, ki pa nimajo statusa člana katedre. 

Katedro vodi predstojnik katedre, ki ima naziv visokošolskega učitelja. Predstojnika katedre imenuje senat fakultete za dobo dveh let na predlog članov katedre. Predlog se oblikuje na podlagi izvedenih volitev. 

Naloge predstojnika katedre so opredeljene v aktu o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem. 

V primeru odsotnosti predstojnika katedre ga nadomešča član katedre, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje za predstojnika katedre. Namestnika predstojnika za nadomeščanje pisno pooblasti predstojnik. V primeru, da predstojnik tega ne more storiti, namestnika predstojnika za nadomeščanje predstojnika katedre pooblasti dekan fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino