Komisija za izvolitve v nazive

Člani Komisije za izvolitve v nazive Senata UP PEF so: 


Predstavnica Študentskega sveta UP PEF, ki sodeluje pri delu komisije, je Maja Humski.

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Lara Krmac, samostojna strokovna delavka v službi za kadrovske zadeve.

Komisija za izvolitve v nazive šteje 5 članov. Člani komisije so visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete. 

Člane komisije imenuje senat fakultete na predlog dekana. Dekan izoblikuje predlog članov komisije na podlagi predlogov, ki jih prejme od oddelkov fakultete. Pri tem poskuša doseči, da sestava komisije zagotavlja enakovredno zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij fakultete. 

Mandatna doba komisije je najdlje štiri leta, vezana pa je na mandatno dobo senata fakultete. Članom, ki so v komisije imenovani naknadno, mandat traja le do poteka mandata komisije kot celote. 

Predstavnika študentskega sveta se vabi na seje komisije za izvolitve v nazive, kjer lahko sodeluje pri delu komisije, brez glasovalne pravice. 

Komisijo za izvolitve v nazive vodi predsednik komisije, ki ga izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo člani komisije. 

Komisija za izvolitve v nazive obravnava zadeve s področja izvolitev v nazive tako, da ob upoštevanju meril za izvolitve v nazive sprejetih na ravni Univerze na Primorskem in navodil za njihovo izvedbo: 

  • vodi postopke za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev;
  • pregleduje vloge kandidatov za izvolitve v nazive in svetuje morebitne dopolnitve;
  • v postopku izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev predlaga senatu fakultete v imenovanje strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev usposobljenosti kandidata v skladu z merili Univerze na Primorskem za izvolitev v nazive;
  • predlaga senatu fakultete izvolitve v nazive visokošolski učitelj, znanstveni delavec, visokošolski in raziskovalni sodelavec, razen v nazive redni profesor, znanstveni svetnik in raziskovalno-razvojni svetnik, oziroma predlaga senatu fakultete, da  senatu univerze predlaga kandidate za izvolitev v naziv redni profesor, znanstveni svetnik in raziskovalno-razvojni svetnik;
  • pripravlja druga gradiva in predloge za senat;
  • sodeluje s Komisijo za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem;
  • sodeluje z drugimi delovnimi telesi senata fakultete;

opravlja druge naloge v skladu s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete, splošnimi akti fakultete in s sklepi senata fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino