Komisija za študijske zadeve

Člani Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF: 

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi mag. Alenka Andrejašič, samostojna strokovna delavka v službi za izobraževanje.

Komisija za študijske zadeve šteje 7 članov. 

6 članov komisije je visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete. 1 član komisije je predstavnik študentov. 

Prodekan za področje študijskih zadev je član komisije po funkciji in ji predseduje. 

Ostalih 5 članov komisije izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, imenuje senat fakultete na predlog dekana. Dekan izoblikuje predlog teh članov komisije na podlagi predlogov, ki jih prejme od oddelkov fakultete. Pri tem poskuša doseči, da sestava komisije zagotavlja enakovredno zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij fakultete. 

Člana komisije, predstavnika študentov, imenuje senat fakultete izmed študentov fakultete na predlog študentskega sveta fakultete. Predstavnik študentov ima kot član komisije enake pravice kot ostali člani te komisije. 

Mandatna doba komisije je najdlje štiri leta, vezana pa je na mandatno dobo senata fakultete. Članom, ki so v komisije imenovani naknadno, mandat traja le do poteka mandata komisije kot celote. Mandat člana komisije, ki je imenovan iz vrst študentov, traja eno leto. 

Komisija za študijske zadeve obravnava vsa vprašanja povezana z izvajanjem rednega in izrednega študija na vseh stopnjah študija. Tako:

 • obravnava vloge za akreditacijo študijskih programov za pridobitev izobrazbe in za izpopolnjevanje;
 • pripravlja predloge sklepov senata v vseh zadevah s področja dela komisije in jih posreduje v obravnavo oziroma sprejem senatu fakultete;
 • daje senatu fakultete predloge za spremembe in dopolnitve obstoječih pravilnikov s področja dela komisije in predlaga nove pravilnike;
 • obravnava predloge izvedbenih načrtov izvajanja študijskih programov fakultete za posamezno študijsko leto;
 • obravnava predlog števila vpisnih mest na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih ter predlog omejitev vpisa;
 • predlaga senatu fakultete v sprejem študijski koledar fakultete, ki temelji na študijskem koledarju univerze;
 • potrjuje teme magisterskih del in mentorje ter somentorje pri izdelavi magistrskih del;
 • odloča o prošnjah za odstop od potrjenih tem magistrskih del in o prošnjah za podaljšanje veljavnosti tem magistrskih del;
 • imenuje komisije za zagovor magistrskega dela;
 • odloča v postopkih za uskladitev višine ocene oziroma v primeru nesoglasij glede uspešnosti opravljenega zagovora magistrskega dela;
 • odloča o ugovorih na mnenje mentorja o ustreznosti magistrskega dela za zagovor;
 • pred odločanjem senatu fakultete podaja mnenja o imenovanju novega mentorja ali somentorja študentu pri izdelavi magistrskega dela, v primeru, ko študent zaprosi za zamenjavo mentorja ali somentorja, oziroma če od mentorstva odstopita mentor ali somentor, in o prošnjah za izdelavo magistrskih del in izvedbo zagovora v tujem jeziku;
 • obravnava ugotovitve, priporočila in predloge študentskega sveta fakultete ter izoblikuje o njih mnenja, ki jih posreduje v sprejem senatu fakultete;
 • pripravlja druga gradiva in predloge za senat;
 • sodeluje s Komisijo za študijske zadeve Univerze na Primorskem;
 • sodeluje z drugimi delovnimi telesi senata fakultete;
 • opravlja druge naloge v skladu s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete, splošnimi akti fakultete in s sklepi senata fakultete.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino