Komisija za študentske zadeve

Člani Komisije za študentske zadeve UP PEF:

Predstavnik Študentskega sveta UP PEF, ki sodeluje pri delu komisije, je Matija Jenko.

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Nadine Marušič, vodja referata za študente.

Komisija za študentske zadeve šteje 7 članov. 

6 članov komisije je visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete. 1 član komisije je predstavnik študentov. 

Prodekan za področje študentskih zadev je član komisije po funkciji in ji predseduje. 

Ostalih 5 članov komisije izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, imenuje senat fakultete na predlog dekana. Dekan izoblikuje predlog članov komisije na podlagi predlogov, ki jih prejme od oddelkov. Pri tem upošteva, da predlagani člani komisije zagotavljajo zastopanost vseh temeljnih študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta. 

Člana komisije, predstavnika študentov, imenuje senat fakultete izmed študentov fakultete na predlog študentskega sveta fakultete. Predstavnik študentov ima kot član komisije enake pravice kot ostali člani te komisije. 

Mandatna doba komisije je najdlje štiri leta, vezana pa je na mandatno dobo senata fakultete. Članom, ki so v komisije imenovani naknadno, mandat traja le do poteka mandata komisije kot celote. Mandat člana komisije, ki je imenovan iz vrst študentov, traja eno leto. 

Komisija za študentske zadeve obravnava študentska vprašanja in študentsko problematiko. Tako: 

 • daje senatu fakultete mnenja in predloge sklepov v zadevah, ki se nanašajo na pravice in obveznosti študentov;
 • pripravlja predloge sklepov senata fakultete v vseh študentskih zadevah in jih posreduje v obravnavo oziroma sprejem senatu fakultete;
 • daje senatu fakultete predloge za spremembe in dopolnitve obstoječih pravilnikov s področja dela komisije in predlaga nove pravilnike;
 • na podlagi posebnega pooblastila senata fakultete kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov, ki se nanašajo na študentske zadeve;
 • predlaga senatu fakultete kandirate za koordinatorje tutorjev študentov in koordinatorje tutorjev učiteljev, ter predlaga senatu fakultete odločitve v  drugih zadevah, za katere je pristojen senat fakultete na podlagi univerzitetnega pravilnika, ki ureja tutorski sistem;
 • opravlja naloge komisije za priznavanje v skladu z univerzitetnim pravilnikom, ki ureja priznavanje tujega izobraževanja, in predlaga senatu fakultete odločitve o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja in odločitve v zvezi z izdajo mnenj o enakovrednosti strokovnih in znanstvenih naslovov v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja in z univerzitetnim pravilnikom, ki ureja priznavanje tujega izobraževanja;
 • opravlja naloge komisije za priznavanje znanj in spretnosti v skladu z univerzitetnim pravilnikom, ki ureja priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, in predlaga senatu fakultete odločitve o priznavanju znanj in spretnosti v skladu z univerzitetnim pravilnikom, ki ureja priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti;
 • predlaga dekanu sestavo komisij na podlagi pravilnika, ki ureja preverjanje in ocenjevanje znanja na univerzi;
 • obravnava ugotovitve, priporočila in predloge študentskega sveta fakultete ter izoblikuje o njih mnenja, ki jih posreduje v sprejem senatu fakultete;
 • pripravlja druga gradiva in predloge za senat;
 • sodeluje s Komisijo za študentske zadeve Univerze na Primorskem;
 • sodeluje z drugimi delovnimi telesi senata fakultete;
 • opravlja druge naloge v skladu s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete, splošnimi akti fakultete in s sklepi senata fakultete.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino