Komisija za znanstveno-raziskovalno delo

Člani Komisije za znanstveno-raziskovalno delo Senata UP PEF: 


Predstavnica Študentskega sveta UP PEF, ki sodeluje pri delu komisije, je Rok Žerdin.

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Tina Kadunec, samostojna strokovna delavka v službi za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje.

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo šteje 5 članov. 

Člani komisije so visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete. 

V primeru, če je imenovan prodekan za področje znanstveno-raziskovalnega dela, je član komisije po funkciji in ji predseduje. 

5 članov oziroma 4, v primeru, če je imenovan prodekan za področje znanstveno-raziskovalnega dela, imenuje senat fakultete na predlog dekana. Dekan izoblikuje predlog članov komisije na podlagi predlogov, ki jih prejme od oddelkov fakultete. Pri tem poskuša doseči, da sestava komisije zagotavlja enakovredno zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij fakultete. 

Mandatna doba komisije je najdlje štiri leta, vezana pa je na mandatno dobo senata fakultete. Članom, ki so v komisije imenovani naknadno, mandat traja le do poteka mandata komisije kot celote. 

Predstavnika študentskega sveta se vabi na seje komisije za znanstveno-raziskovalno delo, kjer lahko sodeluje pri delu komisije, brez glasovalne pravice. 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo obravnava vsa pomembna vprašanja povezana z znanstveno-raziskovalnim in umetniškim delom ter mednarodnim sodelovanjem. Tako:

 • usklajuje in spremlja prijave ter izvedbo raziskovalnih programov in projektov;
 • spremlja razvoj znanstveno-raziskovalnega, razvojnega in umetniškega dela ter kadra na znanstvenih področjih fakultete;
 • obravnava in posreduje senatu fakultete v sprejem programe in poročila o znanstveno-raziskovalnem in umetniškem delu fakultete;
 • daje smernice in obravnava predloge o oblikah vključevanje dodiplomskih in podiplomskih študentov v raziskovalno in umetniško delo fakultete ter o drugih oblikah razvoja raziskovalno podprtih študijskih programov pri usposabljanju študentov;
 • oblikuje pobude in mnenja o mednarodnem sodelovanja fakultete, sklenitvi sporazumov o sodelovanju in vključevanju fakultete v mednarodna združenja na ravni fakultete ali na meduniverzitetni oziroma medinstitucionalni ravni in v različne mednarodne programe in pobude na področju izobraževanje in raziskovanja ter spremlja aktivnosti na tem področju;
 • oblikuje stališča o predlaganih oblikah sodelovanja s posameznimi institucijami v okviru programov mobilnosti (Socretes/Erasmus, Leonardo da Vinci, CEEPUS in drugih);
 • spremlja in daje pobude za načrtovanje in spremljanje pogojev za mobilnost študentov in zaposlenih ter se seznanja s številom izmenjanih študentov in zaposlenih;
 • predlaga senatu fakultete sestavo komisij za oceno primernosti tem doktorskih disertacij in usposobljenosti kandidatov za opravljanje doktorata znanosti ter predlaga senatu fakultete, da senatu univerze predlaga v potrditev teme doktorskih disertacij;
 • predlaga senatu fakultete sestavo komisij za oceno doktorskih disertacij in predlaga senatu fakultete sprejem doktorskih disertacij;
 • predlaga senatu fakultete sestavo komisij za zagovore doktorskih disertacij;
 • predlaga senatu fakultete imenovanje mentorjev in morebitnih somentorjev pri izdelavi doktorskih disertacij;
 • predlaga senatu fakultete imenovanje poročevalcev za oceno in komisije za zagovor predloženih doktorskih disertacij;
 • pred odločanjem senatu fakultete podaja mnenja o prekinitvah postopkov prijave tem doktorskih disertacij oziroma o odstopih od mentorstva oziroma somentorstva pri doktorskih disertacijah, odobritvah priprave doktorskih disertacij v tujem jeziku, negativnih ocenah zagovorov doktorskih disertacij, odvzemu doktorskih disertacij in drugih vprašanjih v skladu z univerzitetnim pravilnikom, ki ureja pripravo in zagovor doktorske disertacije;
 • pripravlja predloge sklepov senata v vseh vprašanjih s področja dela komisije in jih posreduje v obravnavo oziroma sprejem senatu fakultete;
 • daje senatu fakultete predloge za spremembe in dopolnitve obstoječih pravilnikov s področja dela komisije in predlaga nove pravilnike;
 • pripravlja druga gradiva in predloge za senat;
 • sodeluje s Komisijo za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem ter Komisijo za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem;
 • sodeluje z drugimi delovnimi telesi senata fakultete;
 • opravlja druge naloge v skladu s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete, splošnimi akti fakultete in s sklepi senata fakultete.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino