Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela

Člani Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF:


Administrativno pomoč pri delu komisije nudi mag. Alenka Andrejašič, samostojna strokovna delavka v službi za izobraževanje.

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela šteje 6 članov. 

5 članov komisije je imenovanih izmed zaposlenih na univerzi, ki opravljajo delo na fakulteti, 1 član komisije pa je predstavnik študentov.  

Člane komisije izmed zaposlenih imenuje senat fakultete na predlog dekana. Dekan izoblikuje predlog članov komisije na podlagi predlogov, ki jih prejme od oddelkov fakultete in od predstavnikov nepedagoških delavcev. Pri tem upošteva, da je komisija praviloma sestavljena tako, da so njeni člani visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci ter nepedagoški delavci. 

Člana komisije, predstavnika študentov, imenuje senat fakultete izmed študentov fakultete na predlog študentskega sveta fakultete. Predstavnik študentov ima kot član komisije enake pravice kot ostali člani te komisije. 

Mandatna doba komisije je najdlje štiri leta, vezana pa je na mandatno dobo senata fakultete. Članom, ki so v komisije imenovani naknadno, mandat traja le do poteka mandata komisije kot celote. Mandat člana komisije, ki je imenovan iz vrst študentov, traja eno leto. 

Komisijo vodi predsednik komisije, ki ga izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo člani komisije. 

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela obravnava vprašanja povezana s spodbujanjem in spremljanjem kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na fakulteti. Tako: 

  • vodi postopke notranje in zunanje evalvacije kakovosti študijskega in individualnega raziskovalnega dela na fakulteti;
  • pripravlja in obravnava poročilo fakultete o spremljanju, ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti s področja fakultete kot celote, izobraževanje in raziskovanja;
  • obravnava predloge kazalcev in standardov ter postopkov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih dejavnosti fakultete;
  • posreduje informacije s svojega področja dela in na tem področju dela svetuje organom fakultete, delovnim telesom fakultete ter visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem, visokošolskim in raziskovalnim sodelavcem, drugim zaposlenim in študentom; 
  • pripravlja predloge sklepov senata v vseh vprašanjih s področja dela komisije in jih posreduje v obravnavo oziroma sprejem senatu fakultete;
  • daje senatu fakultete predloge za spremembe in dopolnitve obstoječih pravilnikov s področja dela komisije in predlaga nove pravilnike;
  • sodeluje s Komisijo za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Univerze na Primorskem;
  • sodeluje z delovnimi telesi senata fakultete;
  • opravlja druge naloge v skladu s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete, splošnimi akti fakultete in s sklepi senata fakultete.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino