oddelki

Oddelki na UP PEF in njihovi predstojniki so: 

 • Oddelek za edukacijske vede – predstojnica doc. dr. Maja Mezgec
 • Oddelek za predšolsko vzgojo - predstojnica doc. dr. Karmen Drljič,
 • Oddelek za razredni pouk - predstojnica izr. prof. dr. Nives Kovač,
 • Oddelek za socialno pedagogiko - predstojnik prof. dr. Mitja Krajnčan.


Koordinatorji študijskih programov
po oddelkih:

Oddelek za edukacijske vede:

 • izr. prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič - koordinatorica univerzitetenega študijskega programa 1. stopnje Pedagogika;
 • doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday - koordinatorica magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika – redni študij;
 • izr. prof. dr. Janez Drobnič - koordinator magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika – izredni študij;
 • izr. prof. dr. Dejan Hozjan - koordinator magistrskega študijskega programa 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere.

Oddelek za predšolsko vzgojo:

 • dr. Nina Krmac, viš. pred. - koordinatorica magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zgodnje učenje.

Oddelek za razredni pouk:

 • doc. dr. Nataša Dolenc Orbanić -  koordinatorica univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk,
 • doc. dr. Eda Birsa - koordinatorica univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje,
 • izr. prof. dr. Tilen Žbona - umetniški vodja univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje.

Oddelek za socialno pedagogiko:

 • dr. doc. Mateja Marovič -  koordinatorica univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Socialna pedagogika in magistrskega študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika.

***

Oddelki so osnovne organizacijske enote fakultete. 

V posamezni oddelek sodijo istovrstni in sorodni študijski programi vseh stopenj. Tako mora imeti vsak izmed študijskih programov določen oddelek, v katerega sodi. V primeru dvoma o določitvi oddelka, v katerega spada študijski program, o tem odloči senat fakultete. 

Razvrstitev studijskih programov po oddelkih UP PEF 

Oddelki UP PEF 2020

Člani oddelkov so visokošolski učitelji in sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in opravljajo pedagoško delo na fakulteti v okviru posameznega oddelka. Vsak visokošolski učitelj in sodelavec je praviloma član enega oddelka lahko pa tudi več oddelkov, če opravlja pedagoško delo v okviru več oddelkov. 

Visokošolski učitelj in sodelavec, ki je zaradi opravljanja svoje pedagoške obveznosti član več oddelkov, lahko uresničuje volilno pravico le v okviru enega oddelka, ki se ga določi glede na prevladujočo pedagoško obveznost. V primeru, da je obveznost na oddelkih enaka, se lahko sam odloči, v okviru katerega oddelka bo uveljavljal svoje pravice. 

Oddelek lahko k obravnavi strokovnih vprašanj s svojega področja vabi tudi zunanje sodelavce, ki pa nimajo statusa člana oddelka. 

Oddelek vodi predstojnik oddelka, ki ima naziv visokošolskega učitelja. Predstojnik oddelka lahko del svojih pooblastil pisno prenese na svoje sodelavce. 

Predstojnike oddelkov imenuje senat fakultete na predlog oddelka. Oddelek oblikuje predlog na podlagi izvedenih volitev. Če oddelek senatu ne posreduje pravočasno predloga za imenovanje predstojnika, dekan predlaga predstojnika po lastni presoji. 

Predstojnik je imenovan za dobo dveh let. 

Naloge predstojnika oddelka so opredeljene v aktu o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem. 

V primerih, ko se v okviru posameznega oddelka izvaja več raznovrstnih študijskih programov praviloma različne stopnje, ko se študijski programi v okviru posameznega oddelka izvajajo na dislociranih enotah ali kot izredni študij, in v drugih posebej utemeljenih primerih, lahko dekan fakultete na predlog predstojnika oddelka določi enega ali več koordinatorjev študijskih programov oddelka. Koordinatorji nudijo pomoč predstojniku oddelka pri izvajanju njegovih nalog na študijskem programu ali študijskih programih oziroma na področju, ki ga na predlog predstojnika oddelka določi dekan fakultete. 

Predstojnika oddelka v primeru odsotnosti nadomešča koordinator oziroma en izmed koordinatorjev iz prejšnjega odstavka ali drug član oddelka, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje za predstojnika oddelka. Namestnika predstojnika za nadomeščanje pisno pooblasti predstojnik. V primeru, da predstojnik tega ne more storiti, namestnika predstojnika za nadomeščanje predstojnika oddelka pooblasti dekan fakultete. 

Oddelki imajo naslednje naloge: 

 • strokovno  in redno izvajanje pedagoškega dela na vseh študijskih programih, ki se izvajajo v okviru oddelka oziroma, pri katerih izvajanju sodeluje z drugimi oddelki ali fakultetami;
 • obravnava vprašanj in problemov, ki nastanejo pri izvajanju študijskih programov, ter usmerjanje in usklajevanje izobraževalnega ter znanstveno-raziskovalnega dela s področja oddelka;
 • dajanje usmeritev za ustrezno kadrovsko zasedbo obstoječih delovnih mest in strokovno utemeljeno ter racionalno načrtovanje novih delovnih mest in usposabljanje ustreznih kadrov (kadrovska reprodukcija);
 • pravočasno nadomeščanje odsotnega člana oddelka v pedagoškem procesu;
 • dajanje usmeritev za potek študijskega, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela fakultete;
 • priprava novih študijskih programov;
 • dajanje usmeritev za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela;
 • usklajevanje z drugimi strokami in zagotavljanje interdisciplinarnosti v sodelovanju z drugimi oddelki in morebitnimi katedrami znotraj fakultete in univerze ter drugimi visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi zavodi;
 • razvijanje znanstvene discipline, na katerih temeljijo študijski programi, ter znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij;
 • skrb za prenos znanstveno-raziskovalnih dosežkov in novih spoznanj v izobraževalni proces na vseh ravneh študija;
 • obravnava drugih strokovnih vprašanj s področja oddelka;
 • dajanje usmeritev za zagotavljanje strokovnega in znanstvenega razvoja visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev v stroki;
 • spremljanje in analiza študijskih dosežkov in dosežkov na znanstveno-raziskovalnem področju članov in sodelavcev oddelka;
 • sodelovanje z ustreznimi sorodnimi enotami drugih visokošolskih in znanstveno-raziskovalnih zavodov;
 • koordinacijo med člani oddelka, upoštevaje tudi zunanje sodelavce;
 • obveščanje  organov  fakultete o vseh aktivnostih in dejavnostih oddelka in njenih članov;
 • pripravo letnega programa dela oddelka vključno s pripravo morebitnega letnega plana nabav oddelka;
 • racionalno in strokovno porabo morebitnih oddelku dodeljenih finančnih sredstev in
 • druge naloge v skladu s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete ali po sklepu oziroma pooblastilu dekana.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino