senat

Člani Senata UP PEF so:  

Senat je najvišji strokovni organ fakultete. 

Sestava senata je določena tako, da so v njem enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja fakultete. 

Senat fakultete sestavlja 9 članov:

  • 7 članov senata je visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki so zaposleni na univerzi in opravljajo delo na fakulteti;
  • 2 člana senata sta predstavnika študentov.

Izmed članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev je en dekan, ki je član senata po svoji funkciji, ravno tako sta po funkciji člana senata predstavnika študentov, ki sta predstavnika študentskega sveta fakultete. 

Člani upravnega odbora fakultete ne morejo biti člani senata fakultete. 

Mandatna doba članov senata traja štiri leta. Mandat predstavnikov študentov v senatu pa traja dve leti.

Senat predstavlja, vodi in sklicuje seje ter mu predseduje dekan fakultete kot predsednik senata po položaju. 

V odsotnosti dekana ga nadomešča pooblaščeni ali najstarejši član senata. V kolikor člani senata na konstitutivni seji sprejmejo odločitev, da bo dekana nadomeščal namestnik predsednika senata, tega izvolijo na isti seji izmed članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev. 

Za člana senata lahko kandidira visokošolski učitelj in znanstveni delavec, ki je zaposlen na univerzi in opravlja delo na fakulteti. Člane senata iz vrst učiteljev in znanstvenih delavcev voli akademski zbor fakultete s tajnim glasovanjem. 

Način volitev članov senata iz vrst študentov določi pravilnik, ki določa način izvolitve predstavnikov v organe članic in ga sprejme Študentski svet Univerze na Primorskem. 

Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela fakultete in predlaga Senatu Univerze na Primorskem sprejem ustreznih sklepov.

Naloge senata

Stalna delovna telesa Senata UP PEF so: 

  • Komisija za izvolitve v nazive, 
  • Komisija za študijske zadeve,
  • Komisija za študentske zadeve,
  • Komisija za znanstveno-raziskovalno delo,
  • Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela.

Več o delovnih telesih glej pod rubriko Komisije.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino