tajništvo


Tajnik
fakultete je Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

Tajništvo fakultete izvaja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge za članico pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa,  ki jih kot skupne naloge za članice ne opravlja tajništvo univerze.  Tajništvo fakultete izvaja tudi naloge pri izvajanju dejavnosti fakultete v svojem imenu in za svoj račun in pri tem ne gre za izvajanje zgoraj navedenih nacionalnih programov.

Organiziranost tajništva UP PEF

Tajništvo dekanata

Finančno-računovodska služba

Služba za splošne zadeve

Služba za pravne in kadrovske zadeve

Služba za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje

Referat za študente

Služba za izobraževanje

Služba za tržne dejavnosti in promocijo

Knjižnica (Skupna visokošolska knjižnica Univerze na Primorskem, Fakultete za management in Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete)

 

Seznam uradnih oseb, ki so v skladu z zakonom pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo.

Tajništvo fakultete vodi tajnik fakultete, ki je s tem tudi vodja nepedagoškega kadra na fakulteti. Imenovanje tajnika in pogoje za imenovanje določa Statut Univerze na Primorskem ter akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na fakulteti. Tajnik skrbi, da so zagotovljeni pogoji za delo, izvršuje navodila dekana in sklepe organov fakultete ter skrbi za pravočasno pripravo gradiv za seje organov fakultete, na katerih tudi sodeluje. Tajnik preverja in potrjuje skladnost poslovnikov, navedenih v Pravilih o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete, in drugih pravnih aktov, ki jih sprejmejo organi fakultete, s pravnimi akti fakultete in Statutom Univerze na Primorskem.

Organigram UP PEF

 

Organigram tajni  tva UP PEF  julij 2017

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino