pedagoški sodelavci

A

Beno Arnejčič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52

Kabinet:
Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Doktor znanosti s področja psihologije, univerzitetni diplomirani obramboslovec, visokošolski učitelj naslednjih predmetov: Psihologija organizacije, Socialne veščine otrok in staršev, Dinamika socialnih  skupin, Sociologija vzgoje, Vzgoja za medije, Sodobna učna okolja formalnega in neformalnega izobraževanja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Strokovno in znanstveno deluje na področjih množične psihologije, socialnih veščin otrok in staršev, veščine javnega nastopanja in govorništva, psihologije organizacije, hipnoterapije  ter antropologije vzgoje in izobraževanja. Beno je raziskovalec nezavednega uma in analitične psihologije v povezavi s sodobnimi spoznanji nevroznanosti o socialnih možganih, meta razmišljanju in tipologiji osebnosti na osnovi sodobnih spoznanj o delovanju možganov.

Beno Arnejčič je avtor več znanstvenih in strokovnih  prispevkov s področja psihologije organizacije, pedagoške psihologije in socialne psihologije. Trenutno član znanstvene skupine na Pedagoški fakulteti v Kopru pri izvedbi mednarodnega projekta Erasmus, Odnosne in čustvene kompetence v šolah - REC (Relational and Emotional Competencies at Scool). Znanstveno in strokovno sodeluje z Inštitutom Milton Erickson v Rottweilu v Nemčiji.

 


Druge dejavnosti:

Terapevt medicinske hipnoze, mojster NLP in praktik hipnoze Creative Focus , Expressive Arts Jungian Couch z mednarodno licenco , č Združenja za svetovanje in psihoterapijo v Sloveniji. Svetuje v osebnih težavah, družinskih konfliktih, učnih težavah otrok in mladostnikov, uči, kako se učiti in kako najti svoj cilj na poti osebnih sprememb. Prav tako uri time za večjo učinkovitost in fleksibilnost. Kot terapevt medicinske hipnoze svetuje in pomaga pri različnih psihosomatkih težavah posameznikov.  

Septembra 2018 je pri založbi Umco izšla njegova znanstvena monografija Tek in beg-podzavestna moč človeka v gibanju.

B

Barbara Baloh

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: didaktika slovenščine
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50

Kabinet:
Kabinet za jezike in književnosti

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Druge funkcije:
koordinator za programe manjšin
vodja Centra za jezike in medkulturnost UP PEF

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Aktivno je sodelovala na slovenističnih kongresih ter mednarodnih in domačih znanstvenih sestankih (glej Osebno bibliografijo Cobiss). Je mentorica in somentorica pri več diplomskih delih študentov na UP Pef Koper (glej Osebno bibliografijo Cobiss). Svoja strokovna spoznanja objavlja v tujih in domačih strokovnih in znanstvenih revijah; posveča se predvsem didaktiki slovenščine ter sociolingvistični problematiki, zadnja leta jo zanimajo predvsem vprašanja, povezana z razvijanjem jezikovne zmožnosti (v prvem in drugem jeziku). Aktualne so predvsem objave, v katerih združuje sociolingvistični pristop in didaktično-metodična vprašanja seznanjanja z jezikom okolja in opismenjevanja v drugem jeziku ter objave v katerih obravnava nove didaktične pristope za poučevanje jezika v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Ukvarja se tudi z jezikovnimi in sociolingvističnimi vidiki razvoja otrokovega govora, predvsem s pripovedovanjem otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Projekti

 • V študijskem letu 2005/2006 je bila aktivno vključena v projekt Jeziki v večjezičnem okolju: Stvarni primer čezmejnega sodelovanja: portfolio učitelja, katerega koordinator je bil Istituto Regionale di Ricerca Educativa del Friuli Venezia Giulia, Trieste (IRRE FVG).
 • Od 1.07. 2004 do 30.06. 2007 je bila aktivno vključena v projekt Vključevanje informacijske tehnologije v modele poučevanja in učenja (projekt ARRS),
 • Od 1.12. 2006 do 30.09. 2008 je bila koordinatorica in članica projekta FlaChi Tuji jeziki za otroke v okviru evropskih projektov Socrates Programme Lingua 2 Action Line 230259-CP-1-2006-1-IT-LINGUA-L2. V okviru tega projekta je nastalo večjezično didaktično gradivo za poučevanje jezikov,
 • Od 1.10.2010 do 30.09.2012 je bila aktivno vključena v projekt Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (projekt ARRS).
 • Trenutno sodelujem v delovni skupini in strokovno-znanstvenem svetu pri projektu Insegnamento dello sloveno quale seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado, ki ga je razpisal Istituto Comprensivo Iqbal Masih iz Trsta.
 • Sodeluje v projektu Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljensti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje, ki so ga razpisali Evropski socialni skladi, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, OŠ Koper in ISA inštitut.

Druge dejavnosti:

Izvedba seminarjev za vzgojitelje in učitelje

2010 je v okviru projekta Učenci vrtcev in šol s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini, ki jim je slovenščina drugi ali tuji jezik: Metodološki in didaktični vidiki sodelovala z IRRE FVG (Italija) pri izobraževanju vzgojiteljev in učiteljev v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, 2008 je izvajala Strokovni seminar za dvojezične učitelje/ice na Koroškem (Slovenščina kot drugi jezik v dvojezičnem šolstvu), 2009/10, 20010/11, 2011/12 sodelovala z Didaktičnim ravnateljstvom pri Svetem Jakobu ter 2011/12 z Didaktičnim ravnateljstvom na Opčinah  pri izobraževanju vzgojiteljev in učiteljev v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. 2010/11 je izvajala program profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Kulturna zavest in izražanje, Razvijanje zgodnje pismenosti – 3.faza v študijskem letu  2010/11,  2011/12,  2012/13 ter 21013/14 na Univerzi v Trstu, Pedagoški fakulteti (Universita' degli studi di Trieste, Facolta' di scienze dell'educazione) je izvajala predmeta Laboratorio di Alfabetizzazione bilingue in Laboratorio della Didattica delle lingue moderne. 2011/12, 2012/13 je izvajala seminarje za vzgojitelje v Vrtcu Koper, Vrtcu Semedela, Vrtcu Morje Lucija in Vrtcu Sežana. Sodelovala je z Zavodom RS za šolstvo in šport v okviru izobraževanja vzgojiteljev in učiteljev ter zavodovih delavcev.

 • 2009: Jezik, kultura in književna vzgoja v vrtcu,
 • 2010: Komunikacijski model književne vzgoje in medkulturne kompetence v vrtcu,
 • 2012: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja v Radencih,
 • 2013: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja v Novem mestu. 

Ana Bardorfer

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: psihologija razvoja in učenja
Znanstveni naziv: asistent

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52

Kabinet:
Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Redni študij

 • Zgodnje učenje: Razvojnopsihološki vidki zgodnjega učenja: LV in SE,
 • Predšolska vzgoja: Pedagoška psihologija: LV/PP,
 • Razredni pouk: Razvojna psihologija s prakso: LV/PP,
 • Razredni pouk: Pedagoška psihologija: LV/PP.

Izredni študij (Ptuj in Slovenske konjice)

 • Predšolska vzgoja: Razvojna psihologija: P,
 • Predšolska vzgoja: Pedagoška psihologija: P.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Znanstveni prispevek: Bardorfer, A. (2013). Medosebni stik med učiteljem in študenti: nove orpedelitev za visokošolski prostor. Psihološka obzorja, 1/22. 

 

Vladimir Batista

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: glasbeno izobraževanje

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Ksenija Benedetti

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: družboslovno izobraževanje

Elektronski naslov:

Kabinet:
Dekanat

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Sabina Benedik

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: predavatelj
Matično področje: glasbeno izobraževanje

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (sodelovanje)

Andrej Berdajs

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: socialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

Kabinet:
Kabinet – splošen (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Eda Birsa

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: didaktika likovne vzgoje
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 53

Kabinet:
Kabinet za umetnost (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Druge dejavnosti:

Samostojne razstave:

 • Galeriji Alga, Izola: april 1998,
 • Turistična agencija Laguna, Izola: april 1998,
 • Aerodrom Portorož, Letališko podjetje d.o.o., Sečovlje: maj 1998,
 • Likovna vitrina pri zavarovalnici Triglav, Nova Gorica: julij 1998,
 • Kolinska d.d., Ljubljana: maj 1999,
 • Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor: julij in avgust 1999,
 • Banka Koper d.d., Koper: december 2000 in januar 2001,
 • Galeriji Alga, Izola: september 2001,
 • Univerza na Primorskem, Armerija, Slovenija: marec-april 2013.

Skupinske razstave:

 • Galerija Lubadar, Maribor: april-maj 1999,
 • Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Postojna: november 2002,
 • Galerija Doma na Vidmu, Ilirska Bistrica: november 2002,
 • Sončna dvorana v ul. G. Bruna, Izola: december 2002,
 • KC Srečko Kosovel, Sežana: januar 2003,
 • Pečaričeva galerija Piran, Piran: januar-februar 2003,
 • Muzejska Galerija Pokrajinskega muzeja Koper, oktober 2005,
 • Natečaj Artefatto 2009 Luminessenze, Mostra d'arte giovanile, Serra del parco di Villa Rivoltella Trieste: september 2009 – izbrani dve sliki, razstavljeni in objavljeni v katalogu,
 • Mednarodni natečaj (Concorso internazionale d'arte contemporanea) Aurisina: december 2010 – dobljen pokal s strani podjetja Cornitel - Trieste,
 • Holos 2010 -  Etichette, vino, arte e poesia, Conestabo artgallery Trst, Italija: februar 2011,
 • JSKD, tekst v podobi, september 2011 – 11. Regijska likovna razstava pimorskih likovnih ustvarjalcev, Postojna, Sežana, Ilirska Bistrica, Izola, Koper: 2011,
 • PACE WITH ART IN WORLD WITHOUT BORDERS -  INTERNATIONAL EXHIBITION OF CONTEMPORARY ARTS, Trst, Italija: november-december 2011,
 • Mednarodni natečaj (Concorso internazionale d'arte contemporanea) Aurisina: december 2011 – dobljen pokal s strani podjetja Malalan iz Opčin za razstavljeni sliki ter nagrada za drugo mesto za kip,
 • Natečaj Artefatto 2011, Mostra d'arte giovanile, Serra del parco di Villa Rivoltella Trieste: maj 2012 – izbrana slika, razstavljena in objavljena v katalogu,
 • »Konkretna umjetnosti 9: Konstruktivizam jučer i danas«  Galerija »Kaštel« Motovun Hrvaška: september 2012,
 • La Pace con L'Arte, Un mondo senza confini, Sala Giubileo, Trieste, Italija: marec 2013 - izbrana ena slika,
 • Associazione culturale IL Rustico »Nido di rondine« di pittura scultura e grafica e fotografia – Incontro internazionale con L'Arte, Muggia, Italija: junij. 2013 - izbrana ena slika,
 • La Pace con l'arte, Un mondo senza confini, v Palazzo Granafei Nervegna di Via Duomo, Brindisi: junij-julij  2013 - izbrana ena slika.

Ana Bogdan Zupančič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: socialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

Kabinet:
Kabinet – splošen (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Mirjam Bon Klanjšček

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: didaktika matematike
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (sodelovanje)

Bogdana Borota

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: didaktika glasbe
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF
članica Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF
članica Senata UP PEF
članica Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Druge funkcije:
članica Senata UP

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Silva Bratož

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: didaktika angleščine
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 79

Kabinet:
Dekanat

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF
članica Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Druge funkcije:
članica Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:
 • Angleščina kot jezik stroke,
 • Jezikovne zmožnosti v angleščini,
 • Ustno in pisno sporočanje v angleščini,
 • Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1,
 • Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Udeležba na znanstveni konferenci International conference on Foreign Language Teaching and Applied linguistics s prispevkom: »Applying cognitive linguistic insights in SLT« (Burch University, Sarajevo).

Članki

 • Bratož, S. in Kocbek., A. (2013). Resurrecting Translation in SLT: A Focus on Young Learners. V: Tsagari, D. and G. Floros (eds.) (2013) Translation in Language Teaching and Assessment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press. ISBN: 978-1-4438-5044-5. 135-155. (v tisku),
 • Bratož, S. (2013). Applying Cognitive Linguistics Insights in SLT. In 3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics. IBU Publishing,
 • Rodman, K., Biloslavo, R., & Bratož, S. (2013). Institutional Quality of a Higher Education Institution from the Perspective of Employers. Minerva, 1-22,
 • Bratož, S. (2013). The anthropomorphic metaphor in Slovene and English wine tasting discourses. Elope. 23-35,
 • Bratož, S. (2013). Perceptions of Metaphors Across Cultures. ESP Today (Inaugural Issue, v tisku).

 


Druge dejavnosti:
 • Organizacija delavnice »Angleška pravljica z delavnico« ob Dnevu jezikov 2013 za otroke OŠ Koper, 
 • Udeležba na strokovni konferenci IATEFL s prispevkom z naslovom »The Hidden Potential of Classroom English« (z Mojco Žefran).

Sara Brezigar

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Boštjan Bugarič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: vizualne umetnosti

Elektronski naslov:

Č

Katarina Česnik

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: specialna pedagogika

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Sonja Čotar Konrad

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: psihologija razvoja in učenja
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52

Kabinet:
Založba - III. nadstropje

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF

Druge funkcije:
članica Komisije za prošnje in vprašanja v prvem prijavnem postopku za vpis v 1. letnik dod. štud. prog. UP
koordinator učiteljev tutorjev na UP PEF

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

C

Majda Cencič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: didaktika
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:
Telefonska številka: /

Kabinet:
Kabinet – splošen (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Na študijskem programu Pedagogika ima predavanje in seminarje pri predmetu Didaktika. Na študijskem programu Razredni pouk ima tudi predavanja in seminarje pri predmetu Didaktika ter Kvalitativno pedagoško raziskovanje. Na študijskem programu Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja, pa vodi predavanja pri predmetu Raziskovanje inkluzije. Na študijskem programu Edukacijske vede ima izbirni predmet Izbrane didaktične teme.
 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

V zadnjem času je vodila CRP V5-1029 projekt z naslovom Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula (2010 – 2012), sodelovala je v mednarodnem projektu (Lifelong Learning Programme) z naslovom European Policy Network on School Leadership - EPNoSL (2011 – 2014) ter v Erasmus+ projektu Entrepreneurial Competences for School Leadership Teams - EC4SLT (2014 – 2016). Sodeluje v projektni skupini Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi. V študijskem letu 2016/2017 sodeluje s Šolo za ravnatelje v projektu Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij.


Druge dejavnosti:

Sodeluje v različnih društvih: Slovenskem društvu pedagogov, ISTE (International Society for Teacher Education) in AMSE-AMCE-WAER (World Association for Educational Research). Je članica v uredniških odborih revij:

 • slovenske revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju ter
 • slovaške revije Pedagogika.

Mojca Cerkvenik

Strokovni oz. znanstveni naslov: Dottore di ricerca, Republika Italija
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: italijanska književnost
Znanstveni naziv: asistent z doktoratom

Elektronski naslov:

Kabinet:
UP FHŠ

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (sodelovanje)

Peter Ciuha

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: vizualne umetnosti

Elektronski naslov:

Andrej Cör

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: histologija in embriologija
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 662 64 71

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (sodelovanje)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Nastja Cotič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: naravoslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: asistent z doktoratom

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64

Kabinet:
Kabinet za naravoslovne vede

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Mara Cotič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: didaktika matematike
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 81

Kabinet:
Dekanat

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF

Druge funkcije:
članica Senata UP

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Tina Cotič

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: likovno izobraževanje

Elektronski naslov:

Nemanja Cvijanović

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: vizualne umetnosti

Elektronski naslov:

D

Petra Dolenc

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: psihologija razvoja in učenja
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52

Kabinet:
Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Izvajanje predmetov na 1. stopnji

 • Pedagoška psihologija (smer Edukacijske vede),
 • Psihologija razvoja in učenja (pedagoški predmet za študente 2. stopnje UP FHŠ),
 • Sodelovanje pri predmetu Pedagoška psihologija s prakso (Razredni pouk).


Izvajanje predmetov na 2. stopnji

 • Razvojno-psihološki vidiki zgodnjega učenja (smer Zgodnje učenje).


Izvajanje izbirnega predmeta na 3. stopnji

 • Pozitivna psihologija v edukaciji (doktorski študij Edukacijske vede).


Pedagoško-andragoško izobraževanje

 • Psihologija otroka in mladostnika. 

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
 • Projekt Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 »PANGEA, Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje« (10.2011–9.2014).

Druge dejavnosti:
 • Raziskovalno delo na Inštitutu za kineziološke raziskave, UP ZRS,
 • Izvajanje predmeta Izbrana poglavja iz psihologije v okviru prvostopenjskega študijskega programa Aplikativna kineziologija na UP FAMNIT,
 • Sodelovanje pri pripravi mednarodnega znanstvenega simpozija Otrok v gibanju (v organizaciji  UP ZRS, UP PEF in UL PEF),
 • Znanstvena revija Annales kinesiologiae (Založba Annales) - urednik.

Nataša Dolenc Orbanić

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: didaktika naravoslovja
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64

Kabinet:
Kabinet za naravoslovne vede

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Redni študij

 • Predavanja, laboratorijske in terenske vaje ter integrirana praksa pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (2. letnik PV),
 • Laboratorijske in terenske vaje pri predmetu Naravoslovje 2 (2. letnik RP),
 • Laboratorijske in seminarske vaje ter seminarji pri predmetu Didaktika naravoslovja 1 (3. letnik RP),
 • Laboratorijske vaje pri predmetu Didaktika naravoslovja 2 (3. letnik RP).

Izredni študij

 • Predavanja pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (2. letnik PV- Koper),
 • Laboratorijske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (2. letnik PV-Koper, Slovenske Konjice),
 • Terenske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (2. letnik PV- Koper).
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
 • Vodja projektne skupine projekta SiiT (School-oriented Interactive Identification Tools- exploring biodiversity in a cross-border area), v sklopu katerega se pripravlja interaktivni določevalni ključ za organizme morske obale.
 • Sodelujoča v projektu Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP.

Karmen Drljič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: specialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52

Kabinet:
Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo

Janez Drobnič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51

Kabinet:
Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Disciplinske komisije UP PEF

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:
 • Poklicna orientacija in poklicno izobraževanje drugačnih otrok.
 • Socialna integracija in podporne oblike.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Druge dejavnosti:

 Sodelavec v mednarodnih projektih kot expert

 • Research in the field of employment and social integration programmes: Fostering Social Inclusion and Inclusive Labour Market in Macedonia.
 •  Expert of prognostic analytical application for education in the Mazowiecki Voivodship.
 • Reasearc expert in Montenegro: Modernization of employment and education tools/ mechanisms Development of virtual enterprises,  development programs for integration difficult to employ persons in the labor market.

F

Lina Faletič

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: psihologija razvoja in učenja

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (sodelovanje)

Darjo Felda

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: didaktika matematike
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

Kabinet:
Rektorat UP

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Druge funkcije:
član Senata UP

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Samo Fošnarič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: specialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (sodelovanje)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Petra Furlan

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: naravoslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: asistent z doktoratom

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za naravoslovne vede

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Redni študij

 • Laboratorijske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (fizikalne vsebine),
 • Terenske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja,
 • Laborant pri predmetih Naravoslovje I, Naravoslovje II ter Didaktika naravoslovja.

Izredni študij

 • Laboratorijske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja (fizikalne vsebine),
 • Terenske vaje pri predmetu Zgodnje učenje naravoslovja.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Sodelovanje v projektu SIIT: School-oriented Interactive Identification Tools-  exploring biodiversity in a cross-border area, kjer s kolegi iz Pedagoške fakultete pripravljajo interaktivni določevalni ključ za morske organizmeTržaškega zaliva.

 


Druge dejavnosti:

V prostem času izvaja različne interesne dejavnosti s predšolskimi in šolskimi otroki na področju naravoslovja: kot aktivna članica društva Ummi, sodeluje pri izvajanju naravoslovnih dejavnih šol v naravi; v okviru Športnega društva Ocean uči plavanje ter gibalno abecedo ter kot aktivni potapljač sodeluje pri organizaciji dela in poučevanju otrok pri  spoznavanju morske obale in morja.

 

G

Mateja Gačnik

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: specialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52

Kabinet:
Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:
 • Inkluzivna pedagogika – predmet Metode dela z gluhimi, naglušnimi in z osebami z govorno-jezikovnimi motnjami
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
 • Priredila in normirala inštrument BAB.
 • Ena izmed avtoric izvirnega slovenskega presejalnega preizkusa PLP-5.
 • Sodelovala pri posodobitvi strokovne literature Bralni listi.

Druge dejavnosti:


Kot članica strokovnega odbora sodeluje pri pripravi 4. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo. 

Druge dejavnosti:
- Od leta 2013 članica Professional liaisons committee International fluency association.
- Ustanoviteljica in predsednica sekcije za motnje fluentnosti Društva logopedov Slovenije.
- Predsednica komisije za mednarodno sodelovanje društva logopedov Slovenije.
- Imenovana v Komisijo za logopedsko preventivo predšolskih otrok pri DlogS.
- Ena od ustanoviteljic strokovne revije Komuinikacija ter članica strokovnega odbora pri reviji Komunikacija.

Marko Gavriloski

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: asistent

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51

Kabinet:
Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Druge funkcije:
učitelj tutor za študente, ki študirajo na UP PEF na podlagi študijske izmenjave VŽU Erasmus

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Keli Gorela

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: asistent

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Tomaž Grušovnik

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: filozofija vzgoje in izobraževanja
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51

Kabinet:
Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF

Druge funkcije:
član Komisije za etična vprašanja UP

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:
 •  Filozofija vzgoje

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

 Raziskovalna projekta 

 • Etika živali kot paradigma trajnostnega razvoja (UP ZRS),
 • Teološki ekofeminizem in sodobna ekološka kriza (UP ZRS).

Druge dejavnosti:

Tomaž Grušovnik je izredni profesor in višji znanstveni sodelavec na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Ukvarja se s filozofijo edukacije, etiko živali in okoljsko etiko. Do zdaj je izdal dve slovenski monografiji (Odtenki zelene in Etika živali) ter uredil in souredil več zbornikov iz svojih raziskovalnih področij, med katerimi je najpomembnejši Borders and Debordering (Lexington, 2018). Bil je Fulbrightov štipendist na Univerzi v Novi Mehiki, gostujoči profesor na Centru za razvoj in okolje na Univerzi v Oslu, prejel pa je tudi nagradi Glasnik znanosti Znanstveno-razsikovalnega središča Univerze na Primorskem in svečano listino za mladega visokošolskega učitelja na Pedagoški fakulteti iste univerze. Od l. 2016 je podpredsednik slovenske komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, od l. 2018 pa predsednik Slovenskega filozofskega društva. Je tudi redni kolumnist na spletnem portalu Lud literatura in pri časopisu Večer v nedeljo.

Več informacij

H

Lovrenc Habe

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: družboslovno izobraževanje

Elektronski naslov:

Bernarda Habe

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: laborant

Kabinet:
Kabinet za naravoslovne vede

Barbara Horvat

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: didaktika
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51

Kabinet:
Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za založništvo in tisk UP PEF
članica Disciplinske komisije UP PEF

Druge funkcije:
učitelj tutor za študente, katerih materni jezik ni slovenski

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Izvajala je seminarje, laboratorijske in/ali seminarske vaje iz predmetov:

 • Didaktika (Edukacijske vede; Pedagoško-andragoško izobraževanje),
 • Didaktika s prakso (Razredni pouk),
 • Evalvacija, kakovost in ocenjevanje znanja (Edukacijske vede),
 • Osnove pedagogike (Predšolska vzgoja, izredni; Razredni pouk),
 • Procesi učenja (Edukacijske vede),
 • Praktično usposabljanje 1 (Pedagogika),
 • Praktično usposabljanje (Edukacijske vede, 3. letnik),
 • Specialna didaktika (Pedagoško-andragoško izobraževanje),
 • Teorija vzgoje (Razredni pouk).

V preteklem in tekočem študijskem letu izvaja:

 • predavanja iz predmetov,
 • Didaktika (Predšolska vzgoja, izredni),
 • Predšolska pedagogika (Predšolska vzgoja, izredni);
 • seminarje, seminarske in/ali laboratorijske vaje iz predmetov:  
 • Didaktika (Pedagogika; Predšolska vzgoja, izredni; Razredni pouk),
 • Osnove pedagogike (Pedagoško-andragoško izobraževanje),
 • Pedagoška praksa 1 (Razredni pouk),
 • Praktično usposabljanje 1 (Pedagogika),
 • Praktično usposabljanje 1 (Predšolska vzgoja, redni, izredni),
 • Praktično usposabljanje 1 (Zgodnje učenje),
 • Praktično usposabljanje 2 (Zgodnje učenje),
 • Predšolska pedagogika (Predšolska vzgoja, redni, izredni),
 • Sodobne paradigme predšolske pedagogike (Zgodnje učenje).
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Danijela Horvat Samardžija

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: didaktika družboslovja

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51

Kabinet:
Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Dejan Hozjan

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: pedagogika in andragogika
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 87

Kabinet:
Založba - III. nadstropje

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF

Druge funkcije:
vodja Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Sanela Hudovernik

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: didaktika matematike
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 78

Kabinet:
Kabinet za matematiko in tehniko

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za založništvo in tisk UP PEF

I

Andreja Istenič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: didaktika
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51

Kabinet:
Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:


Sodobna spoznanja edukacijskih ved, IKT in izobraževalna tehnologija v funkciji spodbujanja ustvarjalnosti, IKT pri poučevanju in učenju udeležencev s posebnimi potrebami, Sodobna okolja za poučevanje in učenje.    

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

 

Raziskovanje na področju učenja in poučevanja ter vključevanja medijev in informacijsko komunikacijske tehnologije.

Vodenje projektov:

 • Projekt J5-4281(A), RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (2011-2014),
 • Vodja delovnega paketa za izobraževanje in usposabljanje v evropskem projektu 6 OP »I3CON Industrialized, Integrated Intelligent Construction« (2006-2010),
 • ENABLE Enable Network of ICT Supported Learning for Disabled People (2011-2014).

Druge dejavnosti:
 • Od leta 2010 članica uredniškega odbora British Journal of Educational Technology; Od 2009 regionalna urednica za Vzhodno Evropo International Journal of Emerging Technologies in Learning.
 • Recenzentka v revijah: Educational Technology Research and Development, Journal of Computing and Higher Education, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Nurse Education Today, Elementarno izobraževanje.
 • Članica programskih odborov mednarodnih konferenc: ICL (2006-2010) - Interactive computer aided learning, NETNEP 2014 5th International Nurse Education Conference, EDUCON 2014 – IEEE Global Engineering Education Conference, SDM’2014 International Conference on Sustainable Design and Manufacturing, ICALT2014 - International Conference on Advanced Technology & Sciences.
 • Organizatorica sekcije na mednarodni konferenci ICCHP 2014 - International Conference on Computers Helping People with Special Needs. Naslov sekcije: Differentiation, Individualisation and Influencing Factors in ICT-Assisted Learning for People with Special Needs.
 • Od 2006 do 2011 v skupini koordinatorjev mreže 27 za Didaktiko Evropske asociacije za raziskovanje v izobraževanju (EERA – European Education Research Association).
 • Leta 2012 ARRS izjemni dosežek v znanosti: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, COTIČ, Mara, ZAJC, Matej. Design-based research on the use of a tangible user interface for geometry teaching in an inclusive classroom. British journal of educational technology, 2013,  44, 5, 729-744.
 • Honorary Fellow na Macquarie University Sydney.

J

Giuliana Jelovčan

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: didaktika športne vzgoje

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Matija Jenko

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: didaktika družboslovja

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 66 31 266

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj


Druge dejavnosti:

Zaposlen tudi kot samostojni strokovni delavec za študentska vprašanja na UP PEF.

Lara Jeranko Marconi

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: likovno izobraževanje

Elektronski naslov:

Matjaž Juhart

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: učitelj veščin
Matično področje: specialna pedagogika

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52

Kabinet:
Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

K

Majda Kaučič-Baša

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: slovenski jezik
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

Kabinet:
Kabinet za jezike in književnosti

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (sodelovanje)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Petra Kavrečič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: zgodovina
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

Kabinet:
UP FHŠ

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (sodelovanje)

Boris Kavur

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: arheologija

Elektronski naslov:

Kabinet:
UP FHŠ

Aksinja Kermauner

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: specialna pedagogika
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52

Kabinet:
Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Predavanja iz predmeta Metode dela s slepimi in slabovidnimi na smeri Inkluzivna pedagogika (redni in izredni študij II. stopnje).

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Sodelovanje z aktivnim prispevkom na mednarodnih konferencah Slepi v zgodovini v aprilu 2013 v Ljubljani, na ICEVI v Carigradu junija 2013, na North Reading conference v Jönköpingu na Švedskem avgusta 2013 in na posvetu Bralnega društva septembra 2013 v Ljubljani.


Druge dejavnosti:

Prilagoditev Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem za slabovidne uporabnike (z rednimi študenti Inkluzivne pedagogike), razstava »Radovedni prstki«, sodelovanje z muzeji v smislu prilagoditev eksponatov za slepe in slabovidne uporabnike, okoli 30 nastopov po šolah in knjižnicah v okviru Bralne značke in Povabimo besedo ter Bralnice pod Slamnikom.

Vanja Riccarda Kiswarday

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: specialna pedagogika
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52

Kabinet:
Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Druge funkcije:
učitelj tutor za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Študente na smereh Predšolska vzgoja, Edukacijske vede, Razredni pouk in Inkluzivna pedagogika poučuje osnove specialno pedagoških pristopov pri zagotavljanju oblik pomoči in podpore v procesu vključevanja otrok s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje in je mentorica diplomskim in magistrskim nalogam. 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Druge dejavnosti:

Deluje tudi kot učitelj - tutor za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami in v okviru te problematike aktivno sodeluje tudi na ravni Univerze na Primorskem.

Andreja Klančar

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: računalniško in informacijsko izobraževanje

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Doktorica znanosti s področja edukacijskih ved, profesorica matematike in računalništva, visokošolska učiteljica v visokošolskih strokovnih programih ter visokošolska sodelavka pri predmetih Izobraževalna tehnologija in Vzgoja za medije na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Strokovno in znanstveno delovanje na področjih računalniškega in informacijskega izobraževanja, didaktike matematike, vključevanja sodobnih tehnologij in razvoja sodobnih učnih okolij ter didaktični rabi e-gradiv pri učenju in poučevanju.

Sodelovanje v projektih:

·         2009 – 2013 projekt e-šolstvo: cilj projekta je bila nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev ter svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-izobraževalnim zavodom za uporabo IKT in e-gradiv pri poučevanju in učenju.

·         2013 – 2015 Comenius project »Together is better – A collaboration toolbox to build school for all«, v okviru katerega so konzorcijske partnerice (Belgija, Velika Britanija, Švedska, Finska, Avstrija in Slovenija) delovale na področju razvoja inkluzivnega izobraževanja. 

·         2015-2018 Erasmus + KA2 inovacijski projekt »Use Diversity to Enhance Learning in 21st Century«. Konzorcij so sestavljale partnerske organizacije iz Belgije, Avstrije Italije, Češke in Slovenije, ki so pokrivale celotno vertikalo (diamantni model) – univerza, zavodi za šolstvo ter šole.

 


Druge dejavnosti:
 • Recenzentka pri DZS

Irena Kleibencetl

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: kineziologija

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Sambanta Kobal

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: gledališka pedagogika

Elektronski naslov:

Lara Kobal

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: didaktika likovne vzgoje

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 53

Kabinet:
Kabinet za umetnost (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Samanta Kobal

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: gledališka pedagogika

Elektronski naslov:

Jirek Kočica

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: vizualne umetnosti

Elektronski naslov:

Alenka Kocbek

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: angleški jezik
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50

Kabinet:
Kabinet za jezike in književnosti

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:
 • Nemški jezik kot jezik stroke,
 • Angleški jezik kot jezik stroke,
 • Družbene razsežnosti angleškega jezika,
 • Otroška in mlad. književnost v angleščini,
 • Zgodnje učenje angleščine - književnost.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Udeležba na znanstveni konferenci International conference on Foreign Language Teaching and Applied linguistics s prispevkom: »Translation science as an aid to second language teaching.« (Burch University, Sarajevo). 

Članki

 • Bratož, S. in Kocbek., A. (2013). Resurrecting Translation in SLT: A Focus on Young Learners. V: Tsagari, D. and G. Floros (eds.) (2013) Translation in Language Teaching and Assessment. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press. ISBN: 978-1-4438-5044-5. 135-155. (v tisku)
 • BRATOŽ, Silva, KOCBEK, Alenka. Novi pogledi na vlogo prevajanja pri poučevanju tujega jezika. (v tisku)
 • Kocbek, A. (2013) Translation science as an aid to second language teaching. V: AKBAROV, Azamat (ur.), LARSEN-FREEMAN, Diane (ur.). Teaching, acquiring and applying intercultural linguistic competence : proceedings book, (International Burch University Publication, no. 21). Sarajevo: International Burch University, str. 63-72.
 • Kocbek, A.(2013)Verträge als Kultureme übersetzen. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.). Translation in Theorie und Praxis, (Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion, Bd. 8). Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, str. 199-21.

Druge dejavnosti:
 • Članica Društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije ter Sekcije sodnih tolmačev,
 • Članica uredniškega odbora revije I.U. Journal of Translation Studies, Istanbul University.

Andrej Kocjan

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: kineziologija
Znanstveni naziv: asistent z doktoratom

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Pedagoško delo:
 • Veščine športne vzgoje (plavanje, odbojka).

Druge dejavnosti:
 • Kondicijski trener vrhunskih jadralk, TIne Mrak in Veronike Macarol.

Barbara Kopačin

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: didaktika glasbe
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Nives Kovač

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: naravoslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64

Kabinet:
Kabinet za naravoslovne vede

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF
predstojnica Oddelka za razredni pouk

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:


Predmeti
• Naravoslovje 2 - Študijski program 1. stopnje - Razredni pouk (UN),
• Zgodnje učenje naravoslovja - Študijski program 1. stopnje - Predšolska vzgoja (VS).

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS


Morska biološka postaja Piran (NIB):
- sodelovanje v raziskavah temeljnega raziskovalnega programa ʺRaziskave obalnega morja (P1-0237)ʺ, - raziskovalno delo v okviru drugih  raziskovalnih  ter aplikativnih projektov MBP NIB.

Pedagoška fakulteta, Univerza na primorskem:
- sodelovanje na projektu  ʺInteraktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju SIITʺ (Program čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007-2013,  Evropski sklad za regionalni razvoj in nacionalna sredstva).

Gregor Kovačič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: geografija
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

Kabinet:
UP FHŠ

Govorilne ure:

Kabinet 31 (UP FHŠ, Titov trg 5, Koper)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (sodelovanje)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Družboslovje 1 (seminar)

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Alenka Kovačič Divjak

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: glasbeno izobraževanje

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (sodelovanje)

Martina Kovačič Kuzmić

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: asistent

Elektronski naslov:

Kabinet:
Dekanat

Druge funkcije:
članica Komisije za spremljanje izvajanja Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP

Anna Kožuh

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: didaktika
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Boris Kožuh

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: pedagoška metodologija
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (sodelovanje)

Lea Kozel

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: didaktika matematike
Znanstveni naziv: asistent z doktoratom

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Maja Krajnc

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: psihologija razvoja in učenja

Mitja Krajnčan

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: socialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 65

Kabinet:
Dekanat

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
predstojnik Oddelka za socialno pedagogiko
član Senata UP PEF

Druge funkcije:
član Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:
 • Socialna pedagogika, 
   Delo z učno manj uspešnimi in vedenjsko težavnimi učenci, 
   Metode dela z vedenjsko in čustveno motenimi otroci, 
   Projektno delo, 
   Alternative institucionalni vzgoji, 
   Mediji v socialni pedagogiki, 
   Raziskovanje socialno pedagoških praks.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
 • Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • Institucionalne oblike pomoči (vzgojni zavodi, stanovanjske skupine…),
 • Alternativne oblike pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • Metodika dela z otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • Inkluzivna pedagogika,
 • Doživljajska pedagogika,
 • Projekt Best Boss, Analiza stanja vzgojnih zavodov.

Druge dejavnosti:
 • Projekt Grundvig Balance 2013 – 2014,
 • Leonardo da Vinci projekt Competences for culturally sensitive care, 2008-2010,
 • Tempus projekt Introduction and implementation of academic program in Community Youth Work (CYW) through enhancing interregional cooperation in countries of Western Balkans, 2008-2011,
 • Sodelovanje na doktorskem študiju Baltic College Schwerin in Univerza v Novem Sadu,
 • Vodenje doživljajsko pedagoških projektov,
 • Predava na Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin in Bielefeld.

Bojana Kralj

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: glasbeno izobraževanje

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Mojca Kraševec

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: družboslovno izobraževanje

Elektronski naslov:

Nina Krmac

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: pedagoška metodologija
Znanstveni naziv: asistent z doktoratom

Elektronski naslov:

Kabinet:
Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:
 • kvalitativno raziskovanje,

 • komparativna andragogika,

 • svetovanje in profesionalni razvoj.


Druge dejavnosti:

 

Skrbnica Alumni kluba UP PEF in tutor učitelj za študente, ki na UP PEF študirajo na podlagi študijske izmenjave Erasmus+.

Mojca Kukanja Gabrijelčič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Disciplinske komisije UP PEF

Druge funkcije:
učitelj tutor za študente, ki študirajo na UP PEF na podlagi študijske izmenjave VŽU Erasmus

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

L

Maja Lebeničnik

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: psihologija razvoja in učenja
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Vid Lenard

Strokovni oz. znanstveni naslov: mag.
Pedagoški naziv: predavatelj
Matično področje: plesno izobraževanje

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Jurka Lepičnik Vodopivec

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: pedagogika
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 55

Kabinet:
Dekanat

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF
članica Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Druge funkcije:
članica Komisije za študentske zadeve UP

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Nosilka in izvajalka predmetov na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.  

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Raziskovalka v programski skupini »Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi«.


Druge dejavnosti:

Je članica uredniškega odbora revije  Magister, Palacky University, Olomouc (Czech Republic) in Metodički obzori, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Hrvatska). Je članica Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU). Članica Sveta za kakovost in evalvacije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS.

Ivan Lešnik

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: glasbeno izobraževanje
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Irina Lešnik Jeras

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: didaktika slovenščine
Znanstveni naziv: asistent

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Medkulturnost v vzgoji in izobraževanju (laboratorijske vaje)

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Polonca Lovšin

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: vizualne umetnosti

Elektronski naslov:

M

Mateja Maljevac

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: specialna didaktika

Elektronski naslov:

Mateja Marovič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: socialna pedagogika
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

Kabinet:
Kabinet – splošen (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Darja Matičetova

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: predavatelj
Matično področje: psihologija razvoja in učenja
Znanstveni naziv: asistent

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (sodelovanje)

Erik Mavrič

Strokovni oz. znanstveni naslov: mag.
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: likovno izobraževanje

Elektronski naslov:

Vida Medved Udovič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: didaktika slovenščine
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 65

Kabinet:
Pisarna - II. nadstropje

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (sodelovanje)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Martina Mejak

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: didaktika slovenščine
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Maja Mezgec

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: andragogika
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 87

Kabinet:
Založba - III. nadstropje

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
predstojnica Oddelka za edukacijske vede
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Nosilka predmetov:

 • Osnove andragogike in vseživljenjskega učenja,
 • Evropski sistemi in politike na področju izobraževanja,
 • Andragogika ciljnih skupin,
 • Svetovanje v izobraževanju odraslih.

 

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Druge dejavnosti:

Ćlanica uredniškega odbora revija Andragoška Spoznanja.

Danijela Mrhar Prelić

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: kriminologija in penologija

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

N

Tina Nanut

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: socialna pedagogika

Elektronski naslov:

O

Božidar Opara

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: pedagogika otrok z motnjami v razvoju

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (sodelovanje)

Druge funkcije:
učitelj tutor za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Nosilec predmetov:

 • Metode dela z otroki z znižanimi učnimi sposobnostmi in  učnimi težavami,
 • Individualizacija vzgoje in izobraževanja.
   
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Izdaja monografije » Dodatna strokovna pomoč in prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami«
 


Druge dejavnosti:
 • Predsednik Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje,
 • predsednik Komisije za usmerjanje OPP  pri Ministrtstvu za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

P

Stanko Pelc

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 041 695 392

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
predsednik Akademskega Zbora UP PEF

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Oddelek za razredni pouk (članstvo):
Nosilec predmetov Družboslovje 1 in 2 ter Didaktika družboslovja 1 in 2, v okviru katerih izvaja predavanja s področja geografskih in socioloških ter specialno didaktičnih vsebin.

Oddelek za predšolsko vzgojo (sodelavec):
Nosilec predmeta Zgodnje učenje družboslovja na 1. stopnji in predmeta Zunanje terensko poučevanje družboslovja na 2. stopnji ter predmeta Edukacijski vidiki trajnostnega razvoja na 3. stopnji.

Oddelek za geografijo UP FHŠ (sodelavec):
Nosilec predmetov na 2. stopnji (Geografija globalizacije in marginalnosti, Planiranje v prometu in turizmu, Zunanje terensko poučevanje geografije).

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Druge dejavnosti:

Raziskovalno se ukvarja z geografsko marginalnostjo, geografijo prebivalstva, didaktičnimi vidiki poučevanja geografije in družboslovnih vsebin na vseh ravneh izobraževanja s posebnim poudarkom na rabi IKT.

Je tudi sourednik knjižne serije "Perspectives on Geographical Marginality" pri založbi Springer.

Rekreativno se ukvarja z gorskim kolesarjenjem in veslanjem na deski, na kulturnem področju pa je dejaven kot ljubiteljski dramski igralec, režiser in avtor besedil.

Spletišče na Arnesu (povezava: http://pelcisce.splet.arnes.si)

Susanna Pertot

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: psiholingvistika
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

Kabinet:
UP FHŠ

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (sodelovanje)

Anja Pirih

Strokovni oz. znanstveni naslov: Dottore di ricerca, Republika Italija
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: angleščina v izobraževanju
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50

Kabinet:
Kabinet za jezike in književnosti

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Pedagoško delo:
 • Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1,
 • Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2,
 • Zgodnje učenje angleščine - književnost

 

 

Marija Pisk

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: predavatelj
Matično področje: didaktika matematike

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 031 305 024

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (sodelovanje)


Druge dejavnosti:
 • Sodelovanje v razvojni skupini ZRSŠ - razredni pouk za področje IKT.
 • Sodelovanje v uredniškem odboru revije Razredni pouk.
 • Sodelovanje v projektu e-šolstvo:

- izvajanje svetovanj projekta e-šolstvo za uporabo IKT in možnosti vključevanja v izobraževanja za IKT  (razredni pouk, predšolska vzgoja).
- izvajanje seminarjev projekta e-šolstva,ki so namenjena pridobivanju posameznih e-kompetenc strokovnih delavcev v izobraževanju (razredni pouk, predšolska vzgoja).
 

Janja Plazar

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: naravoslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64

Kabinet:
Kabinet za naravoslovne vede

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Izvajanje predmetov na 1. stopnji:

 • Razredni pouk: Naravoslovje 1 in Naravoslovje 2 (predavanja, laboratorijske in terenske vaje),
 • Predšolska vzgoja: Zgodnje učenje naravoslovja (predavanja, laboratorijske in terenske vaje).

Izvajanje predmetov na 2. stopnji:

 • Inkluzivna pedagogika: Učenje naravoslovja v inkluzivnih oddelkih in Genetski vzroki motenj pri otrocih s posebnimi potrebami (predavanja, laboratorijske in seminarske vaje),
 • Zgodnje učenje: Naravoslovje in Naravoslovni projekti (predavanja, laboratorijske in seminarske vaje).

Izvajanje predmetov na 3. stopnji:

 • Zgodnje učenje in poučevanje: Zgodnje učenje naravoslovja in Naravoslovni eksperimenti v vrtcu.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Jovita Pogorevc Merčnik

Strokovni oz. znanstveni naslov: mag.
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: pedagoška metodologija

Elektronski naslov:

R

Ranko Rajović

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: nevroedukacija

Elektronski naslov:

Iztok Retar

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: didaktika športne vzgoje
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:
 • Gibalni razvoj otroka (PV1)
 • Gibanje kot dejavnik celostnega razvoja (ZU 1)
 • IŠ-PV 1 Koper, Gibalni razvoj otroka
   

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Priprava doktorske disertacije na UP PEF: Razvoj modela strukture kompetenc športnega menedžerja kot izhodišče za vseživljenjsko učenje.

Kot raziskovalec je sodeloval v naslednjih raziskovalnih programih in projektih: »Kakovostna športna vadba z roko v roki z zdravo prehrano – program spodbujanja zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja dejavnikov tveganja« od 2011 do 2012, Ministrstvo za zdravje; »EUREKA! @limp - Mobilne storitve za nov življenjski slog s športom in turizmom: Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije in novih prodajnih poti na področju športa in turizma« od 2010 do 2012, Ministrstvo za šolstvo in šport, Evropski strukturni sklad; »Kakovostna športna vadba za zdravje – KVAK« Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za šport od 2009 do 2010; »Kakovostna športna vadba in zdrava prehrana z roko v roki”, UP ZRS, IKARUS-Inštitut za kineziološke raziskave od 2011 do 2012; PANGeA “Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje”, UP ZRS, IKARUS-Inštitut za kineziološke raziskave od 2011 do 2014; »Razvoj metodoloških inštrumentov za ugotavljanje in spremljanje profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev : evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS, preliminarna študija. Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2008; »Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012« : povzeto po strategiji Vlade Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje.   

Martina Rodela

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: predavatelj
Matično področje: slovenski jezik
Znanstveni naziv: asistent z doktoratom

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 6633 12 50

Kabinet:
Kabinet za jezike in književnosti

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Sonja Rutar

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: pedagogika
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51

Kabinet:
Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF
članica Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF

Druge funkcije:
članica Senata UP
članica Komisije za kakovost UP

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

 

 • Razvojno- raziskovalno delo pri eksperimentalnem programu Child Development Project v sodelovanju z Zavodom za odprto družbo Slovenija in Childrens Resources International, Washington, (1995- 1997), Vrtec Idrija, Pedagoški inštitut.
 • »A Slovenian Case Study Step by Step Pilot Certification Process One Individual's Experience«,(2004), Pedagoški inštitut.
 • Partnerstvo fakultet in šol v letih 2004 in 2005/ steber Praksa, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.
 • »Re- fine project«- oblikovanje, testiranje inštrumentov in razvijanje strategij za spodbujanje bralne pismenosti otrok, (2005 – 2007), Pedagoški inštitut.
 • Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.
 • »Integracija romskih otrok v šole«, Pedagoški inštitut, RRCPI- Korak za korakom / v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ter Roma Educational Initiative- Budimpešta / (2002 – 2005), Pedagoški inštitut.
 • Tempus projekt- Curriculum Reform in Teacher Education/ (2004 -2005) Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.
 • Edipe- EC Grundtvig Learning Partnerships, “European Dimension in Parent Education”  / (2007 – 2009), Pedagoški inštitut.
 • IDIAL (Comenius) – Intercompetency and Dialoguethrough Literature(december 2008 do november 2010), Pedagoški inštitut.
 • UVRVI - Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj – projekt v letih 2008, 2009, 2010, 2011, Pedagoški inštitut.
 • Nacionalna evalvacijska študija uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli (2009 do 2011), Pedagoški inštitut.
 • MAPPING – Development of a Directoryof ECD Human, Technical, Institutional Resources in the CEE/CIS Region – a partnership project between UNICEF and ISSA, (2009 – 2010), Pedagoški inštitut.
 • Komparativno raziskovanje sistema profesionalnega razvoja učiteljev v Srbiji in Sloveniji,(2010-2011), Pedagoški inštitut.
 • Kulturna zavest in izražanje,Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in MŠŠ in delno EU (Evropski socialni sklad ),(2009 – 2011),Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.
 • ESS 1: Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju/ (2010 – 2012), Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.
 • CORE – Competence Requirements in Early Childhood Educationand Care (University o fEast London, Universiteit Gent), (2011), Pedagoški inštitut.
 • DSKK- Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010- 2013), Pedagoški inštitut.

Š

Tina Štemberger

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: pedagoška metodologija
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 28

Kabinet:
Dekanat

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF

Druge funkcije:
članica Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Andreja Štucin Cergol

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: predavatelj
Matično področje: glasbeno izobraževanje

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Bojan Šturm

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: predavatelj
Matično področje: kineziologija

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

S

Igor Saksida

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: slovenska književnost
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:

Kabinet:
Kabinet za jezike in književnosti

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Dragana Sapanjoš

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: likovno izobraževanje

Elektronski naslov:

Anita Sila

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: angleški jezik
Znanstveni naziv: asistent z doktoratom

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50

Kabinet:
Kabinet za jezike in književnosti

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Pedagoško delo:

Asistentka pri predmetu Angleški jezik kot jezik stroke (redni in izredni študij).

Blaž Simčič

Strokovni oz. znanstveni naslov: mag.
Pedagoški naziv: višji predavatelj
Matično področje: pedagoška metodologija
Znanstveni naziv: asistent z magisterijem

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51

Kabinet:
Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF
član Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Na UP PEF sodeluje kot asistent in predavatelj, kjer sodeluje pri predmetih Pedagoško raziskovanje, Pedagoško raziskovanje zgodnjega obdobja in Kvantitativno pedagoško raziskovanje ter na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer sodeluje kot asistent pri predmetu Raziskovalne metode v kineziologiji.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Sodeluje pri projektu Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (dr. Andreja Istenič Starčič), trajanje: 1.7.2011 – 30.6.2014.

Jelena Sitar Cvetko

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: filmsko, gledališko in lutkovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 53

Kabinet:
Kabinet za umetnost (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Lutke, drama mediji:
PV3 redni: P, SV, LV, IP
PV3 izredni
- Koper: P, SV, LV
- Ljutomer: P, SV
- Ptuj: P,SV
Lutkarstvo, PV3, redni: P, SV, LV
Govorni nastop: RP4, P

Priprava javnih nastopov študentov z lutkovnimi, gledališkimi predstavami in pripovedovanjem ob kamišibaju.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Druge dejavnosti:

Umetniško delo 2013-14

Lutkovno ustvarjanje

 • Lutkovno gledališče Ljubljana: Moj dežnik je lahko balon, režija (predvidena premiera november 2013).
 • Lutkovno gledališče Maribor: Petelin se sestavi, režija (predvidena premiera marec 2014).

Leposlovje
Zapojmo z lutkami: Mojca Pokrajculja in Mali potepuh (delovni naslov), dve besedili z uprizoritvenimi napotki, Založba Aristej, december 2013.

Interaktivne razstave v Hiši otrok in umetnosti

 • Stara hiša številka 3, scenarij, september 2013
 • V svetu prstnih lutk, oktober 2013, soavtor celotne postavitve
 • Prešerna pot, scenarij, december 2013

Sonja Starc

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: slovenski jezik
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50

Kabinet:
Kabinet za jezike in književnosti

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF

Življenjepis:  Zivljenjepis dr. Sonja Starc (docx)Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Neva Strel Pletikos

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: pedagogika

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (sodelovanje)

T

Suzana Todorović

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: jezikoslovje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Vladka Tucovič Sturman

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: književnost
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

V

Marina Volk

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: didaktika matematike
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 78

Kabinet:
Kabinet za matematiko in tehniko

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Tadeja Volmut

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: didaktika športne vzgoje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66

Kabinet:
Kabinet za glasbo in šport

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Disciplinske komisije UP PEF

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Janja Vrabec Janežič

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: predavatelj
Matično področje: likovno izobraževanje

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 53

Kabinet:
Kabinet za umetnost (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Katja Vrhunc Pfeifer

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: socialna pedagogika
Znanstveni naziv: asistent

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Matej Vukovič

Strokovni oz. znanstveni naslov:
Pedagoški naziv: asistent
Matično področje: socialna pedagogika
Znanstveni naziv: asistent

Elektronski naslov:

Kabinet:
Kabinet – splošen (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Ž

Igor Žagar Žnidaršič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: retorika in argumentacija
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:

več

manj

Oddelek:
Oddelek za edukacijske vede (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Amalija Žakelj

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: redni profesor
Matično področje: didaktika matematike
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik

Elektronski naslov:

Kabinet:
Dekanat

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF
članica Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Druge funkcije:
članica Disciplinske komisije UP
članica Komisije za študijske zadeve UP

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Tilen Žbona

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: likovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 53

Kabinet:
Kabinet za umetnost (DŠDK)

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Druge dejavnosti:

 Izbrana projektna dela 

 • leta 2003 ga Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ob dnevih Evropske kulturne dediščine izbere za kustosa in oblikovalca razstave arheoloških najdišč “In Situ”- trasa primorske avtoceste.
 • 2005 je kustos in selektor Slovenskega videa na mednarodnem festivalu “Mestre Cinema Festival- CENTRO CULTURALE CANDIANI.
 • 2006 v Krajinskem parku Sečoveljskih solin zasnuje koncept in interpretacijo namenskih vsebin, vodi realizacijo multimedijske dvorane.
 • med leti 2007-2009 predstavi koncept in izvede tridimenzijonalno maketo Sečoveljskih solin, vodi dela izdelave poda rešitve interpretacije narave in oblikuje stalno zbirko pridelave soli s sodobnimi novomedijskimi oprijemi.
 • 2009 Oblikuje in interpretira vsebine za Nacionalni Inštitut biologije mednarodni simpozij “11th Symposium on Aquatic Microbial Ecology”.

Izbrane stamostojne razstave

 • 2000 Paintings and happening, Mi klub: Millenium, Izola, Slovenia.
 • 2002 Paintings, Parsek Company, Ljubljana, Slovenia.
 • 2004 Paintings, Galleria del Girasole, Udine, Italy.
 • 2006 Hybrid Subjects, Meduza, Costly Gallery, Piran, SloveniaPaintings Galerija Schwarz, Ljubljana, Slovenia.
 • Paintings, Sečovlje Salina Nature Parp, Piran, Slovenia.
 • 2007 Paintings, Gallery Insula, Piran, Slovenia.
 • Paintings Galerija Amata, Ljubljana, Slovenia.
 • 2008 Morphing / video installation, UMG Maribor Art Gallery, Salon, Maribor, Slovenia.
 • Morphing / video installation, Salone Gemma, Trieste, Italy.
 • Neve Bianca / interactive installation, Padova, Piombino Dese, Italy.
 • Chabrera-Zbona/ Paintings, Sečovlje Salina Nature Park, Piran, Slovenia.
 • 2009 Recepcija vidnega / paintings and drawings / Pretorska Palača, Koper, SloveniaPretorska Palača.
 • 2010 Syntetic discrown / Video installation – prints, V42 Ljubljana, Slovenia.
 • Gallery of Faculty of Economics, University of Ljubljana, Ibuhos/Paintings.

Izbrane skupinske razstave

 •  1997 City Gallery Piran XXXII. international painting ex-tempore, Piran, Slovenia.
 •  1998 City Gallery Piran XXXIII. international painting ex-tempore (the honourable acknowledgement for the development of technology in arts), Piran, Slovenia.
 • 1999 Paintings, Galerija Meduza, Koper, Slovenia.
 • 2001 Accademia di Belle Arti graduation show, Venezia, Italy.
 • 2002 The young, paintings, Gallery Insula, Izola, Slovenia.
 • 2003 The young, paintings, Palace Pretorska and Palača Gravisi, Koper, Slovenia.
 • The young, paintings, Gallery Tenzor, Ptuj, Slovenia.
 • Paintings, Gallery Artes, Medana, Nova Gorica, Slovenia.
 • 2004 MM Art 2004 Galleria Sala Civica del Comune di Cormons, paintings, Cormons, Italy.
 • Paintings, Galerija Schwarz, Ljubljana, Slovenia.
 • 2005 ArtNetLab production, Minimal Club: Video conference, Ljubljana, Slovenia.
 • 11th International Festival of Computer Arts, Razstavni salon Rotovž , Maribor, Ljubljana, Koper.
 • Art Net Lab production 2005, MAMA Zagreb, Zagreb, Croatia.
 • Ciphering and Deciphering Videos, “Images hybrid”, Centro Culturale Candiani Venezia, Italy.
 • 2006 Sinking, 12th International Festival of Computer Arts, Ljubljana City Gallery: “panorama 360*”, Kiberpipa, Ljubljana, Slovenia.
 • Sinking”, ArtNetLab production 2006, Galerija Spomeniškovarstvenega centra Ljubljana, Slovenia.
 • “Hybrid-subjects II”, ArtNetLab production 2006. MAMA Zagreb 2006, Zagreb, Croatia.
 • “Hybrid-subjects II”, ArtNetLab production 2006. ESC, Graz, Austria 21.
 • 2007 Paintings, Coast Gallery, Koper, Slovenia.
 • Paintings, Centro Culturale Aldo Moro, Cordenons PN, Italy.
 • Hybrid-subjects, O30ne Art space, Belgrade.
 • Paintings, Studio Gasparri, Piran, Slovenia.
 • 13 - Interativ installation, effetti collaterali,SPAZIO EVENTI MONDADORI,
 • 52. biennale di Venezia / Venezia, Italy.
 • Das Unheimliche , video installation and paintings INTIMOCONFINE:. XX.9.12 FABRIKA, Padova -Piombino Dese, Italy.
 • 13 - Tredici - - video installation. Dobbia, Stranzano GO, Italy.
 • Paintings 10th Križanke International Fine Arts Colony, Ljubljana, Slovenia.
 • 13 - Photo installation, Stable Slovenian Theatre, New Slovenian Photography. Trieste, Italy,
 • REAL PRESENCE / FLOATING SITES / ISTANBUL” 3 - 9 September 2007, days of press opening of the 10th International Istanbul Biennial, Locations:
 • public space, Istanbul Modern, Contemporary Art Centre, Platform Garanti, Hybrid-subjects II. Istanbul, Turky.
 • 13, Morphing and Das Unheimliche video installations, ArtNetLab at Le Génie de la Bastille, Paris, France.
 • 2008 Pixxelpoint 2008, International Festival of New Media. Nova Gorica,Slovenia.
 • Coastly gallery Piran, gallery Loža: Photographs. Koper, Slovenia.
 • ArtNetLab, 1.3 festival of Video and New Media. Mestna galerija / CITY ART MUSEUM LJUBLJANA, FVNM(A) in MFRU/IFCA, Ljubljana, Slovenia.
 • Video Dia Loghi 2008, VELAN Centro d’Arte Contemporanea, “Das Unheimliche, video” - Torino.
 • 2009 GAD, Berlin, 27. februar - 1. marec2009, ArtNetLab, Slowenien, “Das Unheimliche, video”.
 • Pinacoteca Almonte, Spain, Encuentro de artistas en Donana, painting-slike.
 • Ljubljana, Arzenal / Depo 2K9: Studio Viba, produkcija ArtNetLab.
 • Video Dia Loghi 2009, VELAN Centro d’Arte Contemporanea, “Hybri subyects, video” - Torino.
 • Centrum ZKM, German, Staatliche Hocschule fur Gestaltung Karlsruhe ( Lorenzstr. 15), room 103, NODES: pametna razstava / a smart exhibition, Sinking, video installation.
 • Theatre Tartini Piran, DIFFERENT VIEW, Cyber object- video installation.
 • Museum – rail station Nova Gorica, Morphing 6.2 – video installation.
 • 2010 Spanish EU Presidency - European Arts & Promises, 172 Norfolk Street, New York, NY 10002.
 • Art in a Suitcase , Tilen Žbona, Messy Message, paper installation, 2010, variable dimensions; 2nd September – Vienna (A), Schleifmühlgasse 12-14.
 • 4th September – Budapest (H), Studio Gallery FKSE.
 • 7th September – Prague (Cz), m.odla Gallery.
 • 10th September – Dresden (D), Runde Ecke.
 • 14th September – Berlin (D), SintflutStudio.
 • 17th September – Ravenna (I), Associazione Culturale Mirada.
 • 21st September – Mola di Bari (I), Pangea S. N. C.
 • 28th September – Istanbul (Tr), Depo.
 • Galerija V42, Ljubljana in collaboration with gallery Alkatraz, Syntetic Discrown II – Nihanje Resnice II.
 • Gallery of Faculty of Economics, University of Ljubljana, Spanish EU Presidency - European Arts & Promises.
 • 2011 Galerija Domžale: Light Over - Kaplja čez rob, instalacija, video instalacija, interaktivni modul, Domžale.
 • Gallery of contemporary artists “VIENNA, http://12-14.org, SKIC A., Wien.
 • Kino Šiška, ATLAS; AMG 65, Instalacija - video, Ljubljana.
 • 2012 Obalne galerije Piran, mestna galerija, Iz oči v oči, digitalna grafika, kipi - kristal, Piran.
 • Galerija SC, ART NET LAB; Mnemonic Mirrors, AMG 65, video instalacija, Zagreb.
 • Galerija Contra, Art exchange, digital image, Croatia.

Mojca Žefran

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: angleščina v izobraževanju
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50

Kabinet:
Kabinet za jezike in književnosti

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Bibliografija: COBISS

Pedagoško delo:

Angleški jezik kot jezik stroke,
Jezikovne zmožnosti v angleščini,
Ustno in pisno sporočanje v angleščini,
Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1,
Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Janja Žmavc

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: jezikoslovje

Elektronski naslov:

Z

Barbara Zorman

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: docent
Matično področje: slovenska književnost
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 87

Kabinet:
Založba - III. nadstropje

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Nives Zudič Antonič

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: italijanska književnost
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:

Kabinet:
UP FHŠ

več

manj

Oddelek:
Oddelek za razredni pouk (sodelovanje)

Darjo Zuljan

Strokovni oz. znanstveni naslov: dr.
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje: didaktika tehnike in tehnologije
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 64

Kabinet:
Kabinet za naravoslovne vede

več

manj

Oddelek:
Oddelek za predšolsko vzgojo (članstvo)

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF
namestnik predsednika Akademskega Zbora UP PEF

Bibliografija: COBISS

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino