poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete je usposabljanje in izpopolnjevanje vzgojiteljev, učiteljev ter drugih pedagoških delavcev za zahtevno delo tako v vrtcu, šoli kot v drugih ustanovah, to je povsod, kjer se poučuje, uči in vzgaja. Fakulteta pri tem zagotavlja pridobivanje in izpopolnjevanje sposobnosti, spretnosti in kompetenc, ki so ključne za učinkovitost in avtonomnost, pri čemer se poslužuje najsodobnejših metod dela, ki so na eni strani uveljavljene v svetu, na drugi pa plod lastnega vpogleda v pedagoško delo, analize prakse ter raziskovalno razvojnega in ustvarjalnega dela na pedagoškem in andragoškem področju.

Vizija

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta bo velika – ne po številu vpisanih študentov, temveč po tem, kako bodo usposobljeni njeni diplomanti na vseh treh stopnjah študija. Usposobljenost bo temeljila na razvijanju dobrih medčloveških odnosov na vseh ravneh delovanja in med vsemi udeleženci v procesu izvajanja pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela. Stalno učenje za nove izzive, ki jih prinašajo nova tehnologija in spremembe v družbi, bo temelj našega delovanja. Pripadnost ustanovi in medsebojno sodelovanje bosta pomembni sestavini naše učinkovitosti in uspešnosti pri usposabljanju vzgojiteljev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev, pri našem svetovalnem delu v korist posameznikov in različnih ustanov ter pri preučevanju aktualnih vprašanj sodobnega učenja, poučevanja in vzgoje.

Besedilo Poslanstva in vizije UP PEF je bilo sprejeto na 2. redni seji Senata UP PEF, 7. decembra 2007 ter spremenjeno in dopolnjeno na 5. redni seji Senata UP PEF, 7. marca 2008.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino