predstavitev

Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/2003). Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško delo na področju edukacijskih znanosti. UP PEF je članica Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP).

 • Organi UP PEF dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor in študentski svet.
 • Organizacijske enote UP PEF so oddelki, katedre, raziskovalni inštitut, znotraj katerega delujejo raziskovalne skupine, in knjižnica. Upravno-administrativna in strokovno-tehnična enota fakultete pa je tajništvo fakultete.

Dejavnosti, ki jih UP PEF izvaja v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, so opredeljene v Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem in podrobneje v Prilogi k Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list, RS, št. 21/2011).

Na področju študijske dejavnosti UP PEF izvaja različne študijske programe za izobraževanje učiteljev. Študijski področji UP PEF v skladu s klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) sta (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev ter (21) umetnost.

UP PEF izvaja prenovljene in nove bolonjske študijske programe.

1. stopnje:

 • univerzitetni študijski program Razredni pouk – redni študij,
 • univerzitetni študijski program Pedagogika – redni študij ter,
 • visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja – redni in izredni študij*.

   *Izredni študij se izvaja tudi na dislociranih enotah.

2. stopnje:

 • magistrski študijski program Inkluzivna pedagogika – redni in izredni študij,
 • magistrski študijski program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere – redni študij,
 • magistrski študijski program Razredni pouk – redni študij,
 • magistrski študijski program Socialna pedagogika – redni in izredni študij,
 • magistrski študijski program Zgodnje učenje – redni študij.

3. stopnje:

 • doktorski študijski program Edukacijske vede in
 • doktorski študijski program Zgodnje učenje in poučevanje.

Na UP PEF je v študijskem letu 2017/2018 vpisanih 1.260 študentov na dodiplomskem in 436 študentov na podiplomskem študiju, skupno 1.696 študentov. Leta 2017 (do 1. 10) je diplomiralo 328 študentov (od tega 228 na dodiplomskih študijskih programih, 93 na magistrskih študijskih programih 2. stopnje in 7 na doktorskih študijskih programih 3. stopnje).

UP PEF izvaja na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije tudi programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (programe za izpopolnjevanje izobrazbe in posodobitvene programe).

Na področju znanstveno-raziskovalnega dela v okviru fakultete deluje Inštitut za edukacijske vede, ki ima istoimensko raziskovalno skupino in deluje na področjih raziskovanja (po klasifikaciji raziskovalne dejavnosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) 5.00.00 družboslovne vede in 6.00.00 humanistične vede. V raziskovalno skupino Inštitut za edukacijske vede je vključenih 64 raziskovalcev.

UP PEF izvaja raziskovalna programe in projekte v okviru ciljnih raziskovalnih programov pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in projekte, sofinancirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada. UP PEF organizirala tudi mednarodne znanstvene sestanke, konference in poletne šole. Izdaja pa tudi znanstvene monografije.

UP PEF je vključena v različne projekte mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnega osebja, v največjem deležu ge za program Vseživljenjskega učenja - Erasmus.

Na UP PEF je bilo na dan 31. december 2016 zaposlenih 105 delavcev (85,71 FTE).

Poleg dekanje (0,70 FTE) je od 78 delavcev, zaposlenih na delovnih mestih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, visokošolskih učiteljev in 1 visokošolski sodelavec. Pri pedagoškem delu sodelujejo tudi 1 delavec na delovnem mestu Samostojni strokovni delavec VI – laborant. Poleg tega se za izvajanje pedagoškega dela sklepa tudi pogodbe obligacijskega prava (podjemne pogodbe in pogodbe o avtorskih delih). Nekateri visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo tudi raziskovalno delo s plačanimi raziskovalnimi urami.

Za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog je v okviru služb tajništva fakultete zaposlenih 25 delavcev (23,90 FTE), od katerih sta bili dve delavki na starševskem dopustu.

Pedagoška fakulteta deluje v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru, v tako imenovani 1. stavbi na v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega in študentskega doma Koper. Fakulteta uporablja skoraj vse prostore v 1. stavbi površine 1.007,80 m2, v prizidku Dijaškega in študentskega doma Koper pa deluje v prostoru s približno 105 m2 tudi Skupna visokošolska knjižnica UP, Fakultete za management in UP, Pedagoške fakultete. Zaradi prostorske stiske UP PEF najema prostore oziroma jih prevzema v uporabo. Študijski proces se tako, poleg na sedežu fakultete, izvaja tudi v drugih prostorih na območju Mestne občine Koper. To so prostori članic UP, telovadnice Srednje tehniške šole Koper, plesne dvorana Plesne šole Elite. UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno najema tudi prostore na drugih lokacijah.

UP PEF izvaja svojo osnovno dejavnost tudi na dislociranih enotah.

UP PEF sodeluje v lokalnem okolju z delodajalci bodočih diplomantov, saj poteka praktični del študijskih programov ravno v teh okoljih. Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi zavodi - vrtci in osnovnimi šolami s področja celotne Slovenije se nadgrajuje tudi na znanstveno-raziskovalnem področju s izvajanjem projektov in na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

V lokalnem okviru se UP PEF povezuje s članicami Univerze na Primorskem tako pri oblikovanju novih interdisciplinarnih pedagoških programov kot tudi pri nudenju pedagoških vsebin v študijske programe drugih članic UP.

Na državni ravni se fakulteta povezuje s pedagoškimi fakultetami, in sicer s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, pa tudi z drugimi fakultetami, ki razvijajo enaka ali sorodna področja kot UP PEF.

V mednarodnem okviru je izrazito predvsem sodelovanje s pedagoškimi fakultetami sosednjih držav pa tudi širše, predvsem v okviru Evropske unije.

(Več informacij o posameznih vsebinah je na voljo v ustreznih rubrikah te spletne strani.)
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino