skrb za kakovost

Poročila o rezultatih študentskih anket UP PEF

Rezultati študentske ankete o zadovoljstvu s pedagoškim delom visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP PEF


Samoevalvacijska poročila UP PEF


Samoevalvacijska poročila UP

Samoevalvacija Pedagoške fakultete je vključena v samoevalvacijska poročila Univerze na Primorskem: 

Analize zaposlenosti in zaposljivost UP PEF 


Pedagoška fakulteta se zaveda pomembnosti skrbi za kakovost. Tako je v Pravila o organizaciji in delovanju fakultete po vzorcu Statuta Univerze na Primorskem izrecno uvrstila nalogo dekana in senata fakultete, ki določa, da je dekan pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti, senat pa spremlja kakovost vseh vrst dela fakultete in izvaja vse s tem povezane naloge iz njegove pristojnosti, vključno s sprejemanjem odločitev na predlog pristojnega delovnega telesa. To je Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF, ki je stalno delovno telo le-tega.


Fakulteta izvaja izvedbene aktivnosti na področju skrbi za kakovost kot so vsakoletna izvedba študentske ankete v skladu z ustreznim pravilnikom Univerze na Primorskem. Ravno tako je fakulteta za vsako študijsko leto pripravila poročilo o spremljanju kakovosti dela z naslovom Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti - Samoevalvacijskego poročilo za določeno študijsko leto.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino