drugi projekti

Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju


Datum začetka: 01.01.2009

Rok za oddajo: 15.09.2009

Povzetek:

banner Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju

Št. pogodbe 3311-09-986004

Področje: Vzgoja in izobraževanje

Program: Vzgojno-izobraževalni procesi temeljijo na predstavah o tem, kaj je znanje, kako je mogoče znanje pridobiti in kako ga posredovati. V tem pogledu je treba hkrati s primerjalnimi metodami kontekstualizirati rezultate mednarodnih testov znanja in uporabiti nastale ugotovitve za vpeljevanje refleksivnih momentov v delo učitelja. Preprosto gre za to, da se naši učitelji vidijo kot dejavniki v globalnem procesu reprodukcije znanja na vseh področjih, zajetih s kurikulom. Diseminacijske aktivnosti in za ta namen razviti informativni in temeljno strokovni materiali (v obliki besedil, učnih pripomočkov ipd.) služijo pospeševanju nastajanja »mrež znanja« s tendenco širjenja v mednarodni prostor.

Projekt je imel naslednje cilje:

1) priprava strokovnih podlag, ki bodo omogočile dograditi, spremeniti ali posodobiti slovenski šolski sistem od vrtcev do vključno izobraževanja odraslih, in sicer tako da bomo prišli do koherentnega in učinkovitega vzgojno izobraževalnega sistema, ki bo zaznal prihodnjo smer razvoja in bo prihodnjim generacijam omogočal spoprijem z izzivi prihodnosti. Pregledali smo sistemske rešitve, ki so bile zapisane v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (1995) in v aktualnih šolskih zakonih ter evidentiranje problematik, ki bi jih bilo potrebno strokovno dodelati ali dopolniti. Pri evidentiranju problematik so pomembni izsledki raziskav in evalvacijskih študij, mednarodnih primerjalnih raziskav znanja ter drugih analiz, strokovne presoje ekspertnih skupin in zbrana stališča strokovnjakov v praksi (vzgojiteljic/-ev, učiteljic/-ev, vodstvenih delavk in delavcev); izdelava mednarodnih primerjalnih analiz za posamezne ravni edukacije; izbor vsaj treh držav, v katerih gre, gledano na splošno, za (upoštevajoč dosežke) visoko kakovostne šolske sisteme; primerjave glede na obravnavano problematiko (npr. ocenjevanje znanja; razmerje obvezno – izbirno v predmetnikih) in hkrati umestitev le-te v celotni šolski sistem; primerjava po vertikali (posamezne ravni izberejo isto državo ali države), ki omogoča vpogled v prehode oziroma celotno sistemsko postavitev. 

2) pregled in oblikovanje pristopov poučevanja učiteljev/-ic vzgojiteljev/-ic, da bi bilo učenje udeležencev učinkovito, da bi pridobili kakovostno in različno znanje. Pripravljen je bil: a) pregled najnovejše pristope k poučevanju in učenju v domači praksi in praksah najuspešnejših držav v mednarodnih primerjalnih študijah ali drugih empiričnih raziskavah; b) pri razvoju pristopov smo upoštevali in sistematizirali pedagoške (tudi didaktične in metodične), psihološke in sociološke (socialne), filozofske elemente poučevanja in učenja; c) z namenom povečati vpoglede v izzive učenja in poučevanja in povečati njuno učinkovitost, njun doseg, smo primerjali in medsebojno nadgradili aktualne vpoglede v vprašanja posebnih / posamičnih strok; č) rezultate smo preverjali in dograjevali v sprotni komunikaciji s študentkami in študenti in učiteljicami in učitelji ter vzgojiteljicami in vzgojitelji. V prihodnjih študijskih letih jih bomo predstavili in dopolnili v okviru seminarjev za dodiplomske študentke in študente. Nastajanje, preučevanje in dograjevanje pristopov bo sprotno preverjano tudi v okviru podiplomskih študijskih programov pedagoških in drugih  fakultet. Izvedli smo strokovni posvet za širšo strokovno javnost o poklicnem izobraževanju. Izvedli smo tudi matematične naravoslovne in glasbene delavnice – kot preizkus pristopov poučevanja in učenja, ki bi omogočali pridobiti kakovostno znanje.

3) preizkus implementacije dveh pristopov k širitvi učiteljskih kompetenc v šolah in vrtcih – kompetence s področja spoprijemanja z nasiljem in kompetenc s področja vzgoje in izobraževanja za zdrav življenjski slog. Izvedli smo strokovna koncipirana usposabljanja učiteljstva v izbranih skupinah in z njimi povečati usposobljenost učiteljstva za spoprijeme z vprašanji, ki segajo onstran običajnih »šolskih tem«.

Trajanje projekta: 1. 1. 2009 – 15. 9. 2009 

Sredstva : 800.000,00 EUR 

Partnerji:

  • Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper  
  • Partnerji v projektu: Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta in Pedagoški inštitut

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Izvaja se v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.     

 

 


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino