drugi projekti

Oblikovanje strokovnih podlag kot prispevek dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja in socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu


Datum začetka: 11.06.2010

Rok za oddajo: 30.03.2012

Povzetek:

Banner drugi projekti  - kulturna zavest in izražanjeBanner drugi projekti  - kulturna zavest in izražanje
Področje: Vzgoja in izobraževanje 

Program: Temeljni namen projekta je oblikovanje strokovnih podlag in  nove strategije dela in programov, ki bodo prispevali k zagotavljanju kakovostnega znanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje s ciljem njihovega učinkovitejšega vključevanja v preduniverzitetno vzgojo in izobraževanje ter boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanja njihovega položaja na trgu dela. Zastavljeni namen projekta bomo uresničevali na podlagi analiz sodobnega razumevanja socialne kohezivnosti in mednarodnih in nacionalnih strateških dokumentov ter kritične analize obstoječega stanja na omenjenem področju. Na podlagi temeljite analize bomo oblikovali strokovne podlage in gradiva za razvoj mikro in makro pristopov pri delu z nadarjenimi otroci in mladostniki, uresničevanju kakovostne diferenciacije in individualizacije v vzgojno-izobraževalnem sistemu, implementiranju in evalviranju novosti v pedagoško prakso.

 

Aktivnosti/rezultati:


Izdane monografije

Model razvijanja sociale kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju       - Pristop k sistemskemu urejanju

Pedagoška praksa i proces razvijanja kompetencija studenata budućih učitelja       u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji

Social Cohesion in Education


Kvalitativni cilji

Analiziranje teoretičnih konceptov, mednarodnih in nacionalnih dokumentov ter trenutnega stanja posameznega področja socialne kohezivnosti

Analiziranje ključnih dejavnikov zagotavljanja socialne kohezivnosti na douniverzitetnih ravneh vzgoje in izobraževanja

Oblikovanje in refleksija strokovnih podlag za doseganje socialne kohezivnosti douniverzitetnih ravneh vzgoje in izobraževanja

Implementacija strategije za doseganje socialne kohezivnosti na različnih douniverzitetnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema

 

Kvantitativi cilji

Oblikovanje strokovnih podlag za doseganje socialne kohezivnosti na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema

Izpeljava strokovnih srečanj s strokovno javnostjo, z namenom pridobiti refleksijo na strokovne rešitve

Oblikovanje strategije za doseganje socialne kohezivnosti na različnih douniverzitetnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema

Usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev za uvajanje in evalviranje strategij za doseganje večje socialne kohezivnosti

 

Trajanje projekta: 11. 6. 2010 - 30. 3. 2012 

Sredstva: 250.000,00 EUR

 

Vključeni partnerji: 

  • Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
  • Partner v projektu: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

 

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Izvaja se v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino