drugi projekti

Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih


Datum začetka: 31.03.2017

Rok za oddajo: 30.09.2018

Financer: Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


Povzetek:

S predlaganim projektom želimo usposobiti visokošolske učitelje, ki poučujejo na pedagoških študijskih programih na Univerzi na Primorskem (v nadaljevanju UP), za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Na ta način bomo zasledovali predmet javnega razpisa, in sicer pridobivanje znanj o didaktični uporabi IKT v učnem procesu študentov - bodočih učiteljev.

Namen projekta, t. j. zagotoviti, da bodo študenti-bodoči učitelji imeli znanja o didaktični uporabi IKT, bomo uresničevali s pomočjo:

1. Analize o znanjih, kompetencah in veščinah didaktične uporabe IKT – z analizo želimo pridobiti vpogled v obstoječe stanje o uporabi IKT na pedagoških študijskih programih na UP ter ugotoviti, kako visokošolski učitelji in sodelavci ocenjujejo svojo kompetentnost za didaktično uporabo IKT;

2. Oblikovanja strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT – na podlagi opravljene analize stanja bomo oblikovali strokovne podlage za didaktično uporabo IKT v učnem procesu, ki bodo vključevala pripravo interaktivnih e-gradiv, organiziranje pouka in podporo visokošolskim učiteljem in sodelavcem;

3. Priprave priporočil za opremljenost UP z IKT – na podlagi analize stanja in strokovnih podlag bo oblikovan nabor računalniške in programske opreme za ustrezno didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu;

4. Usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP – s projektom želimo usposobiti visokošolske učitelje, ki poučujejo na pedagoških študijskih programih, za kakovostno didaktično uporabo IKT pri pouku;

5. Pilotne izvedbe poučevanja študentov - kompetence, ki jih bodo pridobili visokošolski učitelji v okviru usposabljanja o uporabi IKT pri pouku, bodo s pomočjo pilotne izvedbe poučevanja prenesli na različne skupine študentov.

Z izvedbo projekta bomo skušali usposobiti visokošolske učitelje in sodelavce ter študente-bodoče učitelje za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu z namenom doseganja višje digitalne in bralne pismenosti učencev in dijakov.


Drugo:

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino