projekti ARRS

OHRANJANJE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V SKUPNOSTI Primerjalna analiza med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino


Datum začetka: 15.01.2019

Rok za oddajo: 31.12.2020

Financer: ARRS


Sodelujoče organizacije:

 

Univerza na PRIMORSKEM Pedagoška fakulteta, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

 


Nosilec/ka: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, izr. prof. dr. Nives Ličen


Povzetek:

 

 

Teoretski okvir tvorita koncepta trajnostni/sonaravni razvoj in skupnostno izobraževanje. Vse vzgojno-izobraževalne in druge organizacije v nekem okolju sestavljajo skupno učno okolje (learning ecology; gl. N. Jackson). V naši raziskavi bomo pozorni na vlogo različnih akterjev pri formiranju in transformiranju ekološke zavesti (ecological consciousness) in praks prebivalcev različnih generacij v lokalnem okolju. Zanimalo nas bo medgeneracijsko učenje in druge strategije vzgoje in izobraževanja otrok (programi/kurikulum predšolske vzgoje), odraslih in starejših odraslih v lokalni skupnosti (npr. študijski krožki, svetovalne mreže, izobraževanje v društvih). V skupnostnem izobraževanju imajo vrtci pomembno vlogo, lahko so središča povezovanja med različnimi generacijami (starši otrok, starimi starši otrok, ustanovami v lokalnem okolju).

V raziskavi se bomo osredotočili na analizo vzgojnih modelov za ohranjanje in varovanje življenjskega okolja v vrtcih, analizirali primere neformalnega izobraževanja odraslih ter medgeneracijskega učenja v lokalnih skupnostih. Namen raziskave je oblikovati smernice za modele izobraževanja, ki poudarjajo učenje prek izkušenj in dejavnosti v lokalnem okolju, vzgojo čustev, stališč, odnosa do biodiverzitete, vode, zraka, hrane. Oblikovati želimo smernice za modele transformativnega izobraževanja (Mezirow), s katerim se razvijajo odgovorni akterji, ki spoštujejo kulturno in naravno raznolikost ter ustvarjajo nove prakse za trajnostni/sonaravni razvoj.

Raziskava izhaja iz dveh predpostavk:

(a) da je potrebno izobraževati vse generacije v nekem okolju, da bi dosegli spremembe v njem. Pri tem je potrebno upoštevati naravno in kulturno dediščino;

(b) da je potrebno inovativno učenje in razvoj novih strategij za vzgojo in izobraževanje za trajnostni/sonaravni razvoj.

 

Cilji raziskovalnega projekta

Glavni cilj raziskovanja je identificirati, analizirati in primerjati različne programe/kurikulum in posebej ekološke didaktične strategije v različnih skupinah in okoljih v BiH in SLO s poudarkom na predšolski vzgoji in neformalnem izobraževanju odraslih v skupnosti, in sicer na ravni organizacije programov/kurikula, stališč vzgojiteljev/izobraževalcev in vizije.

Pričakovani rezultati projekta

Pridobili bomo podatke o povezovanju lokalnega okolja in vrtca v skupnostnem okoljskem izobraževanju ter pripravili smernice za oblikovanje skupnostnega izobraževanja za ohranjanje in varovanje življenjskega okolja. Rezultate raziskave bomo objavili v obliki znanstvenega članka/dela monografije. Delo bi lahko nadaljevali z oblikovanjem priročnikov za izobraževanje v medgeneracijskih skupinah, skupinah predšolskih otrok in skupinah starejših.

 

 


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino