7. mednarodni znanstveni sestanek Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju

Programski odbor

Člani

 • doc. dr. Bogdana Borota, UP Pedagoška fakulteta
 • izr. prof.dr. Majda Cencič, UP Pedagoška fakulteta
 • izr. prof.dr. Mara Cotič, UP Pedagoška fakulteta
 • mag. Darjo Felda, UP Pedagoška fakulteta
 • doc. dr. Katja Košir, UM Pedagoška fakulteta Maribor
 • dr.Vladimir Kadum, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvaška
 • dr. Sandra Loughran, Dowlinng College New York, ZDA
 • dr. Jiři Matyašek, Masarykova univerzita Brno, Češka
 • izr. prof.dr. Vida Medved Udovič, UP Pedagoška fakulteta
 • doc. dr. Božidar Opara, UP Pedagoška fakulteta (predsednik)
 • prof. dr. Rado Pišot, UP ZRS, Pedagoška fakulteta
 • doc. dr. Janja Plazar, UP Pedagoška fakulteta
 • mag. Sonja Rutar, UP Pedagoška fakulteta
 • Darja Skribe - Dimec, UL Pedagoška fakulteta Ljubljana
 • doc. dr. Sonja Starc, UP Pedagoška fakulteta
 • dr. Nevenka Tatković, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvaška
 • Urban Vehovar, UP Pedagoška fakulteta

 

Organizacijski odbor

Člani

 • Bogdana Borota, UP Pedagoška fakulteta
 • izr. prof.dr. Majda Cencič, UP Pedagoška fakulteta
 • mag. Darjo Felda, UP Pedagoška fakulteta
 • izr. prof.dr. Vida Medved Udovič, UP Pedagoška fakulteta
 • doc. dr. Božidar Opara, UP Pedagoška fakulteta
 • doc. dr. Janja Plazar, UP Pedagoška fakulteta
 • mag. Sonja Rutar, UP Pedagoška fakulteta
 • doc. dr. Sonja Starc, UP Pedagoška fakulteta

 

Namen znanstvenega sestanka

Različnost in njej sinonimna drugačnost sta bili v družbenih in kulturnih diskurzih obravnavani kot posebnost in tako razumljeni kot  odmik od »normalnega«, ki ga je potrebno v humani družbi obravnavati blažilno, ga preseči. Toda tako razumevanje prinaša (kaže na) izkrivljen pogled na družbo, ki jo v bistvu gradijo med seboj tako ali drugače različni posamezniki. Sodoben pogled na družbo in njene pojave vidi različnost kot pravilo, njeno inherentno lastnost. Zato se vse bolj kulturno, socialno in gospodarsko globalizirajoča se družba kaže tudi paradoksalno, na videz uniformno, a hkrati združuje pisanost: kulturno, nacionalno, rasno, versko itn.  Tako normalno družbeno, kulturno itn. sobivanje se odzrcalja tudi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Razredov in drugih skupin učečih se  že dolgo ne dojemamo več kot homogene celote, pač pa kot pisane skupine med seboj (zelo) različnih učencev. Integracijo je v sodobnem pedagoškem diskurzu zamenjala inkluzija, saj post-moderna družba, ki sledi vrednotam večkulturnosti, tolerantnosti, strpnosti in sobivanja, mora omogočati vsakemu posamezniku, da v njej sodeluje po svojih zmožnostih. V družbi se mora oblikovati inkluzivna kultura, ta podpira različne potrebe in sprejema različne posebnosti (različno narodnostno, jezikovno pripadnost, posamezne pomanjkljivosti, težave, motnje, bolezni ipd.) Družba mora omogočati vključevanje vseh otrok v vrtec, šolo ipd. z njihovimi individualnimi značilnostmi, posebnostmi in interesi. Vzgojno-izobraževalne ustanove pa morajo omogočiti in ponuditi individualne prilagoditve vsakemu posamezniku. In prav to je bistvo inkluzije - prilagajanje okolja vsakemu posamezniku, ne pa posameznikovo (nasilno) prilagajanje splošnemu okolju, kot je veljajo pri integraciji.

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje, ki  podpirata in spodbujata potrebe vsakega učečega se, pa zahtevata spremembe kurikula, spremembe poučevanja in učenja, kot tudi spremembe interakcije med samimi učečimi se, med učečimi se in učitelji, pa tudi spremembe  v delu, stališčih in vrednotah  učiteljev.

Namen 7. mednarodnega znanstvenega sestanka je bil, spodbuditi razpravo domačih in tujih strokovnjakov, raziskovalcev o zgoraj omenjenih dejstvih, o možnostih in načinu izobraževanja učiteljev za inkluzivni pouk, in smiselno s tem sodelovanja  s starši in širim  družbenim okoljem ter se z znanstvenim prispevkom vključiti v diskurz o nujnosti  inkluzije v vzgoji in izobraževanju.  

 

Število udeležencev sestanka: skupaj 98 (domačih 91 iz tujine 7)

Jezik(i) sestanka

 • slovenski jezik
 • hrvaški jezik
 • angleški jezik

 

Dokumenti:

Program sestanka 

Izvlečki 7. Mednarodnega znanstvenega sestanka

Navodila za oddajo članka za monografijo – rok oddaje članka 15. 2. 2011

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino