6. mednarodni znanstveni sestanek: Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja

Programski odbor

Člani

 • doc. dr. Bogdana Borota (UP PEF)
 • izr. prof. dr. Majda Cencič (UP PEF)
 • Nataša Dolenc – Orbanič (UP PEF)
 • mag. Darjo Felda (UP PEF)
 • dr. Vladimir Kadum (Sveučitelište Jurija Dobrile u Puli)
 • izr. prof. dr. Majda Kaučič Baša (UP PEF)
 • dr. Jiri Matyašek (Pedagoška fakulteta Brno)
 • izr. prof. dr. Vida Medved Udovič (UP PEF)
 • mag. Nada Razpet (UP PEF)
 • doc. dr. Sonja Starc (UP PEF)

 

Organizacijski odbor

Vodja

 • izr. prof. dr. Mara Cotič (UP PEF)

Člani

 • mag. Darjo Felda (UP PEF)
 • izr. prof. dr. Vida Medved Udovič (UP PEF)
 • mag. Nada Razpet (UP PEF)
 • doc. dr. Sonja Starc (UP PEF)

 

Namen znanstvenega sestanka

V današnjem času hitrih in pomembnih družbenih, političnih ter znanstvenih sprememb nastajajo in se sproti preoblikujejo novi, sodobni koncepti in modeli zgodnjega učenja in poučevanja otrok na vseh področjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti. Pri zgodnjem učenju in poučevanju otrok je vedno bolj pomembno razvijanje pismenosti. Pismenost je kulturna vrednota posameznika in družbe ter sodi med poglavitne dejavnike kvalitetnega in ustvarjalnega življenja v sodobni družbi, tako otroka kot odraslega. Jezik je sredstvo ustnega in pisnega sporazumevanja v raznovrstnih situacijah, ki človeku omogočajo družbeni stik in njegovo razumevanje oziroma delovanje na različnih področjih njegovega delovanja.  Opismenjevanje je zato nenadomestljiva sestavina učenja ne le materinščine, drugih in tujih jezikov, temveč tudi ostalih predmetnih področij: matematike, naravoslovja, glasbene in likovne vzgoje, družboslovja… Pojem pismenosti je namreč prvotno kot protipomenka pojma nepismenosti označeval zgolj sposobnost branja in zapisovanja. V drugi polovici prejšnjega stoletja pa je pojmovanje pismenosti dobilo širši pomen in se iz zgolj alfabetske oziroma bralne pismenosti razširilo na sposobnost pisnega in ustnega sporočanja v različnih sporazumevalnih situacijah oziroma na različnih področjih.

Na znanstvenem sestanku je potekala znanstveno in strokovno argumentirana razprava  strokovnjakov (psihologov, pedagogov, specialnih didaktikov, splošnih didaktikiov, specialnih pedagogov…) iz različnih evropskih držav o zgodnjem poučevanju in učenju različnih pismenosti, na osnovi katerih so in bodo  oblikovani  didaktični modeli razvoja zgodnje pismenosti na različnih predmetnih področjih v vrtcu in šoli. Ob navedenem je bil  poudarek tudi na razmisleku o medkulturnih razlikah in medkulturni zmožnosti.

 

Število udeležencev sestanka

 • skupaj 63 (domačih 58 iz tujine 5)

Jezik(i) sestanka

 • slovenski jezik
 • italijanski jezik
 • hrvaški jezik
 • angleški jezik
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino