• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Majda_Cencic.jpg

prof. dr. Majda Cencič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: redna profesorica
Matično področje : didaktika
Znanstveni naziv: znanstvena svetnica
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: /
Kabinet: Kabinet – splošen (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF
Pedagoško delo:

Na študijskem programu Pedagogika ima predavanje in seminarje pri predmetu Didaktika. Na študijskem programu Razredni pouk ima tudi predavanja in seminarje pri predmetu Didaktika ter Kvalitativno pedagoško raziskovanje. Na študijskem programu Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja, pa vodi predavanja pri predmetu Raziskovanje inkluzije. Na študijskem programu Edukacijske vede ima izbirni predmet Izbrane didaktične teme.
 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

V zadnjem času je vodila CRP V5-1029 projekt z naslovom Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula (2010 – 2012), sodelovala je v mednarodnem projektu (Lifelong Learning Programme) z naslovom European Policy Network on School Leadership - EPNoSL (2011 – 2014) ter v Erasmus+ projektu Entrepreneurial Competences for School Leadership Teams - EC4SLT (2014 – 2016). Sodeluje v projektni skupini Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi. V študijskem letu 2016/2017 sodeluje s Šolo za ravnatelje v projektu Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij.

Druge dejavnosti:

Sodeluje v različnih društvih: Slovenskem društvu pedagogov, ISTE (International Society for Teacher Education) in AMSE-AMCE-WAER (World Association for Educational Research). Je članica v uredniških odborih revij:

 • slovenske revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju ter
 • slovaške revije Pedagogika.

COBISS objave

2022 | Majda Cencič, Jasmina Ferme, Slavko Gaber, Nika Golob, Dragica Haramija, Dejan Hozjan, Janez Jamšek, Živa Kos, Mira Krajnc Ivič, Alenka Lipovec, Janja Majer Kovačič, Vlasta Novak Zabukovec, Jerneja Pavlin, Katica Pevec Semec, Simona Pulko, Karmen Svetlik, Damijan Štefanc, Veronika Tašner, Polona Vilar, Melita Zemljak Jontes, Katja Zemljič, Amalija Žakelj, Jerneja Bone, Andreja Barle Lakota, Justina Erčulj, Anton Polšak

Znanstvena monografija

Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti : [znanstvena monografija]

2022 | Majda Cencič, Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič, Samo Fošnarič, Milena Valenčič Zuljan

Znanstvena monografija

The relationship between students' attitudes towards problem-solving and their achievements in mathematics

2022 | Majda Cencič, Amalija Žakelj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učni predmeti, učne metode in učne strategije ter mnenja učiteljev o vključevanju vsebin kompetence podjetnosti

2022 | Katja Arzenšek Konjajeva, Majda Cencič, Dejan Hozjan, Branka Likon, Tanja Rupnik Vec, Stanka Preskar, Mihaela Zavašnik

Druge monografije in druga zaključena dela

Sodelovanje – povezovanje za skupno kritično refleksijo o učenju : IX. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2022 : povzetki referatov in interaktivnih delavnic : 5. in 6. april 2022, Kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

2021 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Spodbujanje kompetence podjetnosti pri osnovnošolskih učencih v času šolanja na daljavo = Promoting the entrepreneurship competence in primary school pupils during distance learning

2021 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učinkovito poučevanje na osnovi spodbujanja in razvijanja nekaterih vrst mišljenja in učnih metod = Effective teaching based on promotion and development of certain types of thinking and learning methods

2021 | Barbara Horvat, Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zunanji učni prostor kot dejavnik prehoda med vrtcem in šolo z vidika razrednih učiteljev ter vzgojiteljev

2021 | Majda Cencič, Barbara Horvat

Izvirni znanstveni članek

Prehod iz vrtca v šolo na primeru izvedbe vzgojno-izobraževalnih dejavnosti zunaj prostora ustanove

2021 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Strokovni članek

Projekt o spodbujanju učinkovitega učenja učencev, delavnica ter konferenca na to temo za učitelje = Project for promoting students' efficient learning and a teachers' workshop and conference on the topic

2020 | Majda Cencič

Strokovni članek

Spodbujanje učiteljev v vlogi raziskovalcev

2020 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Pregled zasebnih katoliških šol in pogled nanje na slovenskem ozemlju v preteklosti in danes = A review of and a view at Catholic private schools in the territory of the present-day Slovenia in the past and today

2020 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Vloge učitelja mentorja pri zaključnih delih študentov in pogledi študentov na njegovo mentorsko delo

2020 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020

2019 | Majda Cencič, Justina Erčulj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Trends and challenges in leadership in education in Slovenia based on some selected projects

2019 | Majda Cencič, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Inkluzivni učni prostor z vidika vzgojiteljev in učiteljev = Inclusive learning environment from the perspective of preschool teachers and teachers

2019 | Mateja Brejc, Justina Erčulj, Polona Peček, Tatjana Ažman, Majda Cencič, Peter Markič, Vlasta Poličnik, Branka Likon, Katja Arzenšek Konjajeva, Alenka Jurič, Mihaela Zavašnik, Sebastjan Čagran, Dejan Hozjan, Marija Pevec, Mojca Juriševič

Druge monografije in druga zaključena dela

Raziskovanje prakse vodenja, učenja in poučevanja : gradivo za udeležence

2019 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Učitelji razrednega pouka o pouku zunaj šole

2018 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The challenges of mentoring : some of the tasks, roles, and desired personality features of a mentor

2018 | Majda Cencič, Barbara Horvat

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kaj fizični ali grajeni prostor šole sporoča študentom, ki so na praksi

2018 | Barbara Baloh, Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učni prostor kot spodbuda inovativnega učenja sporazumevalne zmožnosti otrok v vrtcu

2018 | Mateja Brejc, Justina Erčulj, Polona Peček, Tatjana Ažman, Majda Cencič, Peter Markič, Vlasta Poličnik, Branka Likon, Katja Arzenšek Konjajeva, Alenka Jurič, Mihaela Zavašnik, Zora Rutar Ilc, Vera Bevc, Dejan Hozjan, Klara S. Ermenc, Tina Vršnik Perše, Andreja Lenc, Marija Pevec, Mojca Juriševič, Tanja Rupnik Vec, Milena Ivanuš-Grmek

Druge monografije in druga zaključena dela

Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja : gradivo za udeležence

2018 | Majda Cencič, Anton Mlinar

Izvirni znanstveni članek

Student teachers' and teachers' attitudes towards ecological building of schools

2018 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Učiteljišče Portorož-Koper od ustanovitve leta 1947 do ukinitve leta 1968

2017 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Aktualnost Komenskega v sedanji slovenski pedagogiki = The relevance of Comenius in present slovenian pedagogy = Znaczenie Komeńskiego we współczesnej pedagogice słowackiej

2017 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Preoblikovanje razredne učilnice v inkluziven učni prostor

2017 | Tina Štemberger, Majda Cencič, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mateja Pšunder

Znanstvena monografija

The importance of creativity and creative teaching

2017 | Nastja Cotič, Darjo Zuljan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije med poukom naravoslovja in tehnike

2017 | Majda Cencič, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Inovativnost ravnateljev in inovativno učno okolje

2017 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Physical school environment as a factor of learning

2017 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

To what extent do school leaders in Slovenia understand physical school environments as a learning factor?

2016 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Fizični ali grajeni učni prostor kot dejavnik spodbujanja ustvarjalnosti otrok in učencev

2016 | Tina Štemberger, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Design based research : the way of developing and implementing educational innovation

2016 | Majda Cencič

Strokovni članek

Primer osnovne šole s statusom medkulturne šole v Sloveniji

2016 | Tina Štemberger, Rado Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomeni in razvoj drobnih gibalnih spretnosti v zgodnjem otroštvu

2016 | Mateja Brejc, Justina Erčulj, Polona Peček, Tatjana Ažman, Majda Cencič, Sebastjan Čagran, Andrej Koren, Andreja Lenc, Peter Markič, Vlasta Poličnik, Cveta Razdevšek-Pučko, Tanja Rupnik Vec, Urška Štremfel, Erna Žgur

Druge monografije in druga zaključena dela

Udejanjanje inovativnih učnih okolij kot iz[z]iv vrtcev, šol in izobraževalnega sistema : zbornik povzetkov

2016 | Tina Štemberger, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

The attitudes of educators towards picture books with homosexual content = Stavovi odgajatelja prema slikovnicama homoseksualnog sadrzaja

2016 | Tina Štemberger, Karmen Drljić

Izvirni znanstveni članek

Nekateri dejavniki spodbujanja ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju

2016 | Mateja Brejc, Justina Erčulj, Polona Peček, Tatjana Ažman, Majda Cencič, Sebastjan Čagran, Andrej Koren, Andreja Lenc, Peter Markič, Vlasta Poličnik, Cveta Razdevšek-Pučko, Tanja Rupnik Vec, Urška Štremfel, Erna Žgur

Druge monografije in druga zaključena dela

Udejanjanje inovativnih učnih okolij kot izziv vrtcev, šol in izobraževalnega sistema : zbornik povzetkov

2016 | Tina Štemberger, Jasna Mažgon, Majda Cencič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji : raba statističnih preizkusov in primeri SPSS-izpisov

2016 | Nataša Dolenc-Orbanić, Darja Skribe-Dimec, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

The effectiveness of a constructivist teaching model on studentsʼ understanding of photosynthesis

2015 | Tina Štemberger, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Pomen ustvarjalnosti vzgojiteljev s poudarkom na glasbeni ustvarjalnosti

2015 | Majda Cencič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Izazovi preduzetničkih kompetencija za školske lidere = Challenges of entrepreneurial competences for school leaders

2015 | Majda Cencič

Strokovni članek

Inovativnost in ustvarjalnost - pomembni kompetenci ravnateljic in ravnateljev

2015 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako dodiplomski študenti na pedagoški fakulteti zaznavajo šolski prostor kot dejavnik aktivnega učenja

2015 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

School space and active learning according to students' opinion

2015 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Opportunities of physical or built learning environment for inclusive education

2015 | Tina Štemberger, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Kaj poklicni življenjepisi vzgojiteljic odkrivajo o prepletenosti poklica vzgojitelja in ustvarjalnosti? = What do preschool teachers' professional biographies reveal about interweaving of profession and creativity?

2015 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Etično vodenje vzgojno-izobraževalnih ustanov

2015 | Majda Cencič, Mara Cotič, Milena Ivanuš-Grmek, Andreja Istenič

Znanstvena monografija

Izbrani pristopi k spodbujanju refleksije učiteljev

2014 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Inclusion : how school environment is prepared for it and how it supports it

2014 | Majda Cencič, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Vodenje-vzgojno izobraževalnih zavodov in vpliv na ustvarjalnost vzgojiteljev

2014 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Researching school environment for innovative design

2014 | Majda Cencič

Kratki znanstveni prispevek

Učne metode kot spodbuda k ustvarjalnosti

2014 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spodbujanje ustvarjalnosti v šoli z učnimi metodami

2014 | Tina Štemberger, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Raziskava načrtovanih novosti pri pouku v kontekstu pedagoških raziskav = Design-based research in an educational research context

2014 | Majda Cencič, Blaž Simčič

Izvirni znanstveni članek

Izzivi vodenja osnovne šole : mnenja ravnateljic in ravnateljev o inkluzivnosti fizičnega učnega prostora na njihovi šoli

2014 | Edvard Protner, Mojca Peček, Majda Cencič

Znanstvena monografija

Herbartianism and its educational consequences in the period of the Austro-Hungarian Monarchy : the case of Slovenia

2014 | Mateja Gačnik, Majda Cencič, Andreja Istenič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

ICT supported therapeutic practice for people with speech and language disorders

2013 | Mojca Žefran, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Tesnobnost pri pouku angleškega jezika

2013 | Majda Cencič, Anton Mlinar

Izvirni znanstveni članek

Trajnostna arhitektura v kontekstu vzgoje in izobraževanja : nekateri odgovori osnovnošolskih učiteljev na aktualno temo = Sustainable architecture in the context of education : reponses of primary school teachers on the topical subject

2012 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Razsežnosti šolskega prostora

2012 | Majda Cencič, Marjanca Pergar-Kuščer

Izvirni znanstveni članek

Dejavniki učenja in sporočilnost šolskega prostora = Learning factors and the massage conveyed by the school environment

2012 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovenščina kot učni jezik in učni predmet na primorskih šolah za slovenske osnovnošolske učitelje : sprehod skozi del slovenske šolske zgodovine

2012 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Diferenciacija, individualizacija, integracija in inkluzija nekoč in danes

2012 | Majda Cencič

Strokovni članek

Vključitev učencev v proces oblikovanja šolskega prostora

2012 | Majda Cencič, Andreja Istenič, Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Teacher competencies for incorporating ICT into classroom practice : a survey from Slovenia

2012 | Bogdana Borota, Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

E-materials and computer usage within music education in Slovenian primary schools

2011 | Majda Cencič, Anna Kožuh, Dejan Hozjan, Tilen Žbona

Znanstvena monografija

Nekatere teme o kakovosti in evalvaciji na pedagoškem področju

2011 | Marija Javornik, Majda Cencič, Milena Ivanuš-Grmek

Strokovni članek

Didaktična priporočila v posodobljenih učnih načrtih za splošno gimnazijo

2011 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zunanja diferenciacija šol v preteklosti in v sedanjem času

2011 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Besedno in nebesedno sporazumevanje pedagoškega delavca

2011 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Celostni razvoj pedagoških delavcev

2011 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

How to bring educational research closer to teachers and other educators in the globalized world : a case study from Slovenia

2011 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Evalvacija rojekta [i. e. projekta] Kulturna zavest in izražanje

2011 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Nekatere spremembe pouka v družbi znanja in njim odgovarjajoče učne metode

2011 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Različne vloge učitelja v sodobni družbi znanja

2011 | Božidar Opara, Majda Cencič

Strokovni članek

Kaj pa je to? : šola za vse - pravična šola

2011 | Majda Cencič, Božidar Opara

Strokovni članek

Študij inkluzivne pedagogike

2010 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Partnership between a faculty and schools for encouraging the teacher as researcher : a case study from Slovenia

2010 | Majda Cencič, Vida Medved-Udovič, Mara Cotič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Paradigms of teaching and learning of contemporary society

2010 | Majda Cencič, Mara Cotič, Vida Medved-Udovič

Izvirni znanstveni članek

Spremembe pouka in kompetence učiteljev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije

2010 | Majda Cencič

Strokovni članek

Ocenjevanje kot komunikacijski proces

2010 | Majda Cencič

Strokovni članek

Problemski pouk v današnji šoli

2009 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Majda Cencič, Marko Razpet

Znanstvena monografija

Pouk v družbi znanja

2009 | Majda Cencič, Branka Čagran, Milena Ivanuš-Grmek

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Kako poteka pedagoško raziskovanje : primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave

2009 | Majda Cencič, Nives Ogrinc, Nives Kovač, Ingrid Falnoga, Patricija Mozetič, Oliver Bajt

Izvirni znanstveni članek

Carbon and nitrogen isotope composition of particulate organic matter in relation to mucilage formation in the Northern Adriatic sea

2009 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Contributions of the University to the Development of Lifelong Learning : an Example of a Formal Face-to-face Learning Activity

2009 | Majda Cencič, Marija Javornik, Milena Ivanuš-Grmek

Izvirni znanstveni članek

In-service training for teachers : a personal and professional necessity

2009 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Odločitev za reflektivni pouk - kazalnik motiviranosti pedagoškega delavca

2009 | Majda Cencič, Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Comparison of the usage of ICT among some compulsory subjects in the Slovenian primary schools

2009 | Majda Cencič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kakovost in evalvacija izvajalcev programov = Quality and evaluation of inset providers

2008 | Vida Medved-Udovič, Mara Cotič, Majda Cencič, Marko Razpet, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Sodobne strategije učenja in poučevanja

2008 | Majda Cencič

Drugo učno gradivo

Pedagoško raziskovanje : kvantitativna empirična neeksperimentalna raziskava

2008 | Majda Cencič, Mara Cotič, Vida Medved-Udovič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pouk v družbi znanja

2007 | Majda Cencič, Mara Cotič, Andreja Istenič, Vida Medved-Udovič

Znanstvena monografija

Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse. Izbrana pedagoška področja

2007 | Majda Cencič, Mara Cotič, Andreja Istenič, Vida Medved-Udovič, Anja Zorman

Strokovna monografija

Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse. Primeri raziskav strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

2007 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raziskave profesionalnega razvoja in kariere strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

2007 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raziskovalni model partnerstva med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in univerzo

2007 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Udeleženci programov izobraževanja in usposabljanja

2007 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Primer modela izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev = An example of a model of the education and training of teachers

2006 | Majda Cencič, Eda Birsa, Vida Medved-Udovič

Strokovna monografija

Evalvacija programov izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v Sloveniji[,] izvedenih v letih 2004/05 : partnerstvo fakultet in šol, model IV

2006 | Majda Cencič

Drugo učno gradivo

Pedagoška metodologija

2006 | Majda Cencič

Drugo učno gradivo

Nekatere strategije pouka

2006 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Qualitative analysis about the importance of research work

2006 | Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nekatere kritične točke procesa ugotavljanja znanja otrok

2006 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Življenjska zgodovina

2006 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Načini presoje vodenja

2006 | Majda Cencič, Mara Cotič, Andreja Istenič, Vida Medved-Udovič, Eda Birsa

Drugo učno gradivo

Raziskovalni izzivi v pedagoški praksi

2006 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Some strategies of teacher`s professional development

2005 | Majda Cencič

Drugo učno gradivo

Pedagoška metodologija

2005 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovensko moško učiteljišče v Gorici

2005 | Majda Cencič, Alenka Polak, Tatjana Devjak

Izvirni znanstveni članek

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev ter njihov profesionalni razvoj = Further education and trainig of teachers and their professional development

2005 | Alenka Polak, Tatjana Devjak, Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Predstavitev nekaterih rezultatov raziskave projekta partnerstvo fakultet in šol o modelu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

2005 | Ivana Mori, Majda Cencič, Saša A. Glažar

Druge monografije in druga zaključena dela

Učinki uporabe računalnika pri obravnavi naravoslovne teme : magistrsko delo

2004 | Majda Cencič, Vida Medved-Udovič

Znanstvena monografija

Šola za znanje učiteljev : od učiteljskih tečajev do Univerze na Primorskem

2004 | Majda Cencič

Drugo učno gradivo

Pedagoška metodologija

2004 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Nujnost poklicnega učenja za pouk mlajših otrok

2004 | Majda Cencič, Janez Vogrinc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pogledi nekaterih učiteljev na refleksivno poučevanje v povezavi s konstruktivističnim pristopom

2004 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Poklicno učenje razrednih učiteljev

2004 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

How to bring external examinations closer to teachers and pupils

2004 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Primerjava med opisnimi kriteriji znanja in analitičnim ter celostnim ocenjevanjem besedil

2004 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Poklicno učenje učiteljev - sestavni del vseživljenjskega učenja

2003 | Sabina Popit, Majda Cencič, Mira Cencič

Druge monografije in druga zaključena dela

Geografske značilnosti Evrope : za 2. in 3. letnik gimnazij. Priročnik za profesorje

2003 | Majda Cencič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Nekateri problemi in odgovori, povezani s poukom učencev s posebnimi potrebami

2003 | Majda Cencič

Drugo učno gradivo

Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju : gradivo za študente

2003 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Opredelitev in razvijanje pismenosti

2003 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kratek oris razvoja pisanja v slovenski osnovni šoli

2003 | Barica Marentič-Požarnik, Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Konstruktivizem v izobraževanju

2003 | Majda Cencič

Drugo učno gradivo

Ključni pojmi za predmet Osnove pedagoške metodologije, Metodologija pedagoškega raziskovanja

2003 | Barica Marentič-Požarnik, Majda Cencič

Strokovni članek

Osrednje mesto je namenjeno učencu : konstruktivizem v izobraževanju

2003 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Problemski pouk in raziskovanje

2003 | Majda Cencič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Elementi dobre prakse po mnenju nekaterih študentov in učiteljev

2002 | Helena Korošec, Edi Majaron, Majda Cencič, Breda Kroflič, Darija Skubic

Strokovna monografija

Lutka iz vrtca v šolo : [zbornik prispevkov iz teorije in prakse]

2002 | Majda Cencič, Branka Čagran

Izvirni znanstveni članek

Motivacijski dejavniki izbire študija in poklica vzgojitelja predšolskih otrok

2002 | Majda Cencič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Nekateri problemi in odgovori povezani s poukom učencev s posebnimi potrebami

2002 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Educational research for future teachers

2001 | Majda Cencič

Strokovni članek

Razvijanje vloge učitelja raziskovalca

2001 | Majda Cencič, Tatjana Devjak, Mojca Juriševič, Janez Krek

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Interdisciplinarni seminar (IDS) za študente 4. letnika razrednega pouka

2001 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The role of research in a department of primary classroom education

2001 | Majda Cencič

Strokovni članek

Raziskovanje vloge učitelja raziskovalca

2001 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Življenjska zgodovina na pedagoškem področju

2000 | Majda Cencič

Strokovni članek

Razlogi študentov za izbiro učiteljskega poklica

2000 | Majda Cencič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Razvijanje pismenosti odraslih

2000 | Marija Meta Budnar, Majda Cencič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Literature review

2000 | Majda Cencič, Monika Tratnik

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Report on observation

2000 | Majda Cencič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Nekatere strategije reflektivnega poučevanja

2000 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Sistemi kakovosti in vzgojno-izobraževalno področje

2000 | Majda Cencič, Tatjana Devjak, Monika Tratnik, Marija Meta Budnar

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Vseživljenjsko učenje pismenosti v okviru mednarodnega projekta Comenius 3.1

2000 | Majda Cencič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Including students as observers in the research process : students' viewpoints from the case study

2000 | Mara Cotič

Izvirni znanstveni članek

L'insegnamento riflessivo : che cos'é e com'é possibile attuarlo

2000 | Majda Cencič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Nekatere ključne značilnosti dobrega notranjega preverjanja

2000 | Majda Cencič

Strokovni članek

Kako učitelji lahko sami preverjajo svojo zanesljivost in objektivnost ocenjevanja pisnih izdelkov učencev?

2000 | Tatjana Devjak, Monika Tratnik, Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Primerjava pogledov učiteljev iz različnih držav na nekatere vidike pismenosti

2000 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Preučevanje poučevanja pismenosti

1999 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slomškovo delo v povezavi s tedanjimi učitelji

1999 | Majda Plestenjak, Majda Cencič

Strokovni članek

Nastajanje in evalvacija visokošolskega programa predšolske vzgoje

1999 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Vloga učiteljev v evalvacijskih raziskavah

1999 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

"Raziskovalno poučevanje" mlajših otrok

1999 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Pojem pismenosti kot celostne in sestavljene aktivnosti, njeno razvijanje ter poučevanje

1999 | Tatjana Devjak, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Važnost različitih modela etičke i državljanske nastave

1998 | Majda Cencič

Strokovni članek

Timsko delo za spodbujanje vloge učitelja raziskovalca

1998 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Metodi per la conoscenza dell'alunno

1998 | Majda Cencič

Strokovni članek

Mapa dosežkov in izdelkov v procesu študija prihodnih učiteljev

1998 | Majda Cencič

Strokovni članek

Razvijamo opisno ocenjevanje

1998 | Majda Cencič

Strokovni članek

Oblikovanje navodil za pisanje pri slovenskem jeziku

1998 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izobraževanje in usposabljanje za učitelje osnovne šole v Italiji = Educational system and teacher education in Italy

1997 | Majda Cencič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Pupils attitude to school and home writing

1997 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Procesi ali stopnje pri nalogah esejskega tipa

1997 | Majda Cencič

Strokovni članek

Razlike med učenci nižje in višje stopnje osnovne šole v odnosu do pisanja

1997 | Majda Cencič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Začetek procesa samoevalvacije programa razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani

1996 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Izboljševanje zanesljivosti ocenjevanja spisov

1996 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Zanesljivost ocenjevanja spisov

1996 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Zmanjševanje odpora in čustvenih blokad pri pisanju

1996 | Majda Cencič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Increasing reliability of teacher's assessing with immediate feedback

1996 | Tomaž Grušovnik, Cveta Razdevšek-Pučko

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pupil assessment in Slovenia

1995 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Tehnike raziskovanja pisanja

1995 | Majda Cencič

Strokovni članek

Metode in oblike opisnega vrednotenja in ocenjevanja

1995 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Tehnike za spoznavanje učencev

1995 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Metode in oblike opisnega vrednotenja in ocenjevanja

1994 | Mira Cencič, Majda Cencič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Praktično usposabljanje učiteljskih kandidatov

1994 | Majda Cencič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvijanje pisnega sporočanja s primernim vrednotenjem

1994 | Majda Cencič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Učitelj - raziskovalec : priročnik za vaje in seminarje iz pedagoške metodologije

1994 | Majda Cencič, Mojca Garantini

Drugo učno gradivo

Priporočila za oblikovanje seminarskih in diplomskih nalog ter diplomskih del : razširjeno in dopolnjeno poglavje iz priročnika "Učitelj raziskovalec"

1993 | Majda Cencič

Strokovni članek

Razredne raziskave

1993 | Majda Cencič

Strokovni članek

Predlogi za uspešno sodelovanje med mentorjem in pripravnikom

1993 | Majda Cencič

Strokovni članek

Predlogi za ocenjevanje pisnega sporočanja

1993 | Majda Cencič

Pregledni znanstveni članek

Raziskovanje šolske zgodovine

1992 | Mira Cencič, Majda Cencič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Dodiplomsko praktično usposabljanje učiteljev

1992 | Majda Cencič

Strokovni članek

Z opazovanjem pouka do boljšega dela

1992 | Majda Cencič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Učitelj raziskovalec in predlogi za uspešno komuniciranje in vedenje učitelja raziskovalca

1991 | Jelena Sitar, Mojca Garantini

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Animacija v lutkovnih besedilih

1991 | Majda Cencič

Strokovni članek

Učitelj - raziskovalec svojega razreda

1990 | Majda Cencič

Strokovni članek

Izobraževanje slovenskih osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji in v Italiji

1990 | Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Prispevek slovensko-italijanskih učiteljišč v obdobju Avstro-Ogrske pri povezovanju narodnosti

1990 | Majda Cencič

Strokovni članek

Usposabljanje učiteljev za delo v reformirani šoli v Italiji

1989 | Majda Cencič

Strokovni članek

Prvo obdobje tolminskega učiteljišča v času italijanske nadoblasti

1989 | Majda Cencič

Strokovni članek

Prvo slovensko moško učiteljišče v Gorici

1989 | Majda Cencič

Strokovni članek

Nekatere zapreke pri uveljavljanju prvih učiteljic v njihovem poklicu na primorskem

1989 | Majda Cencič

Strokovni članek

Nekdanji družbeni ugled učiteljev v povezavi z vrednotenjem njihovega poklica

1989 | Majda Cencič

Strokovni članek

Primorski učitelji in razvoj njihovega izobraževanja