• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Sonja_Rutar.jpg

izr. prof. dr. Sonja Rutar

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : pedagogika
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51
Kabinet: Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Senata UP PEF
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF
članica Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF
Druge funkcije:
članica Senata UP
članica Komisije za kakovost UP

COBISS objave

2022 | Sonja Rutar, Jana Kalin, Anna Kožuh, Bogdana Borota

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spodbudno, odprto in inovativno učno okolje kulturno-umetnostne vzgoje

2022 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Na študenta osredinjeno učenje in poučevanje kot izhodišče za zagotavljanje smiselnega in personaliziranega visokošolskega izobraževanja

2022 | Robi Kroflič, Sonja Rutar, Bogdana Borota

Znanstvena monografija

Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah : projekt SKUM

2022 | Robi Kroflič, Sonja Rutar, Bogdana Borota, Tomaž Grušovnik, Matjaž Duh

Znanstvena monografija

Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah : projekt SKUM

2022 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić

Strokovna monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2022 | Sonja Rutar, Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Janja Francé, Branko Čermelj, Oliver Bajt, Nives Kovač, Borut Mavrič, Patricija Mozetič, Andreja Ramšak, Tjaša Kogovšek, Vlado Malačič, Tihomir Makovec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Practices of planning as a reflection of teaching and learning concepts in ECEC : the cases of Finland and Slovenia

2022 | Bogdana Borota, Vesna Geršak, Petra Štirn Janota, Katarina Česnik, Sonja Rutar, Jelena Sitar, Barbara Sicherl-Kafol

Druge monografije in druga zaključena dela

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo : zbornik povzetkov zaključne konference projekta SKUM : Koper, 20. maj 2022

2022 | Sonja Rutar, Jana Kalin, Anna Kožuh, Blaž Simčič, Bogdana Borota

Izvirni znanstveni članek

Učna okolja kulturno-umetnostne vzgoje v vrtcih in šolah = Learning environments of cultural-art education in kindergartens and schools

2022 | Maja Mezgec, Sonja Rutar, Jana Kalin

Znanstvena monografija

Interdisciplinarna obzorja visokošolske didaktike : raznolike poti do vednosti in znanja

2022 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2022 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2021 | Sonja Rutar

Izvirni znanstveni članek

Problematizacija vloge organizirane predšolske vzgoje v Sloveniji v času covida-19

2021 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pedagoško-psihološki elementi prehoda v visokošolsko izobraževanje

2021 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić, Petra Dolenc, Tina Vršnik Perše

Znanstvena monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2021 | Eda Birsa, Barbara Baloh, Mateja Štirn, Silva Bratož, Sonja Rutar

Strokovna monografija

Z drobnimi koraki v slovenščino : vključevanje otrok priseljencev v vrtce

2019 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Celovit in enovit sistem predšolske vzgoje z integracijo vzgojno-izobraževalne, zdravstvene in socialne dimenzije

2019 | Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec, Sonja Čotar Konrad, Ivan Gerlič, Nika Golob, Milena Ivanuš-Grmek, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Igor Pesek, Robert Repnik, Sonja Rutar, Tina Štemberger

Znanstvena monografija

Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu

2019 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2019 | Sonja Rutar, Mateja Režek, Jerneja Jager

Strokovna monografija

Supporting the collaboration between ECEC core and assisting practitioners : VALUE literature review in 4 countries (BE, DK, PT, SL)

2018 | Sonja Rutar

Izvirni znanstveni članek

Kakovost šole s perspektive učencev s priseljensko izkušnjo kot izhodišče za zagotavljanje inkluzivnega izobraževanja

2018 | Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger, Sonja Rutar, Katja Košir

Znanstvena monografija

Children matter : empowering teachers for generations to come

2018 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2018 | Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar

Drugo učno gradivo

Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj : dnevnik Praktičnega usposabljanja 1

2018 | Sonja Rutar, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Med manipulacijo in participacijo otrok v vrtcih : ocena vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev = How children are manipulated and how they participate : prechool teachers' and preschool teacher assistants' perspectives

2018 | Sonja Rutar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razlogi za jezikovno in kulturno raznolikost otrok, vrtcev in šol so različni - razmislek o dominantnih interpretacijah osebne odgovornosti

2017 | Sonja Rutar, Silva Bratož

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Od spodbujanja mobilnosti tujih študentov v Slovenijo do zagotavljanja kakovosti študija: perspektiva tujih študentov

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger, Sonja Rutar

Znanstvena monografija

Hidden curriculum determinates in kindergartens and in schools

2017 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učitelji učiteljev: kdo so, kaj se od njih pričakuje in kako so umeščeni v visokošolski prostor

2017 | Maša Vidmar, Tina Rutar Leban, Sonja Rutar, Ljubica Marjanovič Umek

Znanstvena monografija

Transitions from early childhood education and care to primary education : OECD review of policies and practices for transitions from ECEC to primary education : country background report Slovenia

2017 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger, Silva Bratož, Alenka Kocbek

Znanstvena monografija

Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education

2016 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Čustveno inteligenten učitelj kot dejavnik podpore pri osamosvajanju mladostnika

2016 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Dynamic interaction of literacy development, positive recognition and child participation - a pathway towards a high-quality teacher education and educational process

2016 | Sonja Rutar

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Razpetost otrok in mladostnikov med podobo o otroku in njihovo pravico do participacije

2016 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, Ana Bardorfer

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Praktično pedagoško usposabljanje : priročnik za študente programa Edukacijske vede in mentorje na študijski praksi

2015 | Sonja Rutar

Izvirni znanstveni članek

Pomembne razlike med aktivnostjo otrok, participacijo s posrednikom in participacijo brez posrednika v vzgoji

2015 | Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Refleksija: pot do profesionalne identitete in pomemben vir spoznanj o samozaznavi študentov predšolske vzgoje in njihovih mentorjev v javnih vrtcih

2015 | Bogdana Borota, Blaž Simčič, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ocena kakovosti strukturnih in procesnih pogojev ter učinkov študija visokošolskega strokovnega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja

2015 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vzgoja kot priložnost za razvoj osebnega smisla in pozitivne identitete

2015 | Samanta Baranja, Jerneja Jager, Mateja Režek, Sonja Rutar, Tatjana Vonta, Petra Zgonec

Druge monografije in druga zaključena dela

Kakovost in enake možnosti : ključni premiki na področju vzgoje in izobraževanja od rojstva do 10. leta starosti = Quality and equal opportunities : key steps in education and care from birth to 10 years old : international conference for 20th anniversary of Step by step program in Slovenia : program in povzetki prispevkov konference

2014 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ali imajo otroci resnično priložnost za samoizražanje v vzgoji in izobraževanju? = Do children truly have opportunity for self-expression in education?

2014 | Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič, Sonja Rutar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The effect of active after-school facility time on children's physical activity, body characteristics and motor abilities = Vpliv aktivnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju na telesne značilnosti, gibalne sposobnosti in gibalne navade otrok

2014 | Dejan Hozjan, Sonja Rutar, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju

2014 | Barbara Zorman, Eda Birsa, Barbara Baloh, Mateja Štirn, Silva Bratož, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ciril Kosmač in France Štiglic

2014 | Sonja Rutar, Andrej Zavrl

Izvirni znanstveni članek

Večjezično učenje in poučevanje kot načelo inkluzivne prakse = Multilingual learning and teaching as a principle of inclusive practice

2013 | Sonja Rutar, Nada Turnšek

Znanstvena monografija

Poti do participacije otrok v vzgoji

2013 | Sonja Rutar

Pregledni znanstveni članek

Sociokulturni pristop pri spremljanju otrokovega razvoja in učenja v vrtcu = Sociocultural approach to assessment of child development and learning in preschool education

2013 | Tatjana Vonta, Sonja Rutar, Mateja Režek, Jerneja Jager, Samanta Baranja, Petra Zgonec

Strokovni članek

Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti : 1. del

2013 | Tatjana Vonta, Sonja Rutar, Mateja Režek, Jerneja Jager, Samanta Baranja, Petra Zgonec

Strokovni članek

Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti : 2. del

2013 | Sonja Rutar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Refleksija na primera iz prakse : učenje drugega jezika in dvojezičnost v vrtcu

2013 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spodbudno dvojezično učno okolje in učenje drugega jezika

2012 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Inkluzivna praksa iz perspektive osnovnošolskih učiteljev in vzgojiteljev v vrtcih

2012 | Sonja Rutar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pomen projekta branje in pisanje za kritično mišljenje

2012 | Sonja Rutar

Pregledni znanstveni članek

Kako razumeti in uresničevati participacijo otrok v vrtcu?

2011 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razred in skupina otrok kot učeča se skupnost

2011 | Božidar Opara, Vanja Riccarda Kiswarday, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Terminološka vprašanja in dileme na področju zagotavljanja socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju

2011 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kaj cenimo - izkušnje otrok iz socialno marginaliziranih okolij ali izkušnje otrok iz okolij večinskega blagostanja?

2011 | Sonja Rutar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Oblikovanje skupnosti v vrtcih in šolah

2011 | Tatjana Vonta, Jerneja Jager, Sonja Rutar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Inter-professional collaboration in pre-school and primary school contexts : (Slovenia)

2011 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pedagoško-andragoško usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Univerzi na Primorskem

2011 | Sonja Rutar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pripoznanje identitet na poti učne uspešnosti vseh otrok

2010 | Sonja Rutar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Mentors as partners in teacher education process

2009 | Tatjana Vonta, Damjana Jurman, Mateja Režek, Sonja Rutar

Strokovna monografija

Primeri dejavnosti za malčke in dojenčke

2009 | Tatjana Vonta, Damjana Jurman, Mateja Režek, Sonja Rutar

Strokovna monografija

Z igro odkrivamo matematične in naravoslovne koncepte

2009 | Sonja Rutar

Strokovni članek

Spremljanje otrokovega razvoja in učenja v kontekstu kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa

2009 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Participacija otrok, razpeta med učiteljevo razumevanje svoje vlogn[?]e = Participation of children, torn between the teacher's understanding of his/her role and social expectations

2009 | Sonja Rutar

Izvirni znanstveni članek

Vzaimodejastne kak serdcevina ličnostno orientovannovo obrazovanija

2009 | Sonja Rutar

Izvirni znanstveni članek

Vzpostavljanje enakih možnosti učne uspešnosti otrok s spremljanjem in z načrtovanjem razvoja bralnih spretnosti

2009 | Tatjana Vonta, Sonja Rutar

Strokovni članek

Elektronski medij kao pomoć u profesionalnom razvoju odgajatelja

2007 | Tatjana Vonta, Sonja Rutar, Andreja Istenič, Bogdana Borota, Jože Rugelj, Milena Valenčič Zuljan

Znanstvena monografija

Mentorstvo v profesionalnem razvoju učitelja in vzgojitelja

2007 | Sonja Rutar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Overview of Implementing International Pedagogical Standards of Excellence

2007 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Profesionalni portfolio v razvoju vzgojiteljev in učiteljev

2007 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Integration of Roma children into regular classes of day nurseries and schools through "Step-By-Step" methodology

2006 | Sonja Rutar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Umestitev samostojnega učenja v vzgojno-izobraževalni proces

2006 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izzivi in možnosti participacije otrok v procesu vzgoje in izobraževanja

2006 | Sonja Rutar

Strokovni članek

Zakaj najprej vrtec in nato šola?

2006 | Mojca Juriševič, Mateja Režek, Sonja Rutar, Tatjana Vonta

Izvirni znanstveni članek

Promoting high-quality, child-centered teaching : the professional journey of Anja : one teacher's experience of the Step by Step Certification process in Slovenia

2005 | Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Partnerstvo kot pogoj za zagotavljanje kakovostne pedagoške prakse

2005 | Sonja Rutar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sodobni pogledi na mentorstvo

2005 | Sonja Rutar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Aplikativni vidik demokratizacije vzgoje in izobraževanja v procesu opismenjevanja otrok

2005 | Tatjana Vonta, Sonja Rutar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Avtonomija tandema

2005 | Sonja Rutar

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Izkustveno učenje v vrtcu in šoli

2004 | Sonja Rutar

Strokovni članek

Igrača orožje. Da ali ne?

2004 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sozvočje uradnega, zapisnega ter izvedbenega in prikritega kurikuluma - uresničevanje področja gibanja skozi prikriti kurikulum = Harmony of official, written and implemented, hidden curriculum - realizing the fild of motion through hidden curriculum

2003 | Sonja Rutar

Kratki znanstveni prispevek

Education reform in Slovenia and Ukraine

2002 | Sonja Rutar

Strokovni članek

Maskota obišče družino

2001 | Sonja Rutar

Strokovni članek

Knjiga naj res sonči dušo in srce!

2001 | Sonja Rutar

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Imele smo srečo