Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija

datum: 23.10.2017

kategorija: Obvestila za študente


Na spletni strani Univerze na Primorskem je objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija po javnoveljavnih doktorskih študijskih programih tretje stopnje doktorskih študentov Univerze na Primorskem – generacija 2017.

Študentu doktorskega študija, ki bo izbran za sofinanciranje po tem razpisu, se lahko odobrijo sredstva za vse letnike do konca doktorskega študija, v katerega je vpisan, in sicer za celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR za posamezen letnik.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge

Sofinanciranje šolnine se lahko odobri študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•so vpisani v 1., 2., ali 3. letnik v študijskem letu 2017/2018, za katerega je študijski program izbran za sofinanciranje po javnem razpisu;
•še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
•iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali so doktorski študij končali ali ne,
•imajo izbranega mentorja oziroma morebitnega mentorja, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ◦je raziskovalec z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent in ima v zadnjih petih letih od objave javnega razpisa znanstvene objave, ki so v skladu z metodologijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in izvaja znanstvenoraziskovalno dejavnost, njegovi kazalci pa se uvrščajo v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A 1/2;
◦mentor oziroma morebitni mentor mora biti vključen v najmanj eno raziskovalno skupino, raziskovalni program ali znanstvenoraziskovalni projekt s področja doktorskega študija;
◦v posameznem študijskem letu ima lahko mentor oziroma morebitni mentor hkrati največ dva študenta, ki imata odobreno sofinanciranje doktorskega študija;
◦kot dokazilo o izbranem mentorju se šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki sta jo potrdila mentor ali morebitni mentor ali sklep o potrditvi teme doktorske disertacije;
◦sklep ustreznega organa o potrditvi teme priložijo študenti, ki vstopijo v financiranje v višjih letnikih, če je potrjena tema doktorske disertacije pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa na katerega so vpisani.


Rok za oddajo vloge je do srede, 25. oktobra 2017, do 14. ure

Način oddaje vloge – po pošti oziroma osebno v sprejemno pisarno Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino