Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2018

datum: 06.09.2018

kategorija: Obvestila za študente


Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. junija 2018 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. septembra 2019.

Rok prijave: od 3. septembra 2018 do porabe sredstev oziroma do 30. septembra 2019. Vloge, oddane pred začetkom ali po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen izobraževanja ali praktičnega usposabljanja.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov navedenem v obdobju. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska. Posamezen vlagatelj lahko po tem razpisu pridobi sredstva za največ en študijski obisk.

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije v zaprti kuverti s pripisom »za 260. javni razpis«, od 3. septembra 2018 do porabe sredstev oziroma do 30. septembra 2019.

Več informacij

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino