Nagradni natečaj slovenskega raziskovalnega inštituta – SLORI 2019/2020

datum: 24.12.2019

kategorija: Obvestila za študente

 

Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI razpisuje nagradni natečaj za zaključna dela študentov druge in tretje bolonjske stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, predbolonjske magisterije in doktorate. Natečaj je namenjen študentom, ki so v času natečaja opravili diplomski oz. podiplomski študij na družboslovnih področjih, s katerimi se ukvarja SLORI.

Z nagradami namerava SLORI spodbuditi mlade in perspektivne diplomirane strokovnjake k študijskemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu oziroma k sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom pri raziskovalnih projektih.

Pogoji za prijavo

Na SLORI-jev nagradni natečaj 2019/2020 se lahko prijavijo kandidati, ki so diplomirali/magistrirali/doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji oz. drugih državah v obdobju od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2019, in sicer pod pogojem, da se v preteklih letih na SLORI-jev nagradni natečaj s tem delom še niso prijavili.

Kandidati lahko prijavijo naloge, ki predstavljajo pomemben ali izviren prispevek k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Naloge se lahko osredinjajo tudi na druge manjšinske študije, ki vsebujejo primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji, ali so relevantne za razumevanje slovenske stvarnosti v Italiji.

Ob oddaji prijavnega obrazca morajo kandidati v zaprti ovojnici z oznako »Nagradni natečaj SLORI za univerzitetne naloge 2019/2020« priložiti še:

a)       fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je mogoče razbrati kandidatove osebne podatke, državljanstvo in stalno prebivališče;

b)      kopijo diplomske/magistrske/doktorske naloge;

c)       kratko predstavitev obravnavane tematike (v obsegu največ ene tipkane strani), z navedenimi razlogi za njeno izbiro in pomenom zaključnega dela za slovensko skupnost v Italiji, z lastnoročnim podpisom in datumom;

č)   kratek življenjepis.

Izbor nagrajenih zaključnih del bo opravljen predvidoma v devetdesetih dneh od roka za oddajo prijavne dokumentacije. Selekcijski postopek predvideva preverjanje formalnih ustreznosti nalog in recenzijo ter oblikovanje strokovnega mnenja o nalogah, ki zadoščajo prijavnim pogojem. Izbor nagrajencev opravi znanstveni svet SLORI na podlagi recenzentskih mnenj in predlaga kandidate upravnemu odboru. Na sklep upravnega odbora ni pritožbe.

Naloge (diplomske, magistrske, doktorske) bo SLORI nagradil s spodaj navedenimi denarnimi zneski.

STOPNJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

VIŠINA NAGRADE

ŠTEVILO NAGRAD

SKUPNI ZNESEK

univerzitetna diploma II. stopnje ali diploma štiriletnega študijskega programa ali predbolonjska magistrska naloga

250 EUR

do 2

500 EUR

univerzitetna diploma III. stopnje oziroma doktorska naloga

500 EUR

do 2

1.000 EUR

SLORI lahko najboljša prejeta dela tudi objavi. Del ne vračamo. Prejeta dela bo SLORI vključil v svojo zbirko univerzitetnih del. Po predhodnem dovoljenju kandidatov bodo dela na razpolago za vpogled širši javnosti.

Razglasitev nagrajencev bo potekala aprila 2020. Kandidati bodo o tem pravočasno obveščeni.

Prijavne obrazce s pogoji nagradnega natečaja je mogoče prevzeti na sedežu Slovenskega raziskovalnega inštituta - SLORI, Trst, Ul. Beccaria 6. Telefonska številka za dodatne informacije je 040 636 663, e-pošta pa info@slori.org. Besedilo natečaja je objavljeno tudi na spletni strani www.slori.org.


Rok za oddajo prijavne dokumentacije je ponedeljek, 13. 1. 2020, na sedežu inštituta ali po pošti (s priporočenim pismom, oddanim do vključno 13. 1. 2020).

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino