mobilnost

Nacionalna mobilnost
Na osnovi Sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami, lahko študenti del rednih študijskih obveznosti namesto na matični univerzi, na katerih so redno vpisani, opravijo tudi v sorodnem študijskem programu ene od drugih dveh univerz. Praviloma si lahko študenti izberejo le izbirne predmete. Izmenjave v okviru tega programa trajajo od 3 do 12 mesecev. Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki so zaključili najmanj prvi letnik dodiplomskega študija in bodo imel v času študija na drugi univerzi status rednega študenta.

Prijava vključuje prijavni obrazec in študijski sporazum. Za izmenjavo v prvem semestru je prijavo potrebno oddati okoli maja meseca za prihodnje študijsko leto, za izmenjavo v drugem semestru je prijavo potrebno oddati okoli decembra, v skladu z razpisom. Prijavo je potrebno oddati na članici univerze, na kateri je redno vpisan. Aktualne informacije o nacionalni mobilnosti so dostopne v rubiriki Nacionalna mobilnost na spletni strani UP.
 

Evropski program ERASMUS+ (2014-2020)
Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami).

V okviru programa Erasmus+ je mogoča učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti: 

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru programa Erasmus+  imajo tako možnost, da: 
 

 • del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
 • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+

 
Študijska izmenjava lahko traja najmanj 3 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (tj. na 1., 2. in 3. stopnji študija).

Praktično usposabljanje lahko traja najmanj 2 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (tj. na 1., 2. in 3. stopnji študija).


Kontakt
Elektronski naslov: erasmus@pef.upr.si
Telefonska številka: +386 (0) 31 634 017
 

Obrazci
Obrazec za priznavanje predmetov

Pravilniki
Pravilnik Univerze na Primorskem o mednarodni mobilnosti
Navodila Univerze na Primorskem o mobilnosti ERASMUS+ med programskimi državami (Ključni ukrep 1 - KA1)

________________________________________________________________________

Aktualni razpisi

Dodatni razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2020/2021 (rok prijave 4.3.2021)
Erasmus+ za študente - parterske univerze

Arhiv razpisov
Ostale razpise si lahko ogledate na tej povezavi

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino