praksa

LETNI PROGRAM PEDAGOŠKE PRAKSE IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

Na 23. redni seji Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je potekala 13. oktobra 2017, je bil pri 7. točki dnevnega reda Študijske zadeve sprejet Letni program prakse v študijskem letu 2017/2018.

KOORDINATORJI PRAKSE

Za posamezne študijske programe 1. in 2. stopnje so bili za študijsko leto 2017/2018 s , ki ga je izdala dekanja UP PEF, prof. dr. Mara Cotič, imenovani koordinatorji praks in praktičnega usposabljanja.

Glavni koordinator pedagoške prakse na UP PEF je za čas trajanja mandata izr. prof. dr. Darjo Felda, prodekan za študijske zadeve UP PEF. Administrativno podporo glavnemu koordinatorju v zvezi z organizacijo in izvedbo pedagoške prakse nudita samostojna strokovna delavca za študijske zadeve in prakso, Kristjan Hrvatin (študijski programi 1. stopnje) ter Sara Marinič (študijski programi 2. stopnje).
 
PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 1. STOPNJE PREDŠOLSKA VZGOJA – IZREDNI ŠTUDIJ (za študente, ki so se v 1. letnik tega študijskega programa vpisali do vključno št. leta 2015/2016)

Na 16. redni seji Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je bila 7. februarja 2013, je bil pri točki 8 dnevnega reda Študijske zadeve f) Sprejem sklepa o priznavanju pedagoške prakse na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja – izredni študij, sprejet , ki določa, da se priznavanje pedagoške prakse študentom izrednega študija visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja izvaja v skladu s predpisanim postopkom priznavanja neformalno pridobljenih znanj in spretnosti v skladu z določbami Pravilnika o postopkih in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat Univerze na Primorskem na 8. redni seji, 16. maja 2012.

Na 14. redni seji Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je bila 14. novembra 2016, je bil pri točki 7 dnevnega reda Študijske zadeve e) Sprejem sklepa o uporabi sklepa o priznavanju pedagoške prakse na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja – izredni študij, sprejet , ki določa, da se sklep iz prejšnjega odstavka uporablja za študente, ki so se v 1. letnik zgoraj navedenega študijskega programa vpisali do vključno študijskega leta 2015/2016.

Študentom študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja – izredni študij, ki so se v 1. letnik vpisali do vključno študijskega leta 2015/2016, se prizna celotna pedagoška praksa, če so v času študija zaposleni ali so bili v obdobju zadnjih petih let zaposleni skupaj najmanj 6 mesecev v vzgojno izobraževalnem zavodu (vrtcu ali osnovni šoli) kot vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali drugi učitelji v prvem razredu osnovne šole.

Za uveljavljanje priznanja pedagoške prakse mora študent oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki je dostopna tukaj. Vlogi mora kot dokazilo priložiti potrdilo delodajalca o zaposlitvi s točnim nazivom delovnega mesta, časovno opredelitvijo (od-do) zasedanja le-tega in opisom delovnih nalog. V kolikor je študent v obdobju zadnjih petih let opravljal navedena dela z vmesnimi prekinitvami, mora priložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da je bil skupno na delovnih mestih iz III. točke tega sklepa zaposlen najmanj šest mesecev.

_________________________________________________________________________

GRADIVO ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

študijski programletnikkoordinatorgradivo
Inklzuivna pedagogika1. letnikdr.Mojca Kukanja Gabrijelčičpriročnik

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino