tutorstvo

Študentsko tutorstvo UP PEF  

Kaj je tutorstvo? 

Namen tutorstva je krepiti stike med študenti prek podajanja znanj in izkušenj na področju študentskih in študijskih zadev. Študenti tutorji usmerjajo svoje varovance (študente) in jim svetujejo pri reševanju njihovih problemov. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija, itd. 

Končni cilj je kakovosten študij, samostojno delovanje študenta, iniciativnost študenta, študentova sposobnost načrtovanja svojega razvoja, sposobnost iskanja virov, sposobnost povezovanja, vključevanja v profesionalne mreže.

Obrazec: Poročilo o delu tutorja študenta


Kdo so tutorji študenti na UP PEF?  
Pišete jim lahko na elektronski naslov pef.tutor@upr.si.

Vse študente UP PEF vabimo, da se vpišete v e-učilnico (e-okolje) za tutorstvo (Kategorije predmetov/Drugo/Študentsko tutorstvo), kjer lahko postavljate svoja vprašanja.

Koordinator tutorjev študentov:

 • Matija Jenko

Tutorji študenti:    

 • Matic Ahčin,
 • Valentina Debelak,
 • Maja Humski,
 • Eva Jedrlinič Peloz,
 • Matija Jenko,
 • Jurija Kočevar,
 • Lana Sertić,
 • Lejla Bešić,
 • Špela Kos,
 • Ivona Šučur.

Tutorji študenti za tuje študente:

 • Eva Jedrlinič Peloz,
 • Jurij Kočevar
 • Lejla Bešić,
 • Ivona Šučur.

Učiteljsko tutorstvo na UP PEF 

Kaj je učiteljsko tutorstvo?
 

Učiteljsko tutorstvo na UP PEF, organizirano po področjih, je način tutorskega dela, pri katerem učitelj na svojem oddelku študentom svetuje glede posameznega študijskega področja ali glede drugih sklopov vprašanj, kot so na primer:

 • pogoji za napredovanje v višji letnik, pogoj za prehod med različnimi študijskimi smermi/programi na oddelku, izbirne vsebine in pogoji za dokončanje študija po določenem programu;
 • priznavanje obveznosti, opravljenih na študijski izmenjavi v tujini in posebna vprašanja, s katerimi se srečujejo tuji študenti;
 • specifična vprašanja, s katerimi se srečujejo študenti s posebnim statusom (npr. študenti s posebnimi potrebami, študenti športniki oz. študenti umetniki);
 • pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih določajo pravni akti Univerze na Primorskem. 


Kdo so tutorji učitelji na UP PEF?     

Učiteljsko tutorstvo na UP PEF

Koordinator tutorjev učiteljev na UP PEF

a.

Koordinatorica tutorjev učiteljev

izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad

do 9 .9. 2020

1.

Oddelek za edukacijske vede

a.

Predstojnica oddelka

doc. dr. Maja Mezgec

do 21. 12. 2020

b.

Koordinatorji študijskih programov

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

do 21. 12. 2020

c.

prof. dr. Mitja Krajnčan

do 21. 12. 2020

d.

e.

doc. dr. Božidar Opara

do 21. 12. 2020

f.

Dodaten tutor učitelj

mag. Blaž Simčič, viš. pred.

do 9. 11. 2022

2.

Oddelek za razredni pouk

a.

Predstojnica oddelka

doc. dr. Barbara Zorman

do 21. 12. 2020

b.Koordinatorica študijskega programadoc. dr. Marina Volk

do 21. 12. 2020

c.

d.

Dodatni tutorici učiteljici

doc. dr. Nataša Dolenc Orbanić

do 10. 11. 2021

e.

doc. dr. Martina Mejak

do 9. 9. 2020

3.

Oddelek za predšolsko vzgojo

a.

Predstojnica oddelka

izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad

do 21. 12. 2020

b.

Koordinatorja študijskega programa

izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik
doc. dr. Karmen Drljić

do 21. 12. 2020
do 21. 12. 2020

c.

Dodatna tutorja učitelja

doc. dr. Karmen Drljić

do 9. 11. 2022

d.

doc. dr. Iztok Retar

do 9. 9. 2020

4.Oddelek za socialno pedagogiko

5.

Tutorstvo za študente, ki na UP PEF študirajo na podlagi študijske izmenjave Erasmus+

a.

Marko Gavriloski, asist.

do 9. 9. 2020

b.

dr. Nina Krmac, viš. pred.

do 10. 11. 2021

6.

Tutorstvo za študente, katerim materni jezik ni slovenski

a.

dottore di ricerca Anja Pirih

do 9. 11. 2022

7.Tutorstvo za študente pripadnike slovenske manjšine v Italiji
a.doc. dr. Barbara Balohdo 9. 11. 2022
b.doc. dr. Maja Mezgecdo 9. 11. 2022
8.Tutorstvo za študente pripadnike italijanske manjšine v Sloveniji

a.izr. prof. dr. Suzana Todorovićdo 9. 11. 2022

9.

Tutorstvo za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami

a.

doc. dr. Karmen Drljić

do 30. 9. 2021

b.

doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

do 30. 9. 2021

 

Kdo je zadolžen za koordinacijo tutorjev na UP PEF?     
 izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad
 

Kdo je zadolžen za učitelja - tutorja za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami na UP PEF?    
doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday
doc. dr. Karmen Drljić


Kdo je lahko tutor učitelj?    
Tutor učitelj je lahko vsak visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec, ki je zaposlen na UP. Tutor učitelj je na lastno željo lahko tudi mladi raziskovalec. Tutorje učitelje za posamezne skupine tutorandov, za posamezna študijska področja in/ali druge sklope vprašanj imenuje Senat UP PEF. Mandat tutorja učitelja traja štiri leta.    


Katere so naloge tutorja učitelja?  
Na govorilnih urah, preko elektronske pošte in/ali preko e-učilnice svetuje dodeljenim študentom:  
-       glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem;
-       glede reševanja študijskih in/ali drugih vprašanj.   

Študenti ob rednem anketiranju, ki je izveden skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete UP, podajo mnenje o delu tutorja učitelja.  


Tutorstvo na UP
Pravilnik o tutorskem sistemu UP

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino