razpisi

 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta za študijsko leto 2018/2019 razpisuje naslednje študijske programe za izpopolnjevanje:

- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine,

- Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje,

-  Pedagoško-andragoško izobraževanje.

Opise študijskih programov za izpopolnjevanje in razpise za vpis si lahko ogledate tukaj.

 

Za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje je potrebno izpolniti in oddati elektronsko prijavo, ki je dosegljiva na naslednji povezavi: https://vis.upr.si/pef/razpis_vnos_0_PAI.asp#.

Kandidati morajo do vključno 7. septembra 2018 pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti (poleg ročnih popravkov se morajo podpisati) in jo podpisano poslati na naslov Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, s pripisom "Prijava za vpis v študijski program IZP", skupaj z naslednjo dokumentacijo:

 • overjeno kopijo diplome zaključenega študijskega programa (če je diploma izdana v tujini, kandidat predloži izvirnik listine*),
 • originalom ali overjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena zaključenega študijskega programa,
 • potrdilom delodajalca o zaposlitvi s točnim nazivom delovnega mesta in časovno opredelitvijo (od-do) zasedanja le-tega (v primeru, če ste zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu),
 • overjeno kopijo maturitetnega spričevala ali potrdilo o opravljenem izpitu iz angleščine na ravni B2 (to priložijo zgolj kandidati, ki se bodo prijavljali na Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine).

 

* Kandidati, ki so študij zaključili v tujini, morajo ob prijavi izpolniti in oddati tudi Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja (obrazec) in priložiti naslednja dokazila:

 • diplomsko listino (izvirnik diplomske listine o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja),
 • neoverjeno kopijo listine o izobraževanju iz prejšnje alineje,
 • prevod diplomske listine (sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje v slovenski jezik, razen v primeru, če organ vrednotenja oziroma priznavanja (fakulteta) presodi, da overjenega prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje ali ga vlagatelj zaradi upravičenih razlogov ne more priložiti),
 • kronološki opis (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik).
  Izvirnik listine o izobraževanju se vrne kandidatu oz. vlagatelju.
   

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino