umetniška dejavnost

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) je v zadnjih letih dosegla stabilno in učinkovito delovanje na področju študijske dejavnosti, zato vse več pozornosti usmerja v nadaljnji razvoj in nadgradnjo drugih dejavnosti fakultete. Fakulteta se v zadnjem obdobju še posebej usmerja v razvoj umetniške dejavnosti.

Vse od sprejetja Vizije razvoja umetniških dejavnost UP PEF za obdobje 2013-2020 in Strategije  delovanja UP PEF na področju umetniških dejavnost UP PEF za obdobje 2013-2020 fakulteta promovira umetniške dejavnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov. Umetniške dejavnosti so s področja uprizoritvene, glasbene, plesne in gledališke umetnosti. Umetniških dosežkov je vsako leto več, saj se pozornost namenja tudi spodbujanju in razvijanju umetniških potencialov študentov. Pri tem se dviguje tudi kvaliteta izvedb in utrjuje prepoznavnost fakultete na področju umetnosti znotraj akademskega prostora in širše.

Glede na potrebe po nadaljnji širitvi delovanja UP PEF na umetniškem področju, je na fakulteti s 1. aprilom 2017 začel delovati Center za umetnost in oblikovanje UP PEF (CUO UP PEF). Za predstojnika centra je bil 12. aprila 2021 imenovan prodekan za mednarodno sodelovanje in umetnost izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik.

_____________________________________________________________________

Senat UP PEF je na svoji 20. redni seji, ki je potekala 7. junija 2013, sprejel  Vizijo razvoja umetniških dejavnosti na UP PEF za obdobje 2013-2020 in Strategijo delovanja UP PEF na področju umetniških dejavnosti UP PEF za obdobje 2013-2020, ki sta navedeni v nadaljevanju. 

Vizija razvoja umetniških dejavnosti na UP PEF za obdobje 2013‒2020 

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem bo umetniške dejavnosti promovirala in umestila v akademski prostor kot specifično, komplementarno in interdisciplinarno polje ustvarjanja, izobraževanja in raziskovanja. Nudila bo potrebno okolje za razvijanje kulturno-umetniških konceptov ter umetniškega izražanja in stvaritev. S spodbujanjem razvijanja umetniških potencialov posameznika in z doseganjem višje ravni kreativnosti, bo UP PEF prispevala k oblikovanju dosežkov in presežkov na znanstveno umetniškem področju. Osrednje usmeritve razvoja umetniških zvrsti bodo izhajale iz kulturno-estetskih norm in vrednot po/ustvarjalcev ter svobode umetniškega izražanja in delovanja. Sodobnost umetniškega izražanja in delovanja bo prepoznana v umetniških procesih in poustvarjalnih dosežkih ter v pretoku novih idej, ob istočasnem negovanju kulturne zavesti in ohranjanju kulturno-umetniške dediščine kot identitete posameznika in naroda.  

Strategija delovanja UP PEF na področju umetniških dejavnosti UP PEF za obdobje 2013-2020 bo tako usmerjena v: 
 

  1. zagotavljanje formalnih podlag in drugih pogojev za izvajanje študijskih programov s področja umetnosti,
  2. aktivnosti za ustanovitev skupine znotraj inštituta UP PEF,
  3. organiziranje umetniških dogodkov, bienala, simpozijev in drugih strokovnih srečanj ter izdajanje strokovne literature s področja umetnosti,
  4. prepoznavanje in razvoj ustvarjalnih potencialov študentov in dvig kakovosti umetniških dejavnosti za študente,
  5. promocijo in spodbujanje večje prepoznavnosti umetnosti v akademskem prostoru,
  6. omogočanje izobraževanja ter svobode umetniškega izražanja in udejstvovanja učiteljem in strokovnim sodelavcem na fakulteti,
  7. vzpostavljanje povezav s kulturnim okoljem, strokovno javnostjo ter kulturnimi in izobraževalnimi institucijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni,
  8. ohranjanje estetske senzibilnosti in ozaveščanje umetnosti kot kulturni fenomen in umetnosti kot vrednota.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino