umetniška dejavnost


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) je v zadnjih letih dosegla stabilno in učinkovito delovanje na področju študijske dejavnosti, zato vse več pozornosti usmerja v nadaljnji razvoj in nadgradnjo drugih dejavnosti fakultete. Fakulteta se v zadnjem obdobju še posebej usmerja v razvoj umetniške dejavnosti.

Vse od sprejetja prve Vizije razvoja umetniških dejavnost na UP PEF in Strategije  delovanja UP PEF na področju umetniških dejavnost UP PEF fakulteta promovira umetniške dejavnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov. Umetniške dejavnosti so s področja uprizoritvene, glasbene, plesne in gledališke umetnosti. Umetniških dosežkov je vsako leto več, saj se pozornost namenja tudi spodbujanju in razvijanju umetniških potencialov študentov. Pri tem se dviguje tudi kvaliteta izvedb in utrjuje prepoznavnost fakultete na področju umetnosti znotraj akademskega prostora in širše.

Glede na potrebe po nadaljnji širitvi delovanja UP PEF na umetniškem področju, je na fakulteti s 1. aprilom 2017 začel delovati Center za umetnost in oblikovanje UP PEF (CUO UP PEF). Za predstojnika centra je bil 12. aprila 2021 imenovan prodekan za mednarodno sodelovanje in umetnost izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik.
 

Senat UP PEF je na svoji 18. redni seji, ki je potekala 10. septembra 2021, sprejel Vizijo Centra za umetnost in oblikovanje za obdobje 2021-2025, ki je navedena v nadaljevanju: 

_____________________________________________________________________________

VIZIJA  
CENTRA ZA UMETNOST IN OBLIKOVANJE  
UNIVERZE NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKE FAKULTETE 

Center za umetnost in oblikovanje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (v nadaljevanju CUO UP PEF)  bo v skladu s poslanstvom in vizijo UP PEF spodbujal umetniške dejavnosti in jih umestil v akademski prostor kot specifično, komplementarno in interdisciplinarno polje ustvarjanja, izobraževanja in raziskovanja. Skupaj s študenti, visokošolskimi učitelji in sodelavci si bo CUO UP PEF še naprej prizadeval ustvarjati okolje, ki je ugodno tako za umetniško produkcijo, kot tudi za raziskovanje umetniških jezikov in pedagoško udejstvovanje na širšem področju umetnosti, vključujoč vizualno in performativno umetnost, film, glasbeno umetnost, književnost, pa tudi ostale zvrsti estetske produkcije. Poleg tega bo poskrbel, da se bodo umetniški pristopi obširneje vključevali v pedagogiko, in sicer v skladu s tistim žlahtnim pojmovanjem, po katerem je ta razumljena kot ars paedagogica, kot umetnost učenja in poučevanja. CUO UP PEF bo v skladu s poslanstvom in vizijo fakultete spodbujal svobodo in avtonomijo umetniškega ustvarjanja, pri čemer ne bo pozabil na negovanje kulturne zavesti v obalno-kraškem in širšem prostoru ter ohranjanje kulturno-umetniške dediščine kot pomembnega sestavnega dela identitete posameznika in naroda. 

CUO UP PEF bo v naslednjem obdobju svojega delovanja temeljil na strategiji razvijanja umetniškega področja, ki jo je zasnoval in v veliki meri že realiziral v prejšnjem obdobju. V letih 2021-2025 bo nadaljeval z naslednjimi nalogami: 

  1. promocijo in spodbujanjem večje prepoznavnosti umetnosti v akademskem prostoru in širše; 
  2. ohranjanjem estetske senzibilnosti in ozaveščanjem o umetnosti kot kulturnem fenomenu in vrednoti. 
  3. omogočanjem izobraževanja ter svobode umetniškega izražanja in udejstvovanja študentov, učiteljev in strokovnih delavcev na fakulteti; 
  4. organiziranjem umetniških dogodkov, izobraževanj, simpozijev ter drugih strokovnih in umetniških srečanj; 
  5. prepoznavanjem in razvojem ustvarjalnih potencialov študentov in dvigom kakovosti umetniških dejavnosti za študente; 
  6. nudenjem pomoči pri zagotavljanju formalnih podlag in drugih pogojev za izvajanje študijskih programov s področja umetnosti; 
  7. raziskovanjem, uvajanjem in evalviranjem pedagoških pristopov, temelječih na umetniških praksah, v vzgojno-izobraževalni proces; 
  8. vzpostavljanjem povezav s strokovno in laično javnostjo ter kulturnimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni; 
  9. skrbjo za interdisciplinarno povezovanje različnih umetniških praks in raziskovanja na področju estetike; 
  10. spodbujanjem izdajanja strokovne, znanstvene in umetniške literature.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino