Na UP PEF smo pridobili dva nova projekta

datum: 02.11.2022

kategorija: Novice

Naslov prvega je: Fenomenološka in etiološka analiza čustvenih in vedenjskih težav oziroma motenj ter izdelava didaktičnih pristopov za posamezne podtipe težav oziroma motenj, naslov drugega pa Ureditev kombiniranega učenja (blended learning) na visokošolskih zavodih.

Vodja projekta, dr. Mitja Kranjčan, je o projektu Fenomenološka in etiološka analiza čustvenih in vedenjskih težav oziroma motenj ter izdelava didaktičnih pristopov za posamezne podtipe težav oziroma motenj zapisal ...

Raziskovalni projekt smo zasnovali na triangulaciji deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi raziskovanja. V raziskavo smo vključili naključni vzorec 100 osnovnih šol, 50 srednjih šol in 50 vrtcev, celotno populacijo strokovnih delavcev na centrih za socialno delu, strokovne delavce  strokovnih centrov, pedopsihiatre in mladinske sodnike. Za potrebe raziskave bomo izdelali ustrezne anketne vprašalnik in vprašanja za polstrukturirane intervjuje.

Raziskovalni projekt pomeni pomemben doprinos k socialno pedagoški znanosti. Predstavlja nadaljevanje prizadevanj za funkcionalnost pomoči otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami/motnjami na celotnem knntinuumu pomoči. Zato bodo v raziskavo vključeni tudi vrtci, osnovne in srednje šole, zavodi za otrok in mladostnike s posebnimi potrebami, kot centri za socialno delo, družinski sodniki in pedopsihiatri. Etiološke in fdenomenološke preglednice, instumentarij za zgodnjo detekcijo  vedenjskih in čustvenih težav, razpoznavanje in ustrezna umeščenost didaktičnih pripomočkov in metod na vsaki od podskupin po kontinuumu težav oziroma motenj predstavljajo pomembne doprinose socialno pedagoški znanosti.

Izpostavimo še pomembnost etičnih standardov in ohranjanje socialno pedagoških usmeritev. Meje in povezanosti strok, funkcionalnega mrežnega delovanja so nujne, da se ne zaide v preveč medicinski ali kaznovalen pristop ali premalo strukturirano in diferencirano okolje. V tem smislu je pomembno, da se ustvarja že ustrezno vrtčevsko in šolsko okolje, ki deluje varovalno, hkrati pa ustrezno prepozna in reagira glede na potrebe otrok. Priprava sistemskih sprememb in doprinos k ustreznosti razvrščanja, oblikovanje senzibilnih merskih instrumentov ter protokoli sodelovanja različnih strok so nedvomno zahteva in izziv.

LogoUP_PEF.jpg

 

O projektu Razvoj standarda kombiniranega poučevanja v Sloveniji, nam je več zapisala dr. Andreja Istenič.

Na razpisu Ciljnih raziskovalnih programov – CRP 2022, je bil odobren projekt »Ureditev kombiniranega učenja (blended learning) na visokošolskih zavodih«, pri katerem sta partnerici z Univerze na Primorskem Pedagoška fakulteta in Fakulteta za management. Projekt vodi Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko. Sodelujoče so še Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije in DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor. Projekt je namenjen pripravili osnutka standardov kombiniranega poučevanja z vsebinskimi izhodišči in predlogi za podlago priprave predloga normativnega okvirja in njegove umestitve v obstoječo zakonsko ureditev. 


Kot partnerji pa bomo sodelovali v projektu z naslovom Developing Reading Skills With and Through Digital Technologies - eRead, ki bo trajal 3 leta. V njem so vključeni partnerji iz Latvije, Slovenije, Estonije in Ukrajine. Namen projekta je spodbujanje inovativnih praks učenja in poučevanja, zagotavljanje digitalne preobrazbe z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti. Hkrati pa bo projekt spodbujal ustvarjanje učnih priložnosti za vse državljane in generacije.  

icon open book

Dogodki

17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

Informativni dnevi 2023

icon arrow more