Predstavitev

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper


Kontakti

Socialna omrežja

Drugi podatki

 • Matična številka: 1810014003
 • ID za DDV: SI 71633065
 • Podračun pri UJP Koper: 01100-6000005940
 • IBAN: SI56 01100-6000005940
 • SWIFT, BIC KODA: BSLJSI2X
 • Vložna številka: 1/06488/03 pri Okrožnem sodišču v Kopru Srg: 2003/01175
 • Erasmus koda: SI KOPER 03

Zemljevid predavalnic

ZEMLJEVID PREDAVALNIC V UPORABI UP PEF 2022-2023

 


Kje nas najdete


Pedagoška fakulteta deluje v palači Corner, ki je locirana na . Prostori so v samem mestnem jedru v bližini Trga Brolo in Titovega trga, kjer je tudi sedež Univerze na Primorskem. V neposredni bližini je Dijaški in študentski dom Koper, Gimnazija Koper, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Glasbena šola Koper in druge pomembne ustanove v Mestni občini Koper.
 

Kratka predstavitev fakultete

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF)  je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011, 17/2015, 9/2017, 26/2017 in 8/2019). Dejavnosti, ki jih UP PEF izvaja v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, so opredeljene v Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem in podrobneje v veljavni  Prilogi k Statutu Univerze na Primorskem.

UP PEF je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško delo na področju edukacijskih znanosti in umetnosti. UP PEF je članica Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP).

Delovanje UP PEF je podrobneje urejeno s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete, sprejetimi na 25. redni seji Senata UP PEF, ki je potekala 15. decembra 2017, ter spremenjenimi in dopolnjenimi na 8. redni seji, ki je potekala 11. septembra 2020.

Na področju študijske dejavnosti UP PEF izvaja različne študijske programe vseh stopenj,  ki spadajo na študijski področji po klasifikaciji področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 2016 (KLASIUS-P-16) 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev in 02 Umetnost in humanistika.

UP PEF izvaja naslednje študijske programe.

1. stopnje:

 • univerzitetni študijski program Pedagogika,
 • univerzitetni študijski program Razredni pouk (smer Razredni pouk in smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom),
 • univerzitetni študijski program Socialna pedagogika,
 • univerzitetni študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje in
 • visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (smer Predšolska vzgoja in smer Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom).

2. stopnje:

 • magistrski študijski program Andragogika (prej Izobraževanje odraslih in razvoj kariere),
 • magistrski študijski program Inkluzivna pedagogika,
 • magistrski študijski program Razredni pouk (smer Razredni pouk, smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom, smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino, smer Poučevanje na razredni stopnji z italijanščino) in
 • magistrski študijski program Socialna pedagogika,
 • magistrski študijski program Zgodnje učenje.

3. stopnje:

 • doktorski študijski program Edukacijske vede in
 • doktorski študijski program Zgodnje učenje in poučevanje.


Študijski programi se izvajajo kot redni študij, lahko tudi kot redni in izredni študij, ali pa le kot izredni študij. Nekateri študijski programi se izvajajo tudi na dislociranih enotah fakultete.

Poleg študijskih programov je UP PEF izvajala tudi:

 • študijske programe za izpopolnjevanje,
 • programe profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju,
 • tečaje, seminarje, konference in druge oblike izobraževanja.

V okviru UP PEF deluje Inštitut za edukacijske vede (Raziskovalna skupina UP PEF - šifra ARRS 2158-001, katerega raziskovalno področje je 5.00.00 - Družboslovje in 6.00.00 - Humanistka. Temeljni namen delovanja Inštituta za edukacijske vede je izvajanje raziskovalnih projektov, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja (v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu). V današnjem času hitrih in pomembnih družbenih ter znanstvenih sprememb raziskovalci UP PEF raziskujejo in razvijajo nove, sodobne koncepte in modele učenja in poučevanja na različnih področjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti.

V okviru Inštituta za edukacijske vede želi UP PEF povečati sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi institucijami na področju vzgoje in izobraževanja, s pomočjo katerih bi se lahko intenzivneje povezovali pri prijavljanju na nacionalne in mednarodne razpise, mobilnosti pedagoških delavcev in izvajanju publicistične dejavnosti.

UP PEF poudarja tudi umetniške dejavnosti, se katerimi se na fakulteti izgrajuje identiteta akademskega prostora Univerze na Primorskem. Visokošolski učitelji in sodelavci ustvarjajo in raziskujejo v sodelovanju z umetniškimi institucijami in umetniki doma in v tujini. Dosežki se kažejo v bogati umetniški produkciji in izvedenih umetniških delih.

Študentom je omogočeno, da v okviru rednih in izbirnih predmetih ter v okviru s študijem povezanih interesnih dejavnosti izrazijo lastna umetniška hotenja in spoznavajo nove načine umetniškega izražanja. Kontinuiteta umetniškega delovanja študentov je omogočena s sodelovanjem v umetniških ansamblih in skupinah, kot so pevski zbori, orkester, instrumentalne skupine in gledališče. Njihova umetniška produkcija je javno predstavljena na razstavah, gledaliških predstavah, koncertih in drugih priložnostnih dogodkih. Novost so raziskovalni in drugi projekti s področja umetnosti, v katere so vključeni visokošolski učitelji in sodelavci ter študenti. Rezultati se kažejo v posodabljanju študijskih programov, dvigu kakovostne ravni umetniške produkcije na UP PEF in promociji umetnosti in UP doma in v tujini.

Načrten razvoj umetniškega področja je omogočil izoblikovanje raziskovalnih in umetniških podlag za akreditacijo novega študijskega programa 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje, ki se je začel izvajati v študijskem letu 2021/2022.

 Sedež UP PEF je na Cankarjevi ulici številka 5 v Kopru, v palači Corner. Te prostore fakulteta uporablja tudi za svojo dejavnost, poleg prostorov v prizidku Dijaškega in študentskega doma Koper, kjer deluje tudi Skupna visokošolska knjižnica UP, Fakultete za management in UP, Pedagoške fakultete. UP PEF upravlja tudi telovadnico v prostorih prenovljene Stare tehniške šole Koper na naslovu Izolska vrata 2 v Kopru.

Poleg tega se za potrebe novega univerzitetnega študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje uporablja tudi večnamenski prostor na Kidričevi ulici 14 v Kopru.

Študijski proces se izvaja tudi v drugih prostorih na območju Mestne občine Koper. To so predavalnice članic UP (UP FHŠ, UP FM) in predavalnice na Trgu Brolo 12. UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno uporablja tudi prostore drugih uporabnikov na drugih lokacijah v Mestni občini Koper (atletski stadion, olimpijski bazen ipd.).

UP PEF sodeluje v lokalnem in regionalnem okolju pa tudi na državni ravni predvsem z delodajalci bodočih diplomantov študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta, saj poteka praktični del študijskih programov v teh organizacijah. Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi zavodi - vrtci in osnovnimi šolami s področja celotne Slovenije se nadgrajuje tudi na strokovnem in znanstveno-raziskovalnem področju s skupnim izvajanjem projektov in drugih aktivnosti. UP PEF sodeluje z delodajalci bodočih diplomatov tudi z izvajanjem programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Poleg sodelovanja z vzgojno izobraževalnimi zavodi – vrtci in osnovnimi šolami, kot pretežnimi delodajalci diplomantov UP PEF, sodeluje UP PEF zaradi izvajanja študijskih programov (npr. Inkluzivna pedagogika, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, Socialna pedagogika), katerih možnosti zaposlitve diplomantov so tudi v drugih zavodih, tudi z drugimi bodočimi delodajalci diplomantov UP PEF.

V lokalnem okviru se UP PEF povezuje tudi s članicami UP tako pri oblikovanju novih interdisciplinarnih pedagoških programov kot tudi pri nudenju pedagoških vsebin v študijske programe drugih članic UP.

Na državni ravni se fakulteta povezuje tudi s pedagoškimi fakultetami, in sicer s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, pa tudi z drugimi fakultetami, ki razvijajo enaka ali sorodna področja kot UP PEF. Poleg tega sodeluje fakulteta tudi v drugih organizacijah in združenjih, predvsem stanovskih, kje je dejavna fakulteta in zaposleni (npr. SLODRE – Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije, PI – Pedagoški inštitut, SFD - Slovensko filozofsko društvo, Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade itd.).

V mednarodnem okviru je izrazito predvsem sodelovanje s pedagoškimi fakultetami sosednjih držav, predvsem držav bivše skupne države, pa tudi širše, predvsem v okviru Evropske unije.

Poudariti pa je potrebno tudi sodelovanje z organizacijami v zamejstvu – v Italiji npr. SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut.

 

  icon open book

  Novice

  12. jan. | Novice

  Varstvo zasebnosti in fenomen sharenting na družabnih omrežjih

  Center za vseživljenjsko učenje UP PEF vabi na izobraževanje, z naslovom Varstvo zasebnosti in fenomen sharenting na družabnih omrežjih, ki ga bosta vodili viš. pred. Martina Kovačič Kuzmić in prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

  11. jan. | Novice

  Dobrodelna akcija: Alzheimerjev zemljevid srčnosti

  Novo leto, nove dobrodelne akcije. In prva letošnja dobrodelna akcija, čudovita dobrodelna akcija Alenke Veber Alzheimerjev zemljevid srčnosti, ki je zasnovana po zgledu podobnih dobrodelnih akcij iz tujine, in katero sem razširila na vso Slovenijo, je že tu. Gre za akcijo pisanja razglednic srčnosti, ki lahko s svojimi motivi obudijo spomine in prebudijo zgodbo osebam z demenco.

  11. jan. | Novice

  Nagradni natečaj: Prisluhni in pomagaj

  Sama zelo rada pišem. Nazadnje sem napisala dve pesmi, katerih namen je spodbujanje otrok k zbiranju zamaškov in starega papirja. Ker vem, da je tudi med vami veliko takih, ki radi pišete, ki dobro pišete, vas želim spodbuditi k sodelovanju v dveh nagradnih natečajih na temo Prisluhni in pomagaj, katerih namen je ne le povezati vse generacije s to, tako človeško temo neprecenljive vrednosti, temveč tudi ob koncu leta ustvariti knjigo, katere soavtorji lahko postanete prav vi, s svojim edinstvenim prispevkom o pomoči drugim, solidarnosti, ljubezni do sočloveka.

  icon arrow more

  Dogodki

  17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

  Informativni dnevi 2023

  icon arrow more