• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Foto_Hozjan_Dejan.jpg

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje : pedagogika in andragogika
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 87
Kabinet: Založba - III. nadstropje
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF
Druge funkcije:
vodja Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF

COBISS objave

2022 | Majda Cencič, Jasmina Ferme, Slavko Gaber, Nika Golob, Dragica Haramija, Dejan Hozjan, Janez Jamšek, Živa Kos, Mira Krajnc Ivič, Alenka Lipovec, Janja Majer Kovačič, Vlasta Novak Zabukovec, Jerneja Pavlin, Katica Pevec Semec, Simona Pulko, Karmen Svetlik, Damijan Štefanc, Veronika Tašner, Polona Vilar, Melita Zemljak Jontes, Katja Zemljič, Amalija Žakelj, Jerneja Bone, Andreja Barle Lakota, Justina Erčulj, Anton Polšak

Znanstvena monografija

Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti : [znanstvena monografija]

2022 | Katja Arzenšek Konjajeva, Majda Cencič, Dejan Hozjan, Branka Likon, Tanja Rupnik Vec, Stanka Preskar, Mihaela Zavašnik

Druge monografije in druga zaključena dela

Sodelovanje – povezovanje za skupno kritično refleksijo o učenju : IX. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2022 : povzetki referatov in interaktivnih delavnic : 5. in 6. april 2022, Kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

2021 | Marina Volk

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Starost otrok ob vstopu v šolo in učni dosežki pri matematiki v prvem razredu

2021 | Nina Krmac, Dejan Hozjan, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Monika Govekar-Okoliš, Borut Mikulec

Znanstvena monografija

Možnosti aktivnega staranja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s postopnim uvajanjem mladih v poklice

2020 | Daria Vlah, Roman Žavbi, Nikola Vukašinović

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Evaluation of topology optimization and generative design tools as support for conceptual design

2019 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

A theoretical conceptualization of the hidden curriculum in the second half of the twentieth century

2019 | Mateja Brejc, Justina Erčulj, Polona Peček, Tatjana Ažman, Majda Cencič, Peter Markič, Vlasta Poličnik, Branka Likon, Katja Arzenšek Konjajeva, Alenka Jurič, Mihaela Zavašnik, Sebastjan Čagran, Dejan Hozjan, Marija Pevec, Mojca Juriševič

Druge monografije in druga zaključena dela

Raziskovanje prakse vodenja, učenja in poučevanja : gradivo za udeležence

2018 | Dejan Hozjan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Smiselna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu

2018 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Homogenizacija izobraževanja odraslih v Evropski uniji : med politiko in realnostjo

2018 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Didaktični vidik uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokem šolstvu

2018 | Mateja Brejc, Justina Erčulj, Polona Peček, Tatjana Ažman, Majda Cencič, Peter Markič, Vlasta Poličnik, Branka Likon, Katja Arzenšek Konjajeva, Alenka Jurič, Mihaela Zavašnik, Zora Rutar Ilc, Vera Bevc, Dejan Hozjan, Klara S. Ermenc, Tina Vršnik Perše, Andreja Lenc, Marija Pevec, Mojca Juriševič, Tanja Rupnik Vec, Milena Ivanuš-Grmek

Druge monografije in druga zaključena dela

Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja : gradivo za udeležence

2017 | Tamara Štemberger Kolnik, Dejan Hozjan, Katarina Babnik

Izvirni znanstveni članek

Health literacy and health related lifestyle among nursing students

2017 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Koherentnost in kohezivnost pripovedovanja zgodb pri sukcesivno dvojezičnih otrocih

2017 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Sistemska ureditev mobilnosti visokega šolstva v Evropski uniji

2016 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pojmovanje vloge učitelja skozi metafore

2015 | Dejan Hozjan, Nina Krmac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analiza rezultatov vprašalnika o kakovosti študijskega programa Izobraževanje odraslih in razvoj kariere za študijsko leto 2014/2015

2015 | Janez Drobnič, Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Poklicne/karierne odločitve oseb s posebnimi potrebami

2015 | Dejan Hozjan, Anna Kožuh, Ada Holcar Brunauer, Vida Medved-Udovič, Andreja Istenič

Znanstvena monografija

Aktivnosti učencev v učnem procesu

2015 | Štefan Bojnec, Miha Kovač, Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah

2015 | Dejan Hozjan, Maja Hmelak, Jana Goriup, Jonatan Vinkler

Znanstvena monografija

Razvijanje kakovosti na Univerzi na Primorskem : [večavtorska znanstvena monografija]

2014 | Dejan Hozjan, Nina Krmac

Izvirni znanstveni članek

Vključenost in ovire pri izobraževanju odraslih v Evropski uniji ob začetku gospodarske recesije

2014 | Dejan Hozjan, Katarina Babnik, Tamara Štemberger Kolnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Povezanost individualnih demografskih značilnosti in zdravstvene pismenosti z zdravim življenjskim slogom

2014 | Dejan Hozjan

Kratki znanstveni prispevek

Konceptualizacija pojma ustvarjalnosti v šolskem prostoru

2014 | Iztok Retar, Matej Plevnik, Dejan Hozjan, Edvard Kolar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ustvarjalno vseživljenjsko učenje na področju menedžmenta v športu

2014 | Dejan Hozjan, Katarina Babnik, Tamara Štemberger Kolnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Zdravstvena pismenost in zaznana kompetentnost na področju zdravja med študenti zdravstvene nege = Health literacy and perceived health competence of nursing students

2014 | Dejan Hozjan, Sonja Rutar, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju

2014 | Dejan Hozjan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Avtonomija učitelja - prisila ali osebni nagovor? = Teacherʹs autonomy - force or personal address?

2014 | Dejan Hozjan

Izvirni znanstveni članek

Konceptualizacija pojavnih oblik avtonomije v javnem šolskem prostoru

2013 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovensko izobraževanje v evropski perspektivi

2013 | Mara Cotič, Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Darovitost i daroviti u nastavi (matematike) primarnog obrazovanja

2013 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Razumevanje socialne kohezivnosti

2013 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Poklicanost za učiteljski poklic

2013 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Umestitev Franca Pedička v slovensko pedagoško misel

2012 | Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Model razvijanja socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju : pristop k sistemskemu urejanju

2012 | Dejan Hozjan

Kratki znanstveni prispevek

Vlagajte v izobraževanje, da premagate recesijo - basen o lisici in grozdju?

2012 | Dejan Hozjan, Marko Strle, Andreja Istenič, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Znanstvena monografija

Inkluzija v sodobni šoli

2012 | Dejan Hozjan

Druge monografije in druga zaključena dela

Aktivnosti učencev v učnem procesu : 9. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki = Pupilsʼ activities within education process : 9th international scientific meeting : abstract booklet

2012 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razumevanje socialne kohezivnosti in inkluzije v kontekstvu družbene blaginje

2011 | Majda Cencič, Anna Kožuh, Dejan Hozjan, Tilen Žbona

Znanstvena monografija

Nekatere teme o kakovosti in evalvaciji na pedagoškem področju

2011 | Bogdana Borota, Dejan Hozjan

Strokovna monografija

Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju : II. del izobraževanje

2011 | Bogdana Borota, Mara Cotič, Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Social cohesion in education

2011 | Bogdana Borota, Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razumevanje socialne kohezivnosti v praksi

2011 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Konceptualiziranje socialne kohezivnosti v šolskem polju

2011 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Komu služi funkcionalna pismenost?

2011 | Dejan Hozjan, Bogdana Borota

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Socialna kohezivnost v vzgoji in izobraževanju - razkorak med teorijo in prakso?

2010 | Dejan Hozjan

Izvirni znanstveni članek

Models of recognition of knowledge in higher education in the European Union : transformation from the European Union to Mediterranean countries

2010 | Dejan Hozjan, Anita Trnavčevič

Znanstvena monografija

Sistemske možnosti za razvoj poklicne orientacije v gimnazijah

2010 | Dejan Hozjan, Andreja Barle Lakota, Nada Trunk Širca

Znanstvena monografija

Sistemski vidiki priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja

2010 | Dejan Hozjan

Drugo učno gradivo

Evropski izobraževalni sistemi in politike : študijsko gradivo za študente dodiplomskega študijskega programa Edukacijske vede na Pedagoški fakulteti Koper, Univerza na Primorskem

2010 | Dejan Hozjan

Drugo učno gradivo

Management kadrov in zaposlovalne politike : študijsko gradivo za študente magistrskega študija Management znanja na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne vede

2010 | Dejan Hozjan

Drugo učno gradivo

Andragogika : študijsko gradivo za študente pedagoško-andragoškega izobraževanja na Pedagoški fakulteti Koper, Univerza na Primorskem

2010 | Dejan Hozjan

Drugo učno gradivo

Vseživljenjsko učenje in razvoj kompetenc : študijsko gradivo za študente magistrskega študija Managementa znanja na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne vede

2010 | Dejan Hozjan

Drugo učno gradivo

Osnove pedagogike

2010 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Poklicna orientacija v Sloveniji

2010 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Klasifikacija in splošen pregled teorij poklicne oritntacije

2010 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uvod

2010 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Transformacijsko vodenje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

2010 | Dejan Hozjan

Kratki znanstveni prispevek

Človekove pravice v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj

2010 | Dejan Hozjan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: (za)hrbtna stran = Education for sustainable development: another side

2010 | Dejan Hozjan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Models of recognition of knowledge in higher education in European Union

2009 | Dejan Hozjan

Kratki znanstveni prispevek

Etični kodeks učiteljev z dveh zornih kotov

2009 | Dejan Hozjan

Drugo učno gradivo

Lisbon strategy and lifelong learning : študijsko gradivo za študente poletne šole Management in higher education in Euro-Mediterranean University

2009 | Dejan Hozjan

Izvirni znanstveni članek

Key competences for the development of lifelong learning in the European Union

2009 | Dejan Hozjan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vzpostavitev mrežne poklicne identitete v regiji ob Muuri

2008 | Anita Trnavčevič, Aleš Tankosić, Borut Kodrič, Dejan Hozjan, Vinko Logaj, Roberto Biloslavo, Mitja I. Tavčar, Andreja Barle Lakota

Znanstvena monografija

O šoli skozi pisna gradiva : marketinško komuniciranje šole

2008 | Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Pot k svobodi?

2008 | Roberto Biloslavo, Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Management v 21. stoletju = 21th century management

2008 | Dejan Hozjan

Drugo učno gradivo

Lifelong learning and development of competences : študijsko gradivo za študente poletne šole Management in higher education in Euro-Mediterranean University

2008 | Dejan Hozjan

Izvirni znanstveni članek

European qualifications framework influences on a national framework : the case of Slovenia

2008 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Primerjava modelov zaznavanja kakovosti na področju izobraževanja

2008 | Dejan Hozjan

Izvirni znanstveni članek

Spodbujanje kulture inoviranja v izobraževanju

2008 | Anita Trnavčevič, Dejan Hozjan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vocational orientation of students and its implications for school leaders : a key to sustainable development?

2007 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Človeškost v harmoniji z naravo : koncepcija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj

2007 | Anita Trnavčevič, Roberto Biloslavo, Boris Snoj, Vinko Logaj, Borut Kodrič, Dejan Hozjan, Matjaž Iršič

Znanstvena monografija

Ko država šepeta : marketinška kultura v šoli

2007 | Andrej Koren, Norbert Jaušovec, Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Ravnateljevanje : vprašanja o vodenju šol brez enostavnih odgovorov

2007 | Andrej Kociper, Dejan Hozjan

Strokovna monografija

Od "prepira" k strpnosti : priročnik za razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin

2007 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Razvijanje kulture inoviranja pri razvoju šolskega sistema

2006 | Dejan Hozjan

Druge monografije in druga zaključena dela

Report on implementation of the UNECE strategy for education for sustainable development : within the framework of the United Nations decade of education for sustainable development (2005-2014) : submitted by Slovenia

2006 | Dejan Hozjan

Izvirni znanstveni članek

Zakonska ureditev priznavanja izobrazbe in kvalifikacij

2006 | Dejan Hozjan

Znanstvena monografija

Poklicna identiteta pod lupo strukturalnega funkcionalizma

2006 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Inovacijski projekti v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu

2006 | Dejan Hozjan

Izvirni znanstveni članek

Vpliv evropskega ogrodja kvalifikacij na razvijanje nacionalnih ogrodij

2006 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Izobraževanje za trajnostni razvoj = Education for sustainable development

2006 | Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Umeščenost, priznavanje in vrednotenje izobrazbe in kvalifikacij v slovenski zakonodaji

2005 | Dejan Hozjan

Pregledni znanstveni članek

Izobraževanje zaposlenih v slovenskih podjetjih

2005 | Dejan Hozjan

Pregledni znanstveni članek

Vsebina poklicne kulture kot temelj poklicne identitete

2005 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Vloga prostega časa v življenju managerjev

2005 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Pristopi k merjenju učinkovitosti naložb v izobraževanje

2005 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Pogled japonskih podjetij na znanje

2005 | Dejan Hozjan

Izvirni znanstveni članek

Vloga poklicne socializacije pri oblikovanju poklicne identitete

2004 | Dejan Hozjan

Pregledni znanstveni članek

Ekonomski dejavniki oblikovanja sodobne poklicne identitete = Economic factors in the formation of the contemporary professional identity

2004 | Dejan Hozjan

Pregledni znanstveni članek

Učiteljeva poklicna identiteta

2004 | Dejan Hozjan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Možnosti indoktrinacije učencev v polju socialnega konstruktivizma

2004 | Dejan Hozjan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Vpliv kompetenc na splošno izobrazbo

2004 | Dejan Hozjan

Kratki znanstveni prispevek

Vpliv koncepta kompetenc na splošno izobrazbo

2004 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Razmerje med teoretičnim znanjem in praktičnimi izkušnjami v konceptu kompetenc

2004 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Kam gre "knowledge management"

2003 | Dejan Hozjan

Pregledni znanstveni članek

Pravica učitelja do ugovora vesti

2003 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Zdravljenje storilcev

2003 | Dejan Hozjan

Pregledni znanstveni članek

Različnost interpretacij objektivnosti v kvalitativnem pedagoškem empiričnem raziskovanju

2003 | Dejan Hozjan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Determinants of forming a professional identity

2002 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Jan Amos Komensky : pedagoški portret

2002 | Dejan Hozjan

Strokovni članek

Adolf Diesterweg : pedagoški portret

2002 | Dejan Hozjan

Izvirni znanstveni članek

Oris pedagoške deontologije v delih Karla Ozvalda

2002 | Dejan Hozjan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Veroizpoved savojskega vikarja

2002 | Dejan Hozjan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Umetnost učenja

2002 | Dejan Hozjan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Strokovna avtonomija učitelja

2002 | Dejan Hozjan

Drugo učno gradivo

Ustanovitev zasebnega zavoda za izobraževanje odraslih