• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Maja_Mezgec.jpg

izr. prof. dr. Maja Mezgec

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : andragogika
Znanstveni naziv: znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 87
Kabinet: Založba - III. nadstropje
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študentske zadeve Senata UP PEF
predstojnica Oddelka za edukacijske vede
Pedagoško delo:

Nosilka predmetov:

 • Osnove andragogike in vseživljenjskega učenja,
 • Evropski sistemi in politike na področju izobraževanja,
 • Andragogika ciljnih skupin,
 • Svetovanje v izobraževanju odraslih.

 

 

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
Druge dejavnosti:

Ćlanica uredniškega odbora revija Andragoška Spoznanja.

COBISS objave

2022 | Maja Mezgec, Nataša Gliha Komac

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Večjezično izobraževanje v Kanalski dolini in položaj slovenščine

2022 | Dušana Findeisen, Otto Gerdina, Tadej Stegu, Silva Bratož, Meta Furlan, Jasna Podreka, Maja De Brito, Damjan Slabe, Nives Ličen, Maja Mezgec, Sonja Kump, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Danijela Lahe, Borut Mikulec, Klara Kožar Rosulnik, Janez Vodičar, Jadranka Cergol, Nevenka Ferfila, Tadej Košmerl, Ana Vogrinčič Čepič, Klelija Štrancar, Mojca Blažič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših

2022 | Maja Mezgec, Sonja Rutar, Jana Kalin

Znanstvena monografija

Interdisciplinarna obzorja visokošolske didaktike : raznolike poti do vednosti in znanja

2021 | Maja Mezgec, Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Študijski in profesionalni prehodi zamejskih Slovencev iz Italije : primer študentov Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem

2021 | Nina Krmac, Martina Kovačič Kuzmič, Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Čezmejni študentje na UP PEF : izkušnje in izzivi = Crooss border students at UP PEF : experiences and challenges

2021 | Norina Bogatec, Sara Brezigar, Maja Mezgec

Izvirni znanstveni članek

Pouk na daljavo v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji med epidemijo covid-19

2020 | Matej Urbančič, Dušana Findeisen, Maja Mezgec, Nives Ličen, Klara Kožar Rosulnik

Izvirni znanstveni članek

Expansive learning and research practices at the Slovenian third age university

2020 | Maja Mezgec

Pregledni znanstveni članek

Profesionalni razvoj in pedagoško usposabljanje visokošolskega učitelja

2019 | Anja Benko, Nives Ličen, Monika Govekar-Okoliš, Petra Javrh, Klara Kožar Rosulnik, Maja Mezgec

Strokovna monografija

Soustvarjamo družbo znanja : [zbornik ob 60-letnici Zveze ljudskih univerz Slovenije]

2019 | Nives Ličen, Maja Mezgec, Matej Urbančič

Izvirni znanstveni članek

Integrativno izobraževanje in učenje mentorjev na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje = Integrative pedagogy and mentors' learning at the Slovenian Third age university

2019 | Maja Mezgec

Izvirni znanstveni članek

Cross-border higher education for primary school teachers : the case at the italo-slovene border

2018 | Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Internationalisation of curriculum : the case of the primary school teaching study programmes in Slovenia

2018 | Lea Kozel

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Preobrati v medgeneracijski transmisiji jezika in identitete : študija primera učenja jezika matere kot drugega jezika

2018 | Maja Mezgec

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Iz knjižnice v Kobenhavnu do Ljubljane

2018 | Nives Ličen, Maja Mezgec, Ana Krajnc, Rajka Bračun Sova, Borut Mikulec, Sonja Kump, Dušana Findeisen, Sabina Jelenc-Krašovec, Nina Kristl

Znanstvena monografija

Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc

2018 | Nives Ličen, Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izobraževanje odraslih : izzivi raziskovanja

2018 | Devan Jagodic, Maja Mezgec, Zaira Vidau, Martina Paradiž

Strokovna monografija

Mi, Slovenci v Italiji = Noi, sloveni in Italia = We, the Slovenes in Italy

2017 | Barbara Baloh, Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Procesi internacionalizacije visokega šolstva s čezmejne perspektive: izobraževanje zamejskih študentov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem

2017 | Maja Mezgec

Izvirni znanstveni članek

Slovenščina v Beneški Sloveniji in vloga dvojezične šole v Špetru pri medgeneracijskem prenosu jezika : stališča staršev

2017 | Sonja Novak-Lukanovič, Katalin Munda Hirnök, Mojca Medvešek, Maja Mezgec, Devan Jagodic, Nataša Gliha Komac, Vojko Gorjanc

Druge monografije in druga zaključena dela

Revitalizacija slovenskega jezika = A Szlovén nyelv revitalizációja : [zloženka v okviru projekta Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah]

2017 | Sonja Novak-Lukanovič, Katalin Munda Hirnök, Mojca Medvešek, Maja Mezgec, Devan Jagodic, Nataša Gliha Komac, Vojko Gorjanc

Druge monografije in druga zaključena dela

Revitalizacija slovenskega jezika = Revitalizacija slovenskog jezika : [zloženka v okviru projekta Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah]

2017 | Sonja Novak-Lukanovič, Katalin Munda Hirnök, Mojca Medvešek, Maja Mezgec, Devan Jagodic, Nataša Gliha Komac, Vojko Gorjanc

Druge monografije in druga zaključena dela

Revitalizacija slovenskega jezika = Revitalizzazione dello Sloveno : [zloženka v okviru projekta Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah]

2016 | Maja Mezgec

Drugo učno gradivo

Andragogika : interno študijsko gradivo za študente pedagoško-andragoškega izobraževanja (PAI) na Pedagoški fakulteti Koper

2016 | Nataša Gliha Komac, Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Jezikovna podoba Kanalske doline : zakonodajne določbe in jezikovna krajina

2016 | Maja Mezgec

Izvirni znanstveni članek

Življenje z več jeziki : razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživljenjskega učenja

2016 | Maja Mezgec

Izvirni znanstveni članek

Linguistic landscape as a mirror : the case of the Slovene minority in Italy

2015 | Maja Mezgec

Drugo učno gradivo

Evropski sistemi in politike na področju izobraževanja : interno študijsko gradivo za študente dodiplomskega študijskega programa Edukacijske vede na Pedagoški fakulteti Koper

2015 | Tomaž Grušovnik, Bogdana Borota, Petra Dolenc, Darjo Felda, Samo Fošnarič, Jana Goriup, Milena Ivanuš-Grmek, Anna Kožuh, Miha Marinšek, Vida Medved-Udovič, Maja Mezgec, Božidar Opara, Marjan Šimenc, Ernest Ženko

Znanstvena monografija

Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive

2013 | Maja Mezgec

Izvirni znanstveni članek

Razvijanje pismenosti v maternem jeziku, ko materni jezik ni uradni jezik : vpliv bralnih in pisnih praks

2013 | Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Težave, uspehi in primeri dobrih praks pri poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine : rezultati poglobljenih intervjujev z učitelji = Difficoltà, successi ed esempi di buone prassi nell'insegnamento dello sloveno come lingua seconda o straniera agli adulti nella fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia : risultati delle interviste agli insegnanti

2012 | Maja Mezgec, Nives Ličen, Ana Krajnc

Znanstvena monografija

Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku : primer slovenske manjšine v Italiji

2011 | Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pismenost odraslih : razvoj in ohranjanje pisnih kompetenc v manjšinskem jeziku

2011 | Maja Mezgec

Izvirni znanstveni članek

Literacy skills in minority language : the case of the Slovene minority in Italy

2009 | Maja Mezgec, Zaira Vidau

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Medgeneracijsko sobivanje v društvih slovenske narodne skupnosti v Italiji: dodana vrednost ali problem? = La coesistenza intergenerazionale nelle associazioni della comunità nazionale slovena in Italia: valore aggiunto o problema?

2008 | Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Il lavoro transfrontaliero con la Slovenia

2008 | Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

"Delujemo, kot da meje ni več, kot da prostor nima ovir" : evropski integracijski procesi in aktualnost ideje o skupnem slovenskem kulturnem prostoru

2008 | Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Lifelong learning provision and minority languages

2008 | Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Razvoj funkcionalne pismenosti v manjšinskem jeziku : primer študije med slovensko manjšino v Italiji

2006 | Maja Mezgec, Zaira Vidau

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sondaža med dijaki o pogledu na manjšino in njeno organiziranost

2006 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Bojana Kralj

Strokovni članek

Scienziati si nasce o si diventa? : riflessioni e iniziative per orientare alla scienza e alla ricerca

2006 | Maja Mezgec

Druge monografije in druga zaključena dela

Vie al futuro 2006 : guida all'istruzione e alla formazione dopo la scuola superiore : aggiornamento dati: luglio 2006

2005 | Maja Mezgec

Druge monografije in druga zaključena dela

Vie al futuro 2005 : guida all'istruzione e alla formazione dopo la scuola superiore : aggiornamento dati: luglio 2005

2005 | Maja Mezgec

Druge monografije in druga zaključena dela

Nanotecnologie

2005 | Maja Mezgec

Druge monografije in druga zaključena dela

Genetica e biomedicina

2005 | Maja Mezgec, Zaira Vidau

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Participation among young members of the Slovene minority in Italy

2005 | Maja Mezgec

Druge monografije in druga zaključena dela

Riciclo e riuso dei rifiuti

2005 | Maja Mezgec

Druge monografije in druga zaključena dela

Astrofisica

2005 | Maja Mezgec, Zaira Vidau

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Sondaža med dijaki o pogledu na manjšino in njeno organiziranost

2004 | Norina Bogatec, Maja Mezgec, Susanna Pertot

Znanstvena monografija

Slovene : the slovene language in education in Italy

2004 | Norina Bogatec, Maja Mezgec, Susanna Pertot

Znanstvena monografija

Slovene : the slovene language in education in Italy

2004 | Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Jezik v večjezičnih družinah

2004 | Maja Mezgec

Pregledni znanstveni članek

Možnosti vseživljenjskega izobraževanja v manjšinskih jezikih Evropske unije

2003 | Maja Mezgec

Izvirni znanstveni članek

Izobraževanje odraslih v zamejstvu : analiza možnosti in pogojev za vseživljenjsko izobraževanje slovenskega prebivalstva v Škednju