• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Sonja_Starc_1_.jpg

izr. prof. dr. Sonja Starc

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : slovenski jezik
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50
Kabinet: Kabinet za jezike in književnosti
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za izvolite v naziv Senata UP PEF

COBISS objave

2020 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vrednotenje v reklami in antireklami : primer alkoholnih in tobačnih izdelkov

2020 | Sonja Starc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Realizacija tematsko-rematske strukture v izbrani Cankarjevi kratki pripovedni prozi

2017 | Sonja Starc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Representation of theme and subject-drop in slovene language

2017 | Sonja Starc

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učni načrt za jezikovni pouk na Državnem izobraževalnem zavodu Jožef Stefan v Trstu

2017 | Sonja Starc

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kako nastanejo snežinke?

2016 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Obravnavanje besedila v delih Jožeta Toporišiča

2015 | Sonja Starc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The differences in text structure between advertisements and classified advertisements from a diachronic perspective

2015 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Decoding multimodal text by untrained readers : a message for mother tongue pedagogy

2015 | Sonja Starc

Izvirni znanstveni članek

Jezik usvajamo in se ga učimo iz besedila - neumetnostnega in umetnostnega

2015 | Sonja Starc

Znanstvena monografija

Meaning making in text : multimodal and multilingual functional perspectives

2015 | Irina Moira Cavaion, Sonja Starc

Druge monografije in druga zaključena dela

Dobrodošla slovenščina 3 : libro di testo per l'insegnamento della lingua slovena quale seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado, prodotto dalla Rete tra l'I.C. Iqbal Masih e l'I.C. Vladimir Bartol di Trieste

2014 | Irina Moira Cavaion, Sonja Starc

Druge monografije in druga zaključena dela

Dobrodošla slovenščina 3 : libro di testo per l'insegnamento della lingua slovena quale seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado, prodotto dalla Rete tra l'I.C. Iqbal Masih e l'I.C. Vladimir Bartol di Trieste

2014 | Irina Moira Cavaion, Sonja Starc

Druge monografije in druga zaključena dela

Dobrodošla slovenščina 2 : libro di testo per l'insegnamento della lingua slovena quale seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado, prodotto dalla Rete tra l'I.C. Iqbal Masih e l'I.C. Vladimir Bartol di Trieste

2014 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Multimodal advertisement as a genre within a historical context

2014 | Irina Moira Cavaion, Sonja Starc

Druge monografije in druga zaključena dela

Dobrodošla slovenščina 1 : libro di testo per l'insegnamento della lingua slovena quale seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado, prodotto dalla Rete tra l'I.C. Iqbal Masih e l'I.C. Vladimir Bartol di Trieste

2012 | Sonja Starc, Majda Kaučič-Baša, Igor Saksida

Znanstvena monografija

Akademski jeziki v času globalizacije = Academic languages in the era of globalisation

2012 | Boris Kožuh, Sonja Starc, Mara Cotič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Knjiga o računalniški obdelavi podatkov

2012 | Martina Rodela, Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga slikovnega pri izražanju interakcije z naslovnikom v učbenikih za slovenščino kot tuji jezik

2012 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

K znanstvenemu besedilu in znanstvenemu jeziku : Ob analizi vzorca naslovov, izvlečkov in uvodov

2012 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nenehno živo vprašanje o slovenščini kot akademskem jeziku : (za uvod) = The constant question of the use of Slovene as an academic language

2012 | Sonja Starc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Večkodno besedilo kot del besedilne pismenosti v šolskem izobraževanju

2011 | Sonja Starc

Druge monografije in druga zaključena dela

Učni in znanstveni jeziki v času globalizacije : 8. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo : izvlečki = Academic and scientific languages in the era of globalization : 8th international colloquium : abstract booklet

2011 | Mara Cotič, Vida Medved-Udovič, Sonja Starc, Marko Razpet

Znanstvena monografija

Razvijanje različnih pismenosti

2011 | Anka Sollner-Perdih, David Limon, Gjoko Nikolovski, Kozma Ahačič, Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Aleksander Bjelčevič, Ina Ferbežar, Polona Gantar, Monika Kalin Golob, Simona Kranjc, Erika Kržišnik, Martina Ožbot, Mateja Pezdirc-Bartol, Andrej Rozman, Marko Stabej, Sonja Starc, Namita Subiotto, Alojzija Zupan Sosič, Alenka Žbogar, Andreja Žele

Znanstvena monografija

Meddisciplinarnost v slovenistiki

2011 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zmožnost dekodiranja večkodnih besedil kot sestavina besedilne pismenosti

2011 | Sonja Starc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Understanding pictorial and verbal in textbooks

2011 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stik disciplin v besedilu iz besednih in slikovnih semiotskih virov

2010 | Sonja Starc

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Jenkovi Obrazi kot besedilo kolonija?

2010 | Sonja Starc

Druge monografije in druga zaključena dela

[Izvlečki = Abstract booklet]

2010 | Sonja Starc, Šarolta Godnič Vičič, Mojca Šauperl, Aleksandra Bizjak Končar, Eda Birsa

Druge monografije in druga zaključena dela

Zapletenost besedilnega pomena : izvlečki = Complexities of meaning in text : abstract booklet

2010 | Sonja Starc, Aleksandra Bizjak Končar, Irena Kovačič, Eda Birsa

Drugo učno gradivo

Študijsko gradivo = Reader

2010 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učbeniška besedila o Primožu Trubarju. Izbor izraznih sredstev vrednotenja v verbalnih in večkodnih besedilih ter njihova vloga na besedilni ravni

2010 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Textual patterning and information flow (Theme^Rheme) in the generic evolution of 19th century Slovene newspaper advertisements

2009 | Sonja Starc, Simona Kranjc, Aleksandra Bizjak Končar, Vida Rožac-Darovec

Znanstvena monografija

Časopisna oglaševalska besedila, reklame : struktura in večkodnost

2009 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovenski jezik v šolah na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji

2009 | Sonja Starc

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Večkodnost in zgradba učbeniškega besedila

2008 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The role of salience in newspaper advertisments with a view to their development as a genre

2008 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Osnovnošolsko učbeniško besedilo kot besedilo kolonija, sestavljeno iz besednih in nebesednih znakov

2007 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Struktura znanstvenega besedila in njegova zunanja členjenost, kot se kažeta v primerih besedil Jezika in slovstva

2006 | Sonja Starc

Izvirni znanstveni članek

Besedilna matrica in struktura vzorca besedila problem - rešitev ter možnost njune uporabe pri analizi besedil v šolski praksi

2006 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Struktura navodil - vzorca besedila doseganja cilja

2005 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Matura iz slovenščine kot drugega jezika v Slovenski Istri

2004 | Sonja Starc

Drugo učno gradivo

Poglavja iz besediloslovja pri predmetu Oblikovanje strokovnih besedil : izročki predavanj

2004 | Sonja Starc

Izvirni znanstveni članek

Mother-tongue education in Slovenia

2003 | Maruša Verbič Koprivšek, Sonja Starc

Druge monografije in druga zaključena dela

Vpliv medijev na stališča posameznika v demokraciji : seminarska naloga

2003 | Sonja Starc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Uradno besedilo pred maturo in po njej = Formal text before and after matura

2001 | Martina Križaj, Boža Krakar-Vogel, Marja Bešter, Jana Kvas, Igor Saksida, Sonja Starc, Milena Ivšek

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina

2001 | Sonja Starc

Strokovni članek

Več kot snov, tehnike in jeziko(slo)vna analiza : pomen motivacije, prepričanj in identitete

2001 | Sonja Starc, Gregor Cankar, Mihaela Jurdana, Tadeja Volmut, Tina Šetina, Igor B. Mekjavić, Rado Pišot

Strokovni članek

Sestavljanje in ocenjevanje testov

2001 | Sonja Starc

Strokovni članek

Statistika o jeziku na maturi iz slovenščine

2001 | Sonja Starc

Strokovna monografija

Didaktične alternative : prispevki k prenovi pouka slovenščine v bieniju višjih srednjih šol. Zv. 2, Sporočanje : priročnik za učitelje in delovni zvezek za dijake

1998 | Sonja Starc, Metka Uršič

Strokovna monografija

Analiza izpitnih nalog z mature 1997. Slovenski jezik in književnost

1997 | Sonja Starc

Strokovni članek

Matura 1997 med nami

1997 | Sonja Starc, Metka Uršič

Strokovna monografija

Analiza izpitnih nalog z mature 1996. Slovenski jezik in književnost

1996 | Sonja Starc

Strokovni članek

Raba SSKJ pri pouku književnosti v srednji šoli

1995 | Sonja Starc

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Ob meji - babilonski stolp?

1994 | Jurij Hladnik, Nikola Vukašinović

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Z okrogle mize Slovenščina v šolstvu

1994 | Branka Lazar, Sonja Starc

Druge monografije in druga zaključena dela

Šolska ura s SSKJ : ob 100-letnici Pleteršnikovega slovarja

1994 | Sonja Starc

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Pesniška polnoletnost

1992 | Sonja Starc, Mojca M. Hočevar

Strokovna monografija

Miselni vzorci in spomin : uspešne tehnike za boljšo uporabo možganov

1990 | Sonja Starc

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Metafora v Bevkovem Kaplanu Martinu Čedrmacu