• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Janez_Drobnic.jpg

izr. prof. dr. Janez Drobnič

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktor znanosti
Pedagoški naziv: izredni profesor
Matično področje : družboslovno izobraževanje
Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 51
Kabinet: Kabinet za pedagoške vede in družboslovne vede (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Disciplinske komisije UP PEF
Pedagoško delo:
 • Poklicna orientacija in poklicno izobraževanje drugačnih otrok.
 • Socialna integracija in podporne oblike.
Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS
Druge dejavnosti:

 Sodelavec v mednarodnih projektih kot expert

 • Research in the field of employment and social integration programmes: Fostering Social Inclusion and Inclusive Labour Market in Macedonia.
 •  Expert of prognostic analytical application for education in the Mazowiecki Voivodship.
 • Reasearc expert in Montenegro: Modernization of employment and education tools/ mechanisms Development of virtual enterprises,  development programs for integration difficult to employ persons in the labor market.

COBISS objave

2022 | Katarina Česnik, Janez Drobnič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Analiza zaključnih del o izobraževanju na daljavo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem

2022 | Janez Drobnič

Izvirni znanstveni članek

People with special needs and career development based on strength = Osebe s posebnimi potrebami in karierni razvoj na podlagi močnih področij

2022 | Janez Drobnič, Stanko Pelc, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Katarina Česnik, Nastja Cotič, Tadeja Volmut, Tina Vršnik Perše, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje v času covida-19 : odzivi in priložnosti za nove pedagoške pobude = Education during the time of Covid-19 : challenges and opportunities for new pedagogical initiatives

2021 | Suzana Todorović

Izvirni znanstveni članek

Koprske besede v rokopisu Antea Gravisija iz leta 1881 : izrazi od A do D

2021 | Janez Drobnič, Katarina Česnik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Karierno svetovanje za prehode v kontekstu konstruktivizma

2021 | Janez Drobnič, Katarina Česnik

Izvirni znanstveni članek

Vrednote v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu skozi slovensko bibliografijo

2021 | Janez Drobnič

Znanstvena monografija

Humanizam i srednjoškolsko obrazovanje : mjesto i uloga sociologije i srodnih disciplina

2020 | Janez Drobnič, Ivan Toroš, Lidija Weis

Izvirni znanstveni članek

Ethical paradigms in business and society

2020 | Janez Drobnič

Pregledni znanstveni članek

Poklicne odločitve in vodenje kariere v kontekstu avtonomnosti in samoodločanja

2020 | Janez Drobnič, Katarina Česnik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Values in the process of change in the field of education in Slovenia

2020 | Janez Drobnič

Pregledni znanstveni članek

Poklicne odločitve in vodenje kariere v kontekstu avtonomnosti in samoodločanja

2019 | Janez Drobnič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Career development of persons with special needs = Karierni razvoj oseb s posebnimi potrebami

2019 | Janez Drobnič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Od poklicnega svetovanja do svetovanja za kariero

2019 | Janez Drobnič

Izvirni znanstveni članek

The key innovations in career guidance on labour market

2019 | Estera Možina, Mara Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić, Darjo Felda, Sanela Hudovernik, Janja Plazar

Drugo učno gradivo

Naša ulica 2. Slovenščina : delovni zvezek za 2. razred osnovne šole

2019 | Janez Drobnič, Katarina Česnik, Sanela Hudovernik

Drugo učno gradivo

Računam z Iksom 2 : dodatne vaje za matematiko v 2. razredu

2018 | Janez Drobnič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pojavljanje IKT na področju izobraževanja v slovenski bibliografiji

2018 | Janez Drobnič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Inclusion of persons with disabilities and the Christian communities

2018 | Janez Drobnič

Izvirni znanstveni članek

Inkluzija/integracija oseb s posebnimi potrebami v slovenski bibliografiji

2018 | Janez Drobnič, Darja Kobal Grum, Majda Schmidt

Znanstvena monografija

Kariera in osebe s posebnimi potrebami : [znanstvena monografija]

2018 | Beno Arnejčič, Janez Drobnič

Znanstvena monografija

Tek in beg : podzavestna moč človeka v gibanju

2017 | Janez Drobnič

Znanstvena monografija

The model of career guidance for persons with special needs

2017 | Janez Drobnič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Inovativna inkluzivna pedagogika

2017 | Janez Drobnič

Strokovna monografija

Services and methods of work with job seekers and employers : manual for professional staff and trainers in public employment services

2017 | Janez Drobnič

Strokovna monografija

Usluge i načini rada sa tražiocima posla i poslodavcima : priručnik za stručni kadar i trenere u javnim službama za zapošljavanje

2017 | Janez Drobnič

Znanstvena monografija

Program/methodology and tools for forecasting labour market trends based on employers' needs

2017 | Janez Drobnič

Znanstvena monografija

Program / metodologija i alati za predviđanje kretanja na tržištu rada na osnovu potreba poslodavaca

2017 | Janez Drobnič

Strokovna monografija

Planning, monitoring, evaluation and management of active measures on the labour market

2017 | Janez Drobnič

Strokovna monografija

Planiranje, monitoring, evaluacija i upravljanje aktivnim mjerama na tržištu rada

2016 | Janez Drobnič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Students with special needs and others together

2016 | Janez Drobnič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

How students with special needs should be educated

2016 | Janez Drobnič

Izvirni znanstveni članek

Podjetniške kompetence in vodenje šol kot tematika v slovenski bibliografiji

2015 | Janez Drobnič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Aktivni pristop v poklicni orientaciji

2015 | Janez Drobnič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vocational/career choices of persons with special needs

2015 | Janez Drobnič, Dejan Hozjan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Poklicne/karierne odločitve oseb s posebnimi potrebami

2015 | Janez Drobnič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Karierni razvoj : višješolski učbenik

2014 | Janez Drobnič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Evalvacija projekta

2014 | Janez Drobnič

Izvirni znanstveni članek

Razvoj modela poklicne/karierne orientacije oseb s posebnimi potrebami = Development of a model of career guidance for persons with special needs

2014 | Janez Drobnič

Strokovna monografija

Info centri - razvoj in uvedba informacijskih središč za osebe s posebnimi potrebami : analiza stanja v SLO s študijo primerov dobre prakse v SLO in EU, izdelava modelov INFO centrov

2013 | Janez Drobnič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Kaj je socialna država?

2013 | Janez Drobnič

Izvirni znanstveni članek

Poklicna in karierna orientacija učencev in dijakov s posebnimi potrebami = Career guidance of pupils with special needs

2012 | Janez Drobnič

Strokovni članek

Poklicna orientacija oseb s posebnimi potrebami = Career guidance of people with special needs

2012 | Janez Drobnič

Izvirni znanstveni članek

Novi pristopi pri vodenju kariere, ki izhajajo iz teorije socialnega učenja

2011 | Janez Drobnič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Poklicno svetovanje in zaposlitvene možnosti oseb s posebnimi potrebami

2009 | Janez Drobnič

Strokovna monografija

Zakoni o zaposlovanju v Republiki Sloveniji s komentarjem

2008 | Janez Drobnič

Pregledni znanstveni članek

Prožnost trga dela v Sloveniji = Flexibility of the labour market in Slovenia

2005 | Janez Drobnič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nediskriminacija in enake pravice invalidov v zakonodaji

2002 | Janez Drobnič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zaposlovanje invalidov

2000 | Janez Drobnič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Pričakovane novosti v zakonodaji usposabljanja in zaposlovanja invalidov

2000 | Janez Drobnič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Trg dela v procesih globalizacije - izziv za invalide = Labour markets in the process of globalisation - challenge for the disabled

1999 | Cveto Uršič, Janez Drobnič

Izvirni znanstveni članek

Ekonomski in socialni položaj brezposelnih invalidov v Sloveniji : značilnosti posameznih skupin invalidov glede na pravno odločbo o invalidnosti = Economical and social position of unemployed disabled people in Slovenia : characteristics of individual groups of the disabled regarding the legal provision on disability

1998 | Janez Drobnič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Zaposlovanje invalidov v Sloveniji - kam gremo

1997 | Janez Drobnič, Jože Zupan

Strokovna monografija

Učno podjetje in učna delavnica kot modela usposabljanja mladih in težje zaposljivih

1997 | Jože Zupan, Janez Drobnič

Strokovna monografija

Centri za poklicno rehabilitacijo v Sloveniji

1997 | Janez Drobnič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pravni vidiki usposabljanja in zaposlovanja duševno obolelih oseb

1996 | Cveto Uršič, Janez Drobnič

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Izhodišča za oblikovanje nacionalnega programa usposabljanja in zaposlovanja invalidov

1995 | Cveto Uršič, Janez Drobnič

Strokovna monografija

Zaposlovanje invalidov : primerjava politik, koncepcij in ukrepov

1994 | Janez Drobnič

Strokovni članek

"Podporno zaposlovanje invalidov" - novi izzivi in možnosti

1994 | Janez Drobnič

Strokovni članek

Privatizacija dejavnosti poklicne rehabilitacije invalidov

1992 | Janez Drobnič

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Priložnosti in tveganja za invalide