• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Giuliana_Jelovcan.jpg

viš. pred. Giuliana Jelovčan

 
Pedagoški naziv: višja predavateljica
Matično področje : didaktika športne vzgoje
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66
Kabinet: Kabinet za glasbo in šport
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS

COBISS objave

2022 | Joca Zurc, Giuliana Jelovčan, Vesna Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Pomen gibalnih/športnih aktivnosti pri obvladovanju vedenjskih težav učenk in učencev v osnovni šoli = The role of physical/sporting activities in coping with behaviour problems among primary school students

2022 | Giuliana Jelovčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Predmet šport in izvenšolske gibalne/športne aktivnosti učencev prvega razreda izbrane osnovne šole v času svetovne epidemije virusa covid-19

2022 | Eda Birsa, Tadeja Volmut

Izvirni znanstveni članek

Presenting the selection of innovative approaches taken in physical activities in the pre-school period

2022 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2021 | Saša Pišot, Kaja Teraž, Stojan Puhalj, Črtomir Matejek, Jurij Planinšec, Boštjan Šimunič, Luka Šlosar, Matej Plevnik, Manca Peskar, Matej Kleva, Uroš Marušič, Damir Zubac, Tadeja Volmut, Giuliana Jelovčan

Druge monografije in druga zaključena dela

Premagajmo posledice ukrepov omejitve gibanja : zbornik povzetkov : 11. Mednarodna znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo "Otrok v gibanju", [Portorož, 4. - 6. oktober 2021] = The lockdown aftermath : the book of abstract : the 11th International Scientific and Professional Conference with International Participation "A Child in Motion", [Portorož, 4. - 6. October 2021]

2020 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Bojana Kralj

Izvirni znanstveni članek

Pravljica v povezavi z gibalnim izražanjem skozi jezik in ob glasbi

2019 | Barbara Baloh, Petra Furlan, Giuliana Jelovčan, Bojana Kralj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja strokovnih delavcev v vrtcu o medpodročnem povezovanju v prvem starostnem obdobju

2019 | Giuliana Jelovčan, Irena Kleibencetl

Strokovni članek

Vodena (strukturirana) gibalna/športna aktivnost

2019 | Giuliana Jelovčan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Otroško igrišče, kot pomemben dejavnik za otrokov (varen) celostni razvoj

2019 | Sonja Čotar Konrad, Bogdana Borota, Sonja Rutar, Karmen Drljić, Giuliana Jelovčan, Karin Bakračevič

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three

2018 | Barbara Baloh, Giuliana Jelovčan, Bojana Kralj, Petra Furlan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Cross-sectoral integration in pre-school period - slovenian kindergarten curriculum

2018 | Giuliana Jelovčan

Strokovni članek

Primerna športna oprema je pomemben del gibalne in športne aktivnosti

2017 | Joca Zurc, Giuliana Jelovčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Vloga športnih in gibalnih dejavnosti pri obravnavi vedenjskih težav mlajših šolarjev

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2016 | Giuliana Jelovčan, Joca Zurc

Izvirni znanstveni članek

Preschool children's results in movement ABC tests : differences between girls and boys in movement deficit

2016 | Tina Štemberger, Rado Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomeni in razvoj drobnih gibalnih spretnosti v zgodnjem otroštvu

2016 | Giuliana Jelovčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Značenje i razvoj fine motorike u ranome djetinstvu

2014 | Giuliana Jelovčan, Joca Zurc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Preschool teachers' opinions about suitable sports equipment for motor/sports education = Mnenja vzgojiteljev predšolskih otrok o primerni športni opremi pri gibalni/športni vzgoji

2014 | Giuliana Jelovčan

Strokovni članek

Spodbujanje motorike z žogo v predšolskem obdobju

2012 | Giuliana Jelovčan, Natalie de Bondt

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

English for business and management

2012 | Giuliana Jelovčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pomen naravnih oblik gibanja v prvem starostnem obdobju = The importance of natural movement forms in the first age

2012 | Giuliana Jelovčan

Strokovni članek

Tek v predšolskem obdobju

2012 | Giuliana Jelovčan

Strokovni članek

Naravno gibanje po pedagogiki Montessori

2012 | Iztok Retar, Matej Plevnik, Giuliana Jelovčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Kompetentno poučevanje gibalnih/športnih aktivnosti otrok s posebnostmi v gibalnem razvoju kot naložba za ohranjanje kakovosti življenja v pozni starosti = Competent teaching of motor/sport activities of children with special needs as an investment for preserving quality of life in late adulthood

2011 | Tadeja Volmut, Giuliana Jelovčan, Boštjan Šimunič, Rado Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga gibalnih kompetenc v zgodnjem razvojnem obdobju otroka

2011 | Eda Birsa, Giuliana Jelovčan, Igor Žerjal

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Odraz mladostniške ustvarjalnosti v risbi = The reflection of youth creativity in a drawing

2010 | Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Nejc Šarabon, Gregor Cankar, Giuliana Jelovčan, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Saša Pišot, Tadeja Volmut, Tina Šetina, Petra Dolenc, Mitja Gerževič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Gibalno kompetenten otrok - zdrav in uspešen otrok = Motor competences for healthy and thriving children

2010 | Rado Pišot, Nejc Šarabon, Giuliana Jelovčan, Matej Plevnik, Saša Pišot, Urška Čeklić, Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Mitja Gerževič, Nina Mohorko, Katja Koren, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Fundamental motor patterns in children aged 4-7 years

2010 | Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Nejc Šarabon, Giuliana Jelovčan, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Saša Pišot, Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Mitja Gerževič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pristopi k ugotavljanju skladnosti elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu = Approaches in analysis of elementary motor patterns in early childhood

2010 | Giuliana Jelovčan, Tina Šetina, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

ABC gibanje - baterija za oceno otrokovega gibanja : predstavitev testiranja v vrtcih mestne občine Koper = ABC - movement assessment battery for children : presentation of testing preschoolers in municipality of Koper

2009 | Giuliana Jelovčan

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Otroci s specifičnimi učnimi težavami

2008 | Giuliana Jelovčan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Prehranske navade in športna/gibalna aktivnost pri študentih Pedagoške fakultete Koper = Eating habits and sport activities of the students of the Faculty of education Koper

2007 | Giuliana Jelovčan, Anna Kožuh

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Associative grouping in preschool period

2007 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Zgodnje glasbeno opismenjevanje ob uporabi IKT okolja = Early music literacy assisted by the ICT environment

2006 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Jurij Planinšec, Jakob Bednarik, Vida Rožac-Darovec, Ana Tominc, Darko Darovec

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Vsebine gibalne/športne vzgoje v predšolskem obdobju

2006 | Rado Pišot, Jakob Bednarik, Giuliana Jelovčan

Drugo učno gradivo

Motorika predšolskega otroka

2006 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut

Drugo učno gradivo

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje II

2006 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut

Drugo učno gradivo

Metodika gibalne/športne vzgoje

2006 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Bojana Kralj

Strokovni članek

Scienziati si nasce o si diventa? : riflessioni e iniziative per orientare alla scienza e alla ricerca

2006 | Giuliana Jelovčan

Druge monografije in druga zaključena dela

Atletski klub Koper, Atletska šola Zajček : [informacije za člane]

2006 | Giuliana Jelovčan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Gibalno športna aktivnost kot sredstvo za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v širše družbeno okolje

2006 | Giuliana Jelovčan

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen pedagoške prakse za študenta, bodočega učitelja

2006 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan

Drugo učno gradivo

Elementarna gibanja : vaje in igre za predšolske in šolske otroke : seminar permanentega izobraževanja

2006 | Giuliana Jelovčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Strnjena pedagoška praksa na Pedagoški fakulteti Koper = Practice work at the Faculty of education Koper

2006 | Giuliana Jelovčan

Drugo učno gradivo

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies ; Mednarodna izmenjava študentov = Schoolarships

2005 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut

Drugo učno gradivo

Metodika gibalne/športne vzgoje

2005 | Rado Pišot, Jakob Bednarik, Giuliana Jelovčan

Drugo učno gradivo

Motorika predšolskega otroka

2005 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut

Drugo učno gradivo

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje II

2005 | Giuliana Jelovčan

Druge monografije in druga zaključena dela

Atletski klub Koper, Atletska šola Zajček : [informacije za člane]

2005 | Giuliana Jelovčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Motor and sporting activity as a method of integrating children with special needs into a wider social environment

2005 | Rado Pišot, Joca Zurc, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut, Jurij Planinšec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Parents' opinion about the importance and the roll of the health enhancing physical activity for their children

2004 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan

Drugo učno gradivo

Metodika gibalne/športne vzgoje

2004 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan

Drugo učno gradivo

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje II

2004 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan

Drugo učno gradivo

Motorika predšolskega otroka : [študijsko gradivo za slušatelje programa Vzgojitelj predšolskih otrok]

2004 | Tadeja Volmut, Giuliana Jelovčan, Joca Zurc, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ocena gibalne/športne aktivnosti ter zdravstvenega stanja in počutja vrtčevskih otrok

2003 | Giuliana Jelovčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

The involvement of the children with special needs in the athletic school within the Athletic Club Koper

2003 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Igor Žerjal

Strokovni članek

Predstavitev raziskovalnega projekta "Krepimo zdravje z gibanjem na prostem"

2003 | Giuliana Jelovčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Vzgoja v gibanju

2003 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Igor Žerjal

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Predstavitev raziskovalnega projekta "Krepimo zdravje z gibanjem na prostem"

2003 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan

Drugo učno gradivo

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje II. 4

2003 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan

Drugo učno gradivo

Metodika gibalne/športne vzgoje. 3 : študijsko gradivo

2002 | Giuliana Jelovčan, Rado Pišot, Igor Žerjal

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ukvarjanje s prostočasno gibalno/športno aktivnostjo otrok v zgodnjem šolskem obdobju

2002 | Giuliana Jelovčan, Nastja Cotič, Petra Furlan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Športne šole nacionalnega pomena - mavrica v Atletskem klubu Koper = Sports school of national value - rainbow in the Athletic club Koper

2002 | Giuliana Jelovčan

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Gibanje in vzgoja

2002 | Giuliana Jelovčan

Strokovni članek

Kategorisierung deutsch-slowenischer und slowenisch-deutscher Wörterbücher der Rechts- und Wirtschaftssprache nach lexikographischen Kriterien

2000 | Giuliana Jelovčan

Drugo učno gradivo

Zlati sonček : spretnosti z žogo : [za potrebe seminarja permanentega izobraževanja]