• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Tina_Stemberger.jpg

izr. prof. dr. Tina Štemberger

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : pedagoška metodologija
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 82
Kabinet: Dekanat
Oddelek: Oddelek za edukacijske vede
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za znanstveno - raziskovalno delo Senata UP PEF
Druge funkcije:
članica Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP

COBISS objave

2023 | Daniel Doz, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Minority education during the pandemic : the case of the Slovene minority in Italy

2022 | Silva Bratož, Tina Štemberger, Anja Pirih

Izvirni znanstveni članek

Slovenian children’s perceptions of and attitudes towards foreign languages

2022 | Amalija Žakelj, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Samoocena kompetence podjetnosti in zaznavanje razvijanja kompetence podjetnosti slovenskih osnovnošolcev v projektu POGUM = Self-assessment of entrepreneurship competence and perception of the development of entrepreneurship competence of Slovenian primary school pupils in the “POGUM” project

2022 | Nina Krmac, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Prednosti in izzivi izobraževanja na daljavo : perspektiva študentov, prihodnjih učiteljev

2022 | Daniel Doz, Darjo Felda, Mara Cotič, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Students’ perceptions of remote teaching and learning : the Slovene minority in Italy during the pandemic period of Covid-19

2022 | Sonja Rutar, Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Janja Francé, Branko Čermelj, Oliver Bajt, Nives Kovač, Borut Mavrič, Patricija Mozetič, Andreja Ramšak, Tjaša Kogovšek, Vlado Malačič, Tihomir Makovec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Practices of planning as a reflection of teaching and learning concepts in ECEC : the cases of Finland and Slovenia

2022 | Petra Gregorčič Mrvar, Katja Jeznik, Jana Kalin, Robi Kroflič, Jasna Mažgon, Marjeta Šarić, Barbara Šteh, Irena Lesar, Tina Štemberger

Znanstvena monografija

New perspectives on school counselling

2022 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Preschool teacher’s beliefs about creativity and children creativeness

2022 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2021 | Silva Bratož, Anja Pirih, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Identifying children's attitudes towards languages : construction and validation of the LANGattMini Scale

2021 | Tina Štemberger

Pregledni znanstveni članek

Statistična značilnost in/ali velikost učinka?

2021 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Heterogenosti pri poučevanju angleščine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju = The question of early english language teaching from a perspective on heterogeneity

2021 | Tina Štemberger

Pregledni znanstveni članek

Fokusne skupine v pedagoškem raziskovanju

2021 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Building teacher competence : the role of university teachers and mentor teachers

2021 | Sonja Čotar Konrad, Mara Cotič, Darjo Felda, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Milena Valenčič Zuljan, Amalija Žakelj, Tina Štemberger, Karmen Drljić

Znanstvena monografija

Classroom climate : student and teacher perceptions

2021 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Karierni cikel in začetna motivacija slovenskih srednješolskih učiteljev

2021 | Tina Štemberger, Tomaž Bratina, Sonja Čotar Konrad

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Še ena knjiga o statistiki : univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji

2021 | Tina Štemberger, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Učiteljeve podjetnostne kompetence : samoocena učiteljev v projektu Pogum = A techer's entrepreneurship competences : teachers' self-assessment under the Project Pogum

2021 | Tina Štemberger, Amalija Žakelj

Izvirni znanstveni članek

Educators' entrepreneurial competences : scale construction and validation

2021 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Izvirni znanstveni članek

Attitudes towards using digital technologies in education as an important factor in developing digital competence : the case of Slovenian student teachers

2021 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Strokovni članek

Projekt o spodbujanju učinkovitega učenja učencev, delavnica ter konferenca na to temo za učitelje = Project for promoting students' efficient learning and a teachers' workshop and conference on the topic

2021 | Timotej Hrga, Tina Štemberger, Janez Povh

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

BiqBin: moving boundaries for NP-hard problems by HPC

2020 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger, Iztok Retar

Izvirni znanstveni članek

New challenges in education and schooling : an example of designing innovative motor learning environments

2020 | Vesna Ferk Savec, Tina Štemberger, Nika Golob

Drugo učno gradivo

Sodelovalno učenje z uporabo IKT : intenzivna spletna delavnica

2020 | Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec, Joca Zurc, Tina Štemberger

Drugo učno gradivo

Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja : intenzivna spletna delavnica

2020 | Tina Štemberger, Jerneja Herzog, Jasna Mažgon

Znanstvena monografija

Uvod v pedagoško raziskovanje

2020 | Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

The teacher career cycle and initial motivation : the case of Slovenian secondary school teachers

2020 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga akcijskega raziskovanja pri medpredmetnem povezovanju

2020 | Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Educational research within the curricula of initial teacher education : the case of Slovenia

2020 | Marina Volk, Tina Štemberger, Anita Sila, Nives Kovač, Silva Bratož

Znanstvena monografija

Medpredmetno povezovanje : pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev = Cross-curricular integration : the path to the realisation of educational goals

2020 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020

2019 | Karmen Drljić, Tina Štemberger, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Pomen rezilientnosti bodočih pedagoških delavcev

2019 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Socijalizacija darovite djece i odgojno-obrazovna podrška u prevenciji rizičnih ponašanja

2019 | Majda Cencič, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Inkluzivni učni prostor z vidika vzgojiteljev in učiteljev = Inclusive learning environment from the perspective of preschool teachers and teachers

2019 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nekateri vidiki raziskovanja zgodnjega učenja in poučevanja

2019 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger

Znanstvena monografija

Implicit pedagogy for optimized learning in contemporary education

2019 | Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Raziskovanje o otrocih/z otroki : vprašanje participativnega raziskovanja z otroki

2019 | Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec, Sonja Čotar Konrad, Ivan Gerlič, Nika Golob, Milena Ivanuš-Grmek, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Igor Pesek, Robert Repnik, Sonja Rutar, Tina Štemberger

Znanstvena monografija

Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu

2019 | Bogdana Borota, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Glasbene zmožnosti in potrebe po izobraževanju študentov predšolske vzgoje

2018 | Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Teacher education and career cycle : educational level and pathways effects in Serbia and Greece

2018 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kurikularna in didaktična načela

2018 | Tina Štemberger

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ocena lastne kompetentnosti za didaktično rabo IKT z vidika visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov

2018 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

University-based teacher educators' competences

2018 | Iztok Retar, Tina Štemberger, Jurka Lepičnik-Vodopivec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Matrika inovativnega zgodnjega gibalnega poučevanja

2018 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Priložnosti in izzivi mobilnega učenja

2018 | Janja Plazar, Tina Štemberger

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Prepoznavnost inkluzivnih pedagogov v Sloveniji

2018 | Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger, Sonja Rutar, Katja Košir

Znanstvena monografija

Children matter : empowering teachers for generations to come

2018 | Tina Štemberger, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Attitude towards inclusive education: the perspective of Slovenian preschool and primary school teachers

2018 | Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger

Strokovna monografija

Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol

2018 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar, Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments

2018 | Sonja Rutar, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Med manipulacijo in participacijo otrok v vrtcih : ocena vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev = How children are manipulated and how they participate : prechool teachers' and preschool teacher assistants' perspectives

2017 | Nina Krmac, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Construction and validation of scale of barriers to participation in education = Konstrukcija in validacija lestvice ovir pri odločanju za izobraževanje (LOI)

2017 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kaj študentje pričakujejo od visokošolskih učiteljev in sodelavcev?

2017 | Tina Štemberger, Majda Cencič, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Mateja Pšunder

Znanstvena monografija

The importance of creativity and creative teaching

2017 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger, Sonja Rutar

Znanstvena monografija

Hidden curriculum determinates in kindergartens and in schools

2017 | Tina Štemberger, Vanja Riccarda Kiswarday

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Readiness of school teachers and preschool teachers as the foundation of implementation of inclusion

2017 | Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učitelji učiteljev: kdo so, kaj se od njih pričakuje in kako so umeščeni v visokošolski prostor

2017 | Majda Cencič, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Inovativnost ravnateljev in inovativno učno okolje

2017 | Vanja Riccarda Kiswarday, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Pomen inkluzivnih kompetenc z vidika bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok

2017 | Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad, Tina Štemberger, Silva Bratož, Alenka Kocbek

Znanstvena monografija

Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education

2017 | Tina Štemberger

Pregledni znanstveni članek

Etnografska raziskava na pedagoškem področju = Etnographic research in the field of education

2016 | Darjo Felda, Mara Cotič, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

How teachers assess mathematical knowledge

2016 | Tina Štemberger, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Validacija slovenske različice Lestvice profesionalnega razvoja učiteljev

2016 | Tina Štemberger, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Design based research : the way of developing and implementing educational innovation

2016 | Vanja Riccarda Kiswarday, Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Attitude towards inclusion: an important factor in implementing inclusive education

2016 | Tina Štemberger, Rado Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomeni in razvoj drobnih gibalnih spretnosti v zgodnjem otroštvu

2016 | Tina Štemberger, Vanja Riccarda Kiswarday

Izvirni znanstveni članek

Validation of the inclusive competences scale for educators (InComSEdu)

2016 | Tina Štemberger, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

The attitudes of educators towards picture books with homosexual content = Stavovi odgajatelja prema slikovnicama homoseksualnog sadrzaja

2016 | Tina Štemberger, Karmen Drljić

Izvirni znanstveni članek

Nekateri dejavniki spodbujanja ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju

2016 | Tina Štemberger, Jasna Mažgon, Majda Cencič

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji : raba statističnih preizkusov in primeri SPSS-izpisov

2016 | Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Kako strokovni delavci vrtca vrednotijo stalno strokovno izpopolnjevanje kot element svojega profesionalnega razvoja

2015 | Tina Štemberger, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Pomen ustvarjalnosti vzgojiteljev s poudarkom na glasbeni ustvarjalnosti

2015 | Tina Štemberger, Jovita Pogorevc

Izvirni znanstveni članek

Odnos prihodnjih vzgojiteljic predšolskih otrok do inkluzije otrok s posebnimi potrebami

2015 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Teachers' attitudes towards inclusion of children with special needs

2015 | Tina Štemberger, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Kaj poklicni življenjepisi vzgojiteljic odkrivajo o prepletenosti poklica vzgojitelja in ustvarjalnosti? = What do preschool teachers' professional biographies reveal about interweaving of profession and creativity?

2015 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Paradigme v pedagoškem raziskovanju

2015 | Tina Štemberger

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Bogatenje otrok preko poslušanja glasbe

2015 | Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Nekatere dileme spletnega zbiranja podatkov v luči pedagoških raziskav

2014 | Majda Cencič, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Vodenje-vzgojno izobraževalnih zavodov in vpliv na ustvarjalnost vzgojiteljev

2014 | Tina Štemberger

Kratki znanstveni prispevek

Vzgojitelj in spodbujanje ustvarjalnosti pri predšolskih otrocih

2014 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nekatera stališča vzgojiteljic do ustvarjalnosti

2014 | Tina Štemberger, Majda Cencič

Izvirni znanstveni članek

Raziskava načrtovanih novosti pri pouku v kontekstu pedagoških raziskav = Design-based research in an educational research context

2013 | Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Učiteljeva pripravljenost na inkluzijo

2013 | Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Stališča bodočih vzgojiteljic do ustvarjalnosti = Views of future preschool teachers on creativity

2013 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pripravljenost učiteljev na inkluzijo

2012 | Tina Štemberger

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

External differentiation and some dimensions of emotional and social aspect of learning

2012 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pre-service preschool teachers' position about creativity

2012 | Tina Štemberger

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učiteljeva pripravljenost na inkluzivno vzgojo in izobraževanje

2010 | Zlatka Cugmas, Jovita Pogorevc, Tina Štemberger

Strokovni članek

Vpletenost staršev v otrokovo šolanje

2009 | Branka Čagran, Milena Ivanuš-Grmek, Tina Štemberger

Izvirni znanstveni članek

Zunanja učna diferenciacija in čustveno-osebnostni vidik učenja

2009 | Tina Štemberger, Milena Ivanuš-Grmek, Branka Čagran

Izvirni znanstveni članek

Zunanja učna diferenciacija in motivacija učencev v osnovni šoli