• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
Volmut_Tadeja_foto2.jpg

izr. prof. dr. Tadeja Volmut

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : didaktika športne vzgoje
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 66
Kabinet: Kabinet za glasbo in šport
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Disciplinske komisije UP PEF

COBISS objave

2022 | Tadeja Volmut

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spremljanje izvajanja predmeta šport na daljavo s perspektive staršev

2022 | Janez Drobnič, Stanko Pelc, Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Katarina Česnik, Nastja Cotič, Tadeja Volmut, Tina Vršnik Perše, Darjo Zuljan

Znanstvena monografija

Vzgoja in izobraževanje v času covida-19 : odzivi in priložnosti za nove pedagoške pobude = Education during the time of Covid-19 : challenges and opportunities for new pedagogical initiatives

2022 | Eda Birsa, Tadeja Volmut

Izvirni znanstveni članek

Presenting the selection of innovative approaches taken in physical activities in the pre-school period

2021 | Tadeja Volmut

Izvirni znanstveni članek

Integrating physical activity in mathematics lessons : a pilot study

2021 | Saša Pišot, Kaja Teraž, Stojan Puhalj, Črtomir Matejek, Jurij Planinšec, Boštjan Šimunič, Luka Šlosar, Matej Plevnik, Manca Peskar, Matej Kleva, Uroš Marušič, Damir Zubac, Tadeja Volmut, Giuliana Jelovčan

Druge monografije in druga zaključena dela

Premagajmo posledice ukrepov omejitve gibanja : zbornik povzetkov : 11. Mednarodna znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo "Otrok v gibanju", [Portorož, 4. - 6. oktober 2021] = The lockdown aftermath : the book of abstract : the 11th International Scientific and Professional Conference with International Participation "A Child in Motion", [Portorož, 4. - 6. October 2021]

2021 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Strokovni članek

Projekt o spodbujanju učinkovitega učenja učencev, delavnica ter konferenca na to temo za učitelje = Project for promoting students' efficient learning and a teachers' workshop and conference on the topic

2021 | Tadeja Volmut, Mojca Kukanja-Gabrijelčič

Izvirni znanstveni članek

Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system

2021 | Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič

Izvirni znanstveni članek

Effect of unstructured 15-minute active recess on children's daily physical activity

2021 | Tadeja Volmut, Rado Pišot, Jurij Planinšec, Boštjan Šimunič

Izvirni znanstveni članek

Physical activity drops during summer holidays for 6- to 9-year-old children

2020 | Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Tadeja Volmut

Izvirni znanstveni članek

Poskus konceptualizacije talentiranosti na športnem področju

2020 | Tadeja Volmut

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učinek poučevanja z gibanjem na povečanje dnevne/športne aktivnosti in zmanjšanje gibalne neaktivnosti

2020 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020

2019 | Tadeja Volmut

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Z merilnikom pospeška izmerjena gibalna aktivnost in gibalna neaktivnost otrok med prvim in tretjim letom starosti

2019 | Tadeja Volmut, Katja Koren, Milan Žvan, Stojan Puhalj, Jurij Planinšec, Črtomir Matejek

Druge monografije in druga zaključena dela

Zagotovimo otroku in mladostniku aktivno okolje : zbornik povzetkov = Assuring an active environment for a healthy child and adolescent : the book of abstracts

2018 | Rado Pišot, Tadeja Volmut

Izvirni znanstveni članek

Social and demographic factors of physical activity in 9-11 years old Slovenian children

2017 | Boštjan Šimunič, Jernej Završnik, Katja Koren, Tadeja Volmut, Rado Pišot

Izvirni znanstveni članek

Tensiomyographic assessment of muscle contractile properties in 9- to 14-year old children

2017 | Matej Plevnik, Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič, Rado Pišot, Milan Žvan

Druge monografije in druga zaključena dela

Aktivno otroštvo - vzvod za uspešno življenje : zbornik povzetkov = Active childhood - the lever of a successful life : the book of abstracts

2017 | Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Petra Furlan, Mara Cotič, Darjo Felda, Igor Saksida, Marina Volk

Drugo učno gradivo

Naša ulica 1. Spoznavanje okolja : delovni zvezek za 1. razred osnovne šole

2016 | Jernej Završnik, Rado Pišot, Tadeja Volmut, Katja Koren, Helena Blažun Vošner, Peter Kokol, Janez Vošner, Boštjan Šimunič

Izvirni znanstveni članek

Lower correlation between biceps femoris contraction time and maximal running speed in children than in adults : a longitudinal study in 9- to 14-year old children

2016 | Armin Paravlić, Uroš Marušič, Boštjan Šimunič, Mitja Gerževič, Matej Plevnik, Dorjana Zerbo Šporin, Felicita Urzi, Saša Pišot, Nika Pegan, Tadeja Volmut, Rado Pišot

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Poročilo o učinkovitosti intervencij, izvedenih na projektu A-Qu-A

2016 | Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Količina in intenzivnost gibalne/športne aktivnosti otrok v zgodnjem otroštvu

2016 | Tadeja Volmut, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The effect of regular sport exercise on muscle contractile properties in children

2016 | Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič

Izvirni znanstveni članek

Vpliv dveh ur atletike na gibalno/športno aktivnost otrok = The impact of two hours of athletics weekly on the physical / sporting activity for children

2015 | Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Saša Pišot, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Nika Pegan, Petra Dolenc, Iztok Retar, Katja Koren

Strokovni članek

Recommendations for achieving medium- and high-intensity physical / sport activity in physical education to improve the health and learning of children and adolescents = Priporočila za doseganje srednje- in visokointenzivne gibalne/športne aktivnosti pri urah športa in športne vzgoje za izboljšanje zdravja in učenja otrok in mladostnikov

2015 | Tadeja Volmut

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Intervencije za dvig gibalne/športne aktivnosti

2015 | Tadeja Volmut, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Gibalna/športna aktivnost otrok med šolskim poukom

2015 | Nika Pegan, Urška Čeklić, Tadeja Volmut, Matej Plevnik, Boštjan Šimunič, Jonatan Vinkler

Strokovna monografija

Izmerimo in razgibajmo uro športa v šoli = Let's measure and diversify a physical education class

2014 | Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič

Izvirni znanstveni članek

The quantity and intensity of physical activity during physical education in 3rd grade primary school children

2014 | Tadeja Volmut

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The use of active transport to and from school = Uporaba aktivne poti v šolo in iz nje

2014 | Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Količina in intenzivnost gibanja med uro športa v 3. razredu osnovne šole = The quantity and intensity of physical activity during physical education in 3rd grade primary school children

2014 | Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič, Sonja Rutar

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The effect of active after-school facility time on children's physical activity, body characteristics and motor abilities = Vpliv aktivnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju na telesne značilnosti, gibalne sposobnosti in gibalne navade otrok

2013 | Tadeja Volmut, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Izvirni znanstveni članek

Objectively measured physical activity in children aged from 5 to 8 years = Objektivno izmerjena gibalna aktivnost od pet- do osemletnih otrok

2013 | Saša Pišot, Tadeja Volmut

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

How active is contemporary family?

2012 | Anita Sila, Nastja Cotič, Nataša Dolenc-Orbanić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ni naravno

2012 | Tadeja Volmut

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pregled nakaterih intervencij za zmanjšanje sedečega načina življenja otrok in mladostnikov = Overview of selected interventions for diminishing sedentary behavior in children and youth

2012 | Tadeja Volmut

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razvrščanje otrokovega gibanja v pripadajoče intenzivnosti = Physical activity intensity classification in children

2011 | Tadeja Volmut, Giuliana Jelovčan, Boštjan Šimunič, Rado Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga gibalnih kompetenc v zgodnjem razvojnem obdobju otroka

2011 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mogoči motivacijski vzroki padca količine gibalne/športne aktivnosti po poletnih počitnicah

2011 | Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Physical activity in children from 5 to 8 years measured using accelerometer

2011 | Saša Pišot, Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Differences of subjectively and objectively measured time spent on children's and parent's physical activity

2010 | Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Rado Pišot, Vida Rožac-Darovec, Matej Tušak, Milan Hosta

Znanstvena monografija

Otroci potrebujemo gibanje : otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga : gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok

2010 | Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pomen optimizacije gibanja otrok: znanstveno podprta moderna izhodišča = The significance of optimization of physical activity in children: scientifically - supported current baseline

2010 | Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Nejc Šarabon, Gregor Cankar, Giuliana Jelovčan, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Saša Pišot, Tadeja Volmut, Tina Šetina, Petra Dolenc, Mitja Gerževič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Gibalno kompetenten otrok - zdrav in uspešen otrok = Motor competences for healthy and thriving children

2010 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Tina Šetina, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Objektivno izmerjena gibalna/športna aktivnost deklic in dečkov pred in po poletnih počitnicah

2010 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Metode spremljanja in merjenje gibalne/športne aktivnosti otrok

2010 | Rado Pišot, Nejc Šarabon, Giuliana Jelovčan, Matej Plevnik, Saša Pišot, Urška Čeklić, Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Mitja Gerževič, Nina Mohorko, Katja Koren, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Fundamental motor patterns in children aged 4-7 years

2010 | Tadeja Volmut, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pregled intervencji [!] za dvig gibalne/športne aktivnosti otrok = Overview of physical activity interventions in children

2010 | Tadeja Volmut, Urška Čeklić, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Razlike v gibalni/športni aktivnosti otrok glede na maščobno maso = Physical activity differences in children with normal and increased fat mass

2010 | Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Z merilnikom pospeška izmerjena gibalna/športna aktivnost slovenskih otrok med 5. in 8. letom starosti = Physical activity in slovenian children from 5 to 8 years measured with accelerometer

2010 | Tina Šetina, Rado Pišot, Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pomen gibalne/športne aktivnosti za regulacijo maščobne mase pri 6- do 8-letnih otrocih = Physical activity value for fat mass regulation in 6-8 year old children

2010 | Saša Pišot, Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Primerjava rezultatov objektivnega in subjektivnega merjenja količine in intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti otrok = Comparison of subjectively and objectively measured time spent on children's physical activity

2010 | Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Nejc Šarabon, Giuliana Jelovčan, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Saša Pišot, Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Mitja Gerževič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pristopi k ugotavljanju skladnosti elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu = Approaches in analysis of elementary motor patterns in early childhood

2010 | Tadeja Volmut, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Povezava med gibalnimi sposobnostmi in znanjem plavanja = Relation between motor abilities and swimming ability

2010 | Tina Šetina, Rado Pišot, Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič

Izvirni znanstveni članek

Objektivno izmerjena količina gibalne/športne aktivnosti predšolskih in mlajših šolskih otrok

2009 | Tina Šetina, Tadeja Volmut, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Morphological status and obesity rate of slovenian children aged from 5 to 9 years

2009 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Physical activity drop after long summer holidays in 6- to 8-year children

2008 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Tina Šetina, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Objectively measured intensity of physical activity in children before and after long summer vacations

2008 | Boštjan Šimunič, Gregor Cankar, Mihaela Jurdana, Tadeja Volmut, Tina Šetina, Igor B. Mekjavić, Rado Pišot

Izvirni znanstveni članek

Odziv sestave telesa, mišične togosti in ravnotežja po 35-dnevni odsotnosti gibanja pri mladih in zdravih preiskovancih = Changes in body composition, muscle stiffness and postural stability occurring in healthy young men submitted to a 35-day bed rest

2008 | Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Mihaela Jurdana, Rado Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Izguba sposobnosti ohranjanja ravnotežja po 35-dnevnem horizontalnem ležanju mladih in zdravih preiskovancev = Postural stability change after 35 days of bed rest in young and healthy males

2008 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Tina Šetina, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Objektivno izmerjena gibalna aktivnost deklic in dečkov pred in po poletnih počitnicah = Objectively measured physical activity in girls and boys before and after long summer vacations

2007 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Tina Šetina, Veronika L. Kropej

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Leisure-time physical activity of women in relation to age and educational level = Fizička aktivnost žena u slobodnom vremenu u odnosu na godište i stepen obrazovanja

2007 | Tina Šetina, Tadeja Volmut, Rado Pišot, Petra Dolenc, Vesna Štemberger, Mateja Videmšek, Jurij Planinšec, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Measurement of children's physical activity-related to age and gender = Merenje fizičke aktivnosti dece u odnosu na godište i pol

2007 | Rado Pišot, Petra Dolenc, Mihaela Jurdana, Tina Šetina, Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Skeletal muscle differentiation related to child physical activity = Diferencijacija mišića skeleta u odnosu na fizičku aktivnost dece

2006 | Rado Pišot, Veronika L. Kropej, Joca Zurc, Tadeja Volmut, Alenka Obid

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik izvlečkov in prispevkov = Abstracts and proceedings

2006 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut

Drugo učno gradivo

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje II

2006 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut

Drugo učno gradivo

Metodika gibalne/športne vzgoje

2006 | Tadeja Volmut, Rado Pišot

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Predstavitev projekta "Zimska didaktična igralnica" = Presentation of project "Fantasy snow park" - the winter didactical playground

2006 | Tadeja Volmut

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Odnos mladostnikov do prehranskih in gibalnih/športnih navad

2006 | Tadeja Volmut, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Predstavitev projekta 'Zimska didaktična igralnica'

2006 | Rado Pišot, Veronika L. Kropej, Tadeja Volmut

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Povezava med kakovostjo življenja in prehranskimi navadami ter gibalno/športno aktivnostjo otrok

2005 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut

Drugo učno gradivo

Metodika gibalne/športne vzgoje

2005 | Rado Pišot, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut

Drugo učno gradivo

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje II

2005 | Joca Zurc, Tadeja Volmut, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Nutritional and physical / sport habits of children

2005 | Rado Pišot, Joca Zurc, Giuliana Jelovčan, Tadeja Volmut, Jurij Planinšec

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Parents' opinion about the importance and the roll of the health enhancing physical activity for their children

2004 | Rado Pišot, Veronika L. Kropej, Tadeja Volmut

Druge monografije in druga zaključena dela

Fantasy snow park : Forni di Sopra Dolomiti

2004 | Tadeja Volmut, Giuliana Jelovčan, Joca Zurc, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ocena gibalne/športne aktivnosti ter zdravstvenega stanja in počutja vrtčevskih otrok

2001 | Sonja Starc, Gregor Cankar, Mihaela Jurdana, Tadeja Volmut, Tina Šetina, Igor B. Mekjavić, Rado Pišot

Strokovni članek

Sestavljanje in ocenjevanje testov