• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI
PEF_Baloh.jpg

izr. prof. dr. Barbara Baloh

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: izredna profesorica
Matično področje : didaktika slovenščine
Znanstveni naziv: višja znanstvena sodelavka
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 50
Kabinet: Kabinet za jezike in književnosti
Oddelek: Oddelek za predšolsko vzgojo
Bibliografija: COBISS
Druge funkcije:
koordinator za programe manjšin
vodja Centra za jezike in medkulturnost UP PEF
Pedagoško delo:

Aktivno je sodelovala na slovenističnih kongresih ter mednarodnih in domačih znanstvenih sestankih (glej Osebno bibliografijo Cobiss). Je mentorica in somentorica pri več diplomskih delih študentov na UP Pef Koper (glej Osebno bibliografijo Cobiss). Svoja strokovna spoznanja objavlja v tujih in domačih strokovnih in znanstvenih revijah; posveča se predvsem didaktiki slovenščine ter sociolingvistični problematiki, zadnja leta jo zanimajo predvsem vprašanja, povezana z razvijanjem jezikovne zmožnosti (v prvem in drugem jeziku). Aktualne so predvsem objave, v katerih združuje sociolingvistični pristop in didaktično-metodična vprašanja seznanjanja z jezikom okolja in opismenjevanja v drugem jeziku ter objave v katerih obravnava nove didaktične pristope za poučevanje jezika v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Ukvarja se tudi z jezikovnimi in sociolingvističnimi vidiki razvoja otrokovega govora, predvsem s pripovedovanjem otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju.

Znanstveno-raziskovalno delo: SICRIS

Projekti

 • V študijskem letu 2005/2006 je bila aktivno vključena v projekt Jeziki v večjezičnem okolju: Stvarni primer čezmejnega sodelovanja: portfolio učitelja, katerega koordinator je bil Istituto Regionale di Ricerca Educativa del Friuli Venezia Giulia, Trieste (IRRE FVG).
 • Od 1.07. 2004 do 30.06. 2007 je bila aktivno vključena v projekt Vključevanje informacijske tehnologije v modele poučevanja in učenja (projekt ARRS),
 • Od 1.12. 2006 do 30.09. 2008 je bila koordinatorica in članica projekta FlaChi Tuji jeziki za otroke v okviru evropskih projektov Socrates Programme Lingua 2 Action Line 230259-CP-1-2006-1-IT-LINGUA-L2. V okviru tega projekta je nastalo večjezično didaktično gradivo za poučevanje jezikov,
 • Od 1.10.2010 do 30.09.2012 je bila aktivno vključena v projekt Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (projekt ARRS).
 • Trenutno sodelujem v delovni skupini in strokovno-znanstvenem svetu pri projektu Insegnamento dello sloveno quale seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado, ki ga je razpisal Istituto Comprensivo Iqbal Masih iz Trsta.
 • Sodeluje v projektu Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljensti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje, ki so ga razpisali Evropski socialni skladi, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, OŠ Koper in ISA inštitut.
Druge dejavnosti:

Izvedba seminarjev za vzgojitelje in učitelje

2010 je v okviru projekta Učenci vrtcev in šol s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini, ki jim je slovenščina drugi ali tuji jezik: Metodološki in didaktični vidiki sodelovala z IRRE FVG (Italija) pri izobraževanju vzgojiteljev in učiteljev v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, 2008 je izvajala Strokovni seminar za dvojezične učitelje/ice na Koroškem (Slovenščina kot drugi jezik v dvojezičnem šolstvu), 2009/10, 20010/11, 2011/12 sodelovala z Didaktičnim ravnateljstvom pri Svetem Jakobu ter 2011/12 z Didaktičnim ravnateljstvom na Opčinah  pri izobraževanju vzgojiteljev in učiteljev v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. 2010/11 je izvajala program profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Kulturna zavest in izražanje, Razvijanje zgodnje pismenosti – 3.faza v študijskem letu  2010/11,  2011/12,  2012/13 ter 21013/14 na Univerzi v Trstu, Pedagoški fakulteti (Universita' degli studi di Trieste, Facolta' di scienze dell'educazione) je izvajala predmeta Laboratorio di Alfabetizzazione bilingue in Laboratorio della Didattica delle lingue moderne. 2011/12, 2012/13 je izvajala seminarje za vzgojitelje v Vrtcu Koper, Vrtcu Semedela, Vrtcu Morje Lucija in Vrtcu Sežana. Sodelovala je z Zavodom RS za šolstvo in šport v okviru izobraževanja vzgojiteljev in učiteljev ter zavodovih delavcev.

 • 2009: Jezik, kultura in književna vzgoja v vrtcu,
 • 2010: Komunikacijski model književne vzgoje in medkulturne kompetence v vrtcu,
 • 2012: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja v Radencih,
 • 2013: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja v Novem mestu. 

COBISS objave

2022 | Barbara Baloh, Eda Birsa

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vloga strokovnih delavcev in umetnikov pri spodbujanju ustvarjalnega pripovedovanja ter likovnega izražanja

2022 | Barbara Baloh, Milena Blažič, Barbara Pregelj

Strokovna monografija

Povej mi zgodbo : strokovna monografija s podpornimi strategijami za ustvarjalno pripovedovanje

2022 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Gianni Rodari kot spodbuda za ustvarjalno pripovedovanje med besednim in vizualnim v predšolskem obdobju

2022 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ustvarjalno pripovedovanje v vrtcu

2022 | Barbara Baloh, Eda Birsa, Suzana Todorović, Anna Kožuh

Znanstvena monografija

(Za)govor ustvarjalnosti : sto let z Giannijem Rodarijem = La fantastica Rodariana : 100 anni con Gianni Rodari = Defending Creativity : 100 years with Gianni Rodari

2022 | Jurka Lepičnik-Vodopivec, Barbara Baloh

Izvirni znanstveni članek

Teaching methodology approach to writing a therapeutic fairy tale : implications for preschool teacher education = Metodički pristup pisanju terapijske bajke : implikacije za obrazovanje budućih odgajatelja

2022 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Psevdoizposojenke v govoru otrok na območju slovansko-romanskega jezikovnega stika

2022 | Suzana Todorović, Barbara Baloh, Goran Filipi, Marko Jesenšek

Znanstvena monografija

Kontaktna dialektologija na območju med Alpami in Jadranom : v spomin akademiku Goranu Filipiju

2021 | Barbara Baloh

Izvirni znanstveni članek

Literarna dela Giannija Rodarija kot spodbuda za ustvarjalno pripovedovanje

2021 | Barbara Baloh, Eda Birsa

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Encouraging creative storytelling based on visual stimulation in pre-school and early school period

2021 | Maja Mezgec, Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Študijski in profesionalni prehodi zamejskih Slovencev iz Italije : primer študentov Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem

2021 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pripovedovanje na daljavo - iz teorije v prakso = Developing the skills of narration in distance learning - from theory to practice

2021 | Barbara Baloh

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovenščina kot drugi/tuji jezik v predšolskem obdobju

2021 | Katica Pevec Semec, Ivana Majcen, Barbara Baloh

Strokovna monografija

Za medkulturno sobivanje v vrtcih, šolah in lokalnih okoljih : zaključna publikacija projekta Izzivi medkulturnega sobivanja

2021 | Eda Birsa, Barbara Baloh, Mateja Štirn, Silva Bratož, Sonja Rutar

Strokovna monografija

Z drobnimi koraki v slovenščino : vključevanje otrok priseljencev v vrtce

2021 | Nataša Dolenc-Orbanić, Eda Birsa

Izvirni znanstveni članek

Environmental awareness, attitudes, and behaviour of preservice preschool and primary school teachers

2021 | Barbara Baloh, Katja Depolli Steiner

Drugo učno gradivo

Novi prijatelji. Slovenščina 3 : samostojni delovni zvezek

2021 | Barbara Baloh

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Spodbujanje predopismenjevalne zmožnosti v vrtcu (Didaktični komplet za predopismenjevanje Od črte do črke) : (didaktični komplet za predopismenjevanje Od črte do črke)

2021 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Strokovni članek

Projekt o spodbujanju učinkovitega učenja učencev, delavnica ter konferenca na to temo za učitelje = Project for promoting students' efficient learning and a teachers' workshop and conference on the topic

2020 | Barbara Baloh, Barbara Pregelj, Eda Birsa

Strokovni članek

(Za)govor ustvarjalnosti - 100 let z Giannijem Rodarijem : simpozij ob 100-letnici rojstva Giannija Rodarija

2020 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja vzgojiteljev o razvijanju sporazumevalne zmožnosti v vrtcu

2020 | Nikola Vukašinović, Silva Bratož

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Spodbujanje medkulturne zmožnosti s čezmejnimi razredi

2020 | Barbara Baloh, Eda Birsa, Barbara Pregelj

Druge monografije in druga zaključena dela

(Za)govor ustvarjalnosti = La fantastica Rodariana = Defending creativity : 100 let z Giannijem Rodarijem : 100 anni con Gianni Rodari : 100 years with Gianni Rodari : mednarodni znanstveni simpozij : simposio scientifico internazionale : international science symposium : 20.-24. oktober, 20-24 ottobre, 20-24 October 2020, Koper, Capodistira, Koper, Trst, Trieste, Trieste

2020 | Barbara Baloh, Eda Birsa, Barbara Pregelj

Druge monografije in druga zaključena dela

(Za)govor ustvarjalnosti = La fantastica Rodariana = Defending creativity : 100 let z Gannijem Rodarijem = 100 anni con Gianni Rodari = 100 years with Gianni Rodari : mednarodni znanstveni simpozij = simposio scientifico internazionale = international science symposium : 20.-24. oktober, 20-24 ottobre, 20-24 October 2020, Koper, Capodistira, Koper, Trst, Trieste, Trieste

2020 | Barbara Baloh, Petra Furlan, Bojana Kralj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Medpodročno povezovanje v vrtcu s slovenskim učnim jezikom v Italiji

2020 | Barbara Pregelj, Barbara Baloh, Eda Birsa, Anika Velišček

Strokovna monografija

Pripovedovalne strategije med inovacijo in pedagoško prakso : PRINO

2020 | Majda Cencič, Barbara Baloh, Eda Birsa, Nataša Dolenc-Orbanić, Barbara Horvat, Tina Štemberger, Tadeja Volmut

Druge monografije in druga zaključena dela

Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020

2020 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Bojana Kralj

Izvirni znanstveni članek

Pravljica v povezavi z gibalnim izražanjem skozi jezik in ob glasbi

2020 | Barbara Baloh, Katja Depolli Steiner

Drugo učno gradivo

Novi prijatelji. Slovenščina 2 : samostojni delovni zvezek

2019 | Barbara Baloh

Drugo učno gradivo

Čezmejni valovi = Le onde transfrontaliere

2019 | Barbara Baloh

Izvirni znanstveni članek

Kako spodbujati medkulturno in medjezikovno zavedanje v čezmejnem prostoru med Strunjanom in Miljami : (projekt EDUKA 2 - čezmejni razredi) = How to promote intercultural and interlinguistic awareness in the cross-border area between Strunjan and Muggia : (EDUKA 2 project - cross-border classes)

2019 | Barbara Baloh, Silva Bratož

Izvirni znanstveni članek

Refleksija vloge učitelja v čezmejnem prostoru

2019 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Zgodnje učenje in poučevanje slovenščine kot J2/JT = Early learning and teaching Slovene language as SL/LF

2019 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Kurikularno področje jezik v vrtcih v čezmejnem prostoru v slovenski Istri in na Tržaškem

2019 | Barbara Baloh, Petra Furlan, Giuliana Jelovčan, Bojana Kralj

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mnenja strokovnih delavcev v vrtcu o medpodročnem povezovanju v prvem starostnem obdobju

2019 | Barbara Baloh

Znanstvena monografija

Umetnost pripovedovanja otrok v zgodnjem otroštvu : [znanstvena monografija]

2018 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Future educators and teachers' views on interculturalism and slovenian language learning

2018 | Barbara Baloh

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Raba IKT pri spodbujanju sporazumevalne zmožnosti v predšolskem in v zgodnjem šolskem obdobju

2018 | Barbara Baloh

Izvirni znanstveni članek

Tujost v jeziku : pripovedovanje otrok v večjezičnem in večkulturnem okolju

2018 | Petra Dolenc, Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Encouraging after-reading activities in literary education in preschool

2018 | Barbara Baloh, Giuliana Jelovčan, Bojana Kralj, Petra Furlan

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Cross-sectoral integration in pre-school period - slovenian kindergarten curriculum

2018 | Barbara Baloh, Majda Cencič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učni prostor kot spodbuda inovativnega učenja sporazumevalne zmožnosti otrok v vrtcu

2018 | Mitja Rak, Rihard Trebše, Andrej Cör

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Spodbudno učno okolje in sodobne učne strategije pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v vrtcu

2017 | Barbara Baloh, Maja Mezgec

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Procesi internacionalizacije visokega šolstva s čezmejne perspektive: izobraževanje zamejskih študentov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem

2017 | Barbara Baloh

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Jezikovna igra kot spodbuda in motivacija pri vsestranskem razvoju govora ter pri usvajanju drugega/tujega jezika v predšolskem obdobju

2017 | Barbara Pregelj, Marjana Šifrar Kalan, Barbara Baloh

Strokovna monografija

Motiviranje za branje med inovacijo in pedagoško prakso : projekt INOBRA

2016 | Barbara Baloh

Izvirni znanstveni članek

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti z neumetnostnimi besedili

2016 | Barbara Baloh

Strokovni članek

Conoscersi e raccontarsi

2015 | Barbara Baloh, Vanja Riccarda Kiswarday

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Il ruolo e l'esperienza dell'ambiente didattico stimolante nel periodo della pre-alfabetizzazione

2015 | Barbara Baloh

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spodbujanje pripovedovanja v večkulturnem in večjezičnem okolju

2015 | Barbara Baloh

Izvirni znanstveni članek

Aplikativni vidik otrokovega pripovedovanja v predšolskem obdobju = Applicative aspect of child's narration in preschool period

2015 | Ivana Majcen, Barbara Baloh

Strokovna monografija

Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja : zbornik

2014 | Barbara Zorman, Eda Birsa, Barbara Baloh, Mateja Štirn, Silva Bratož, Sonja Rutar

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Ciril Kosmač in France Štiglic

2012 | Barbara Baloh

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Developing curriculum for intercultural awareness and early language learning in bilingual environment = Razvijanje kurikuluma za medkulturno zavedanje in zgodnje učenje jezika v dvojezičnem okolju

2011 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Otrokovo pripovedovanje zgodbe v predšolskem obdobju v večjezičnem in večkulturnem okolju

2010 | Barbara Baloh

Strokovni članek

Pripovedovanje otrok v predšolskem obdobju in razvijanje pripovedovalne sheme

2008 | Simona Kranjc, Barbara Baloh

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Lo sloveno come seconda lingua nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana dell'Istria slovena

2007 | Simona Kranjc, Barbara Baloh, Vida Medved-Udovič

Strokovna monografija

Kako se predšolski otrok seznanja z jezikom okolja v Vrtcu Koper? : po raziskovalnem projektu - Akcijsko raziskovanje - v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo v šolskem letu 2005/06

2007 | Simona Kranjc, Barbara Baloh

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Učenje, ustvajanje in seznanjanje z drugim jezikom v dvojezičnem okolju

2007 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Sanela Hudovernik

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Zgodnje glasbeno opismenjevanje ob uporabi IKT okolja = Early music literacy assisted by the ICT environment

2006 | Giuliana Jelovčan, Barbara Baloh, Bojana Kralj

Strokovni članek

Scienziati si nasce o si diventa? : riflessioni e iniziative per orientare alla scienza e alla ricerca

2006 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pripovedovanje otrok v vrtcu in razvijanje pripovedovalne sheme

2006 | Sonja Starc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Struktura navodil - vzorca besedila doseganja cilja

2006 | Barbara Baloh

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Sporazumevalna zmožnost srednješolcev v šolah z italijanskim učnim jezikom

2005 | Tatjana Vonta, Vida Medved-Udovič, Anja Zorman, Darko Darovec, Vida Rožac-Darovec, Milena Valenčič Zuljan, Jana Kalin, Barbara Baloh

Znanstvena monografija

Razvijanje partnerstva med fakulteto, šolami in vrtci = Development of partnership among faculties, schools and nursery schools

2005 | Barbara Baloh

Pregledni znanstveni članek

Slovenščina kot drugi jezik v gimnaziji z italijanskim učnim jezikom

2005 | Barbara Baloh

Izvirni znanstveni članek

Opismenjevanje v slovenščini kot drugem jeziku v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom v Slovenski Istri

2005 | Barbara Baloh

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Slovenščina kot drugi jezik v šolah z italijanskim učnim jezikom v Slovenski Istri

2004 | Barbara Baloh

Pregledni znanstveni članek

Seznanjanje s slovenščino v italijanskih vrtcih na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri

2003 | Barbara Baloh

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Česa se na poti v Evropo lahko naučimo iz jezikovnega stika slovenščine in italijanščine na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre?

1995 | Barbara Baloh

Izvirni znanstveni članek

Položaj slovenščine pri italijanski narodnostni skupnosti v Slovenski Istri

1994 | Barbara Baloh

Strokovni članek

Jelka Morato-Vatovec: Veselo v slovenščino : didaktični komplet za pouk slovenskega jezika v 2.razredu osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom