• A
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • V
 • Z
 • Ž
 • VSI

prof. dr. Petra Dolenc

 
Strokovni oz. znanstveni naslov: doktorica znanosti
Pedagoški naziv: redna profesorica
Matično področje : psihologija razvoja in učenja
Znanstveni naziv: znanstvena svetnica
 
Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 52
Kabinet: Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko (DŠDK)
Oddelek: Oddelek za razredni pouk
Bibliografija: COBISS
Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
članica Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF

COBISS objave

2022 | Ana Bardorfer, Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Teacher-student rapport as predictor of learning motivation within higher education : the self-determination theory perspective

2022 | Maša Černelič Bizjak, Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Relationship between nursing student's attitude toward nursing profession and online learning satisfaction during Covid-19 lockdown

2022 | Ana Petelin, Ester Benko, Maša Černelič Bizjak, Urška Čeklić, Petra Dolenc, Sara Fabjan, Tadeja Jakus, Igor Karnjuš, Žiga Kozinc, Sabina Ličen, Katarina Merše Lovrinčević, Denisa Manojlović, Kristina Martinović, Melita Peršolja, Tamara Poklar Vatovec, Mirko Prosen, Patrik Pucer, Jernej Rošker, Mojca Stubelj, Karin Šik Novak, Dorjana Zerbo Šporin, Boštjan Žvanut

Druge monografije in druga zaključena dela

Zdravje otrok in mladostnikov : 6. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov z recenzijo : [16. september 2022] = Health of children and adolescents : 6th scientific and professional international conference : book of abstracts : [16th September 2022]

2022 | Petra Dolenc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen preverjanja in ocenjevanja znanja za kakovosten visokošolski študij

2022 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Evaluating achievement motivation in physical education context : the use of the goal orientations in exercise measure

2021 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Slovenska oblika lestvice motivov za ukvarjanje s telesno aktivnostjo (PALMS-S) : preliminarno preverjanje merskih značilnosti in izraženost motivov pri študentih

2021 | Sonja Rutar, Darjo Felda, Martina Rodela, Nina Krmac, Mateja Marovič, Karmen Drljić, Petra Dolenc, Tina Vršnik Perše

Znanstvena monografija

Prehodi v različnih socialnih in izobraževalnih okoljih = Transitions in different social and educational environments

2021 | Petra Dolenc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Psihološki vidiki prekarnega dela

2021 | Tina Kavčič, Gaja Zager Kocjan, Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Measurement invariance of the CD-RISC-10 across gender, age, and education : a study with Slovenian adults

2020 | Jan Marušič, Petra Dolenc, Nejc Šarabon

Pregledni znanstveni članek

Psychological aspect of rehabilitation and return to sport following lower limb injuries

2020 | Petra Dolenc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Existential crisis, life satisfaction and depression symptoms between physically active and inactive adults

2020 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Pojmovanja ustvarjalnosti in stališča do te pri sedanjih in bodočih vzgojiteljicah predšolskih otrok

2019 | Sanela Hudovernik

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Vključevanje staršev v zgodnje učenje matematike

2019 | Petra Dolenc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

The importance of preschool teacher-child attachment for healthy childhood development

2019 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Relationships between actual and perceived body weight, physical self-concept and anxiety among adolescent girls

2019 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Stres, soočanje s stresom in poklicno zadovoljstvo pedagoških delavcev

2018 | Petra Dolenc, Mojca Petrič

Pregledni znanstveni članek

Psychological benefits of exercise and physical activity in older adults

2018 | Petra Dolenc, Vida Medved-Udovič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Encouraging after-reading activities in literary education in preschool

2018 | Uroš Marušič, Mojca Petrič, Petra Dolenc, Rado Pišot, Voyko Kavcic

Izvirni znanstveni članek

Computerized cognitive training during physical inactivity improves executive functioning in older adults

2016 | Barbara Zorman, Nastja Cotič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Interaktivni določevalni ključ kot učinkovit pripomoček pri terenskem delu

2016 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

The short form of the physical self-description questionnaire : validation study among slovenian elementary and high school students

2016 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Samopodoba in ukvarjanje s športom pri učencih šestega razreda osnovne šole = Self-concept and sport participation in sixth grade basic school students

2016 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Physical self-perceptions and self-esteem in relation to body mass status among female adolescents

2015 | Boštjan Šimunič, Tadeja Volmut, Saša Pišot, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Nika Pegan, Petra Dolenc, Iztok Retar, Katja Koren

Strokovni članek

Recommendations for achieving medium- and high-intensity physical / sport activity in physical education to improve the health and learning of children and adolescents = Priporočila za doseganje srednje- in visokointenzivne gibalne/športne aktivnosti pri urah športa in športne vzgoje za izboljšanje zdravja in učenja otrok in mladostnikov

2015 | Tjaša Dimec Časar, Matej Tušak, Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Changes in mental health and satisfaction with life during physical inactivity induced by bed rest experiment

2015 | Petra Dolenc

Pregledni znanstveni članek

Stres in spoprijemanje s stresom v mladostništvu = Stress and coping with stress in adolescence

2015 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Physical self-concept in slovenian adolescents: differences by gender and sports participation

2015 | Petra Dolenc

Drugo učno gradivo

Psihologija otroka in mladostnika : učno gradivo za študente programa za izpopolnjevanje izobrazbe PAI

2015 | Petra Dolenc

Drugo učno gradivo

Izbrana poglavja iz psihologije : učno gradivo - teze predavanj : študijsko gradivo za študente študijskega programa Aplikativna kineziologija

2015 | Petra Dolenc

Drugo učno gradivo

Razvojno-psihološki vidiki zgodnjega učenja : interno študijsko gradivo za študente programa Zgodnje učenje

2015 | Petra Dolenc, Saša Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen zaznanih gibalnih kompetenc učencev pri pouku športa

2015 | Petra Dolenc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Slovenian version of the goal orientations in exercise measure : a preliminary study with young athletes

2015 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Telesna samopodoba srednješolcev s primerno in prekomerno telesno težo

2015 | Petra Dolenc, Vesna Štemberger, Robert Masten

Znanstvena monografija

Telesna samopodoba in gibalna/športna aktivnost mladostnikov

2015 | Tomaž Grušovnik, Bogdana Borota, Petra Dolenc, Darjo Felda, Samo Fošnarič, Jana Goriup, Milena Ivanuš-Grmek, Anna Kožuh, Miha Marinšek, Vida Medved-Udovič, Maja Mezgec, Božidar Opara, Marjan Šimenc, Ernest Ženko

Znanstvena monografija

Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive

2015 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Anxiety, self-esteem and coping with stress in secondary school students in relation to involvement in organized sports = Anksioznost, samospoštovanje in spoprijemanje s stresom pri srednješolcih v povezavi z vključenostjo v organizirano športno aktivnost

2014 | Petra Dolenc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Physical self-perceptions of elementary school students : differences by gender and sports participation

2014 | Petra Dolenc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Physical self-concept in adolescent athletes : relation to gender, age, type of sport and training frequency

2014 | Petra Dolenc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Spoprijemanje s stresom, povezanim s šolo, pri srednješolskih mladostnikih

2014 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Psihometrične lastnosti vprašalnika telesne samopodobe (PSDQ) na vzorcu slovenskih mladostnikov

2013 | Petra Dolenc, Mojca Petrič

Izvirni znanstveni članek

The effects of prolonged physical inactivity induced by bed rest on cognitive functioning in healthy male participants

2012 | Petra Dolenc

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Stres na delovnem mestu

2012 | Petra Dolenc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Telesna samopodoba osnovnošolcev v povezavi z indeksom telesne mase = Physical-self concept in relation to body mass index in primary school students

2012 | Mitja Gerževič, Nina Mohorko, Saša Pišot, Petra Dolenc, Cornelis P. Bogerd

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Perceptions of workplace stress, environment and absenteeism by Slovenian employees working in the timber industry

2012 | Petra Dolenc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Strategije spoprijemanja s stresom

2011 | Petra Dolenc

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Pomen telesne samopodobe otrok in mladostnikov

2011 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Mogoči motivacijski vzroki padca količine gibalne/športne aktivnosti po poletnih počitnicah

2011 | Petra Dolenc, Rado Pišot

Izvirni znanstveni članek

Effects of long-term physical inactivity on depressive symptoms, anxiety, and coping behaviour of young participants

2011 | Mitja Gerževič, Nina Mohorko, Saša Pišot, Petra Dolenc, Cornelis P. Bogerd

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Self-perceived absenteeism, stress, and environment, among employees of the slovenian wood industry

2011 | Petra Dolenc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Coping with stress among adolescent boys in relation to sport participation

2010 | Rado Pišot, Vesna Štemberger, Boštjan Šimunič, Petra Dolenc

Druge monografije in druga zaključena dela

Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka : 6. mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, Portorož 2010 : zbornik izvlečkov = Contemporary views on the motor development of a child = the 6th international scientific and expert symposium, [Portorož 2010] : abstracts

2010 | Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Nejc Šarabon, Gregor Cankar, Giuliana Jelovčan, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Saša Pišot, Tadeja Volmut, Tina Šetina, Petra Dolenc, Mitja Gerževič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Gibalno kompetenten otrok - zdrav in uspešen otrok = Motor competences for healthy and thriving children

2010 | Rado Pišot, Petra Dolenc, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Effects of complete physical inactivity on human organism, mental health and well-being in healthy young subjects

2010 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Tina Šetina, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Objektivno izmerjena gibalna/športna aktivnost deklic in dečkov pred in po poletnih počitnicah

2010 | Tina Šetina, Petra Dolenc, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Morfološke značilnosti in raven debelosti slovenskih otrok med 5. in 9. letom starosti

2010 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Boštjan Šimunič

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Metode spremljanja in merjenje gibalne/športne aktivnosti otrok

2010 | Petra Dolenc, Saša Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Dejavniki gibalne/športne aktivnosti otrok in mladostnikov

2010 | Rado Pišot, Nejc Šarabon, Giuliana Jelovčan, Matej Plevnik, Saša Pišot, Urška Čeklić, Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Mitja Gerževič, Nina Mohorko, Katja Koren, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Fundamental motor patterns in children aged 4-7 years

2010 | Rado Pišot, Boštjan Šimunič, Nejc Šarabon, Giuliana Jelovčan, Matej Plevnik, Urška Čeklić, Saša Pišot, Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Mitja Gerževič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Pristopi k ugotavljanju skladnosti elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu = Approaches in analysis of elementary motor patterns in early childhood

2010 | Petra Dolenc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Anksioznost in spoprijemanje s stresom pri mladostnicah športnicah in nešportnicah = Anxiety and coping with stress among adolescent female athletes and non-athletes

2010 | Petra Dolenc, Saša Pišot

Izvirni znanstveni članek

Pregled dejavnikov, povezanih z gibalno/športno aktivnostjo otrok in mladostnikov

2010 | Petra Dolenc

Pregledni znanstveni članek

Telesna samopodoba kot pomemben motivacijski dejavnik za gibalno/športno aktivnost otrok in mladostnikov

2009 | Petra Dolenc, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Izvirni znanstveni članek

Stopnja anksioznosti in različne strategije spoprijemanja s stresom pri vojakih Slovenske vojske = Anxiety level and different stress-coping strategies of Slovenian soldiers

2009 | Petra Dolenc, Tjaša Dimec Časar, Matej Tušak, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Psychological aspects of prolonged head-down bed rest in healthy male subjects

2009 | Petra Dolenc, Tjaša Dimec Časar, Matej Tušak, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Psychological aspects of prolonged head-down bed rest in healthy male subjects

2009 | Rado Pišot, Petra Dolenc, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Effects of complete physical inactivity on human organism psychical health and well-being in healthy young subjects

2009 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Ugotavljanje samopodobe osnovnošolskih otrok : razlike po spolu, starosti in učnem uspehu

2009 | Petra Dolenc, Matej Tušak, Tjaša Dimec Časar, Rado Pišot

Izvirni znanstveni članek

Psihološki učinki skrajne gibalne neaktivnosti v pogojih simulirane breztežnosti

2009 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Physical activity drop after long summer holidays in 6- to 8-year children

2008 | Rado Pišot, Mihaela Jurdana, Boštjan Šimunič, Petra Dolenc, Igor B. Mekjavić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Uvodni del

2008 | Petra Dolenc, Matej Tušak, Tjaša Dimec Časar, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The effects of prolonged inactivity on mood state and psychological well-being

2008 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Tina Šetina, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Objectively measured intensity of physical activity in children before and after long summer vacations

2008 | Petra Dolenc, Matej Tušak, Tjaša Dimec Časar, Rado Pišot

Izvirni znanstveni članek

Vpliv popolne gibalne neaktivnosti na psihično zdravje in počutje zdravih mladih preiskovancev = Effects of complete physical inactivity on psychical health and well-being in healthy young subjects

2008 | Petra Dolenc, Matej Tušak, Tjaša Dimec Časar, Rado Pišot

Izvirni znanstveni članek

Anxiety, emotional regulation and concentration during 35-day bed rest

2008 | Petra Dolenc, Rado Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Nekatere psihološke značilnosti vojakov Slovenske vojske

2008 | Boštjan Šimunič, Petra Dolenc, Rado Pišot, Igor B. Mekjavić

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Metode eksperimentalnega dela

2008 | Petra Dolenc, Matej Tušak, Tjaša Dimec Časar, Rado Pišot

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Psihološki učinki dolgotrajne gibalne neaktivnosti v pogojih simulirane breztežnosti = Psychological effects of prolonged physical inactivity during microgravity simulated in by bed rest

2008 | Petra Dolenc

Pregledni znanstveni članek

Telesna samopodoba in samospoštovanje osnovnošolskih otrok

2008 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Tina Šetina, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Objektivno izmerjena gibalna aktivnost deklic in dečkov pred in po poletnih počitnicah = Objectively measured physical activity in girls and boys before and after long summer vacations

2008 | Petra Dolenc, Matej Tušak, Tjaša Dimec Časar, Rado Pišot

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

The effects of prolonged physical inactivity on mood state and psychological well-being

2008 | Petra Dolenc, Rado Pišot, Boštjan Šimunič

Izvirni znanstveni članek

Anksioznost, samoregulacija in načini spoprijemanja s stresom vojakov slovenske vojske = Anxiety, self-regulation and stress coping strategies of the slovenian armed forces

2007 | Tadeja Volmut, Petra Dolenc, Tina Šetina, Veronika L. Kropej

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Leisure-time physical activity of women in relation to age and educational level = Fizička aktivnost žena u slobodnom vremenu u odnosu na godište i stepen obrazovanja

2007 | Tina Šetina, Tadeja Volmut, Rado Pišot, Petra Dolenc, Vesna Štemberger, Mateja Videmšek, Jurij Planinšec, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Measurement of children's physical activity-related to age and gender = Merenje fizičke aktivnosti dece u odnosu na godište i pol

2007 | Rado Pišot, Petra Dolenc, Mihaela Jurdana, Tina Šetina, Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Skeletal muscle differentiation related to child physical activity = Diferencijacija mišića skeleta u odnosu na fizičku aktivnost dece

2007 | Rado Pišot, Petra Dolenc, Matej Tušak

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Effects of microgravity simulated by bed rest on humans : some psychological aspects

2007 | Petra Dolenc

Izvirni znanstveni članek

Preverjanje psihometričnih značilnosti Lestvice samozaznave za otroke

2006 | Petra Dolenc

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Športna kompetenca, telesni videz in samospoštovanje osnovnošolskih otrok = Sports competence, physical appearance and self-esteem of primary school children