Vizualne umetnosti in oblikovanje

O programu

Ime programa:

VIZUALNE UMETNOSTI IN OBLIKOVANJE

Vrsta programa:

Magistrski študijski program, 2. stopnja

Trajanje študija:

2 leti

Število kreditnih točk (ECTS):

120

Način študija:

redni

Kraj izvajanja študija:

Koper

Strokovni naslov diplomanta:

 •  magister / magistrica vizualnih umetnosti in oblikovanja
 • okrajšava: mag. vizual. um. in obl.

Informacije o prijavno-vpisnem postopku in preizkusu nadarjenosti so dostopne v zavihku "Bodoči študenti".

 

TEMELJNI CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Temeljni cilji študijskega programa so strukturirani modularno in po zahtevnosti predvidenih znanj, spretnosti in kompetenc, kar zagotavlja preglednejše spremljanje, usmerjanje in napredovanje razvoja študenta na študiju. Cilji zagotavljajo notranjo povezanost pri razvoju obeh področij oz. modulov, t. j. Sodobne vizualne umetnosti ter oblikovanje in Vizualne komunikacije, s poudarkom stopenjskega strokovnega razvoja znanj, spretnosti in kompetenc, kot jih določa opisnik ravni sok za raven 8 (magisterij), in sicer:   

1. Znanje: poglobljeno teoretično, metodološko in analitično znanje z elementi  raziskovanja, ki je osnova  za zelo zahtevno strokovno delo.

2. Spretnosti:

- obvladovanje zelo zahtevnih, kompleksnih delovnih procesov in metodoloških  orodij na specializiranih področjih,

- načrtovanje in vodenje delovnega procesa na podlagi ustvarjalnega reševanja problemov, povezanih s področjem izobraževanja in usposabljanja,

- sposobnost izvirnih dognanj/stvaritev in kritične refleksije.

Praktične vsebine v obliki studijsko-ateljejskega dela in umetniških seminarjev vertikalno in horizontalno nadgrajuje zasnovo razvoja potrebnih kompetenc za:

- samostojno in avtonomno izvajanje nalog v praviloma netipičnih okoljih v širših  ali multidisciplinarnih kontekstih,

- sposobnost prevzemanja odgovornosti za lastni profesionalni razvoj (samoučenje) ter poučevanja drugih (prenos znanja),

- sprejemanje odgovornosti za odločitve, ki so povezane  z aktivnostmi, procesi ter vodenjem kompleksnih in  heterogenih skupin.

Namen študijskega programa je izobraziti diplomanta za opravljanje strokovno zahtevnejših del in nalog v umetniškem okolju, za samostojno umetniškoraziskovalno delo in umetniško delovanje na širšem področju umetnosti. Diplomant bo sposoben samostojno voditi in koordinirati zahtevnejše raziskave in aplikacije znanj na izbranem področju umetnosti, pa tudi v kontekstu interdisciplinarnih raziskav in umetniških projektov.

Cilji študijskega programa predvidevajo, da bo diplomant zmožen:

 • poglobljenega razumevanja razvoja sodobne umetnosti glede na različne zgodovinske, socialno-kulturne in ekonomske kontekste ter tehnološki razvoj,
 • svojo umetniško oz. oblikovalsko prakso razvijati izvajati znotraj novodobnih kontekstov manifestacije in uporabe umetnosti v povezavi s sodobnejšimi interdisciplinarnimi in hibridnimi pristopi, usmerjenimi v nove tehnologije ter multimedijske, intermedijske in transmedijske prakse in diskurze,
 • poglobljene veščine umetniškega raziskovanja z argumentirano razlago, iz katere je razvidno poglobljeno teoretično, metodološko in analitično znanje in z ustrezno dokumentiranostjo nastajanja umetniških stvaritev,
 • obvladovati zahtevne tehnologije in programska okolja oblikovanja in vizualnih komunikacij,
 • obvladovati zahtevne tehnologije sodobne umetniške produkcije,
 • načrtovati in voditi umetniški proces z realizacijo izvirnega umetniškega dela oz. stvaritve, ki je javno predstavljena in predstavlja konkretizacijo umetniške izkušnje.

Navedeni cilji so skladni z ožjimi vsebinskimi cilji posameznih učnih načrtov in so izhodišče za preverjanje in doseganje učnih rezultatov študentov.

SPLOŠNE KOMPETENCE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

V okviru študijskega programa bodo študentje pridobili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost umetniškega razmišljanja in ustvarjanja,
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanje umetnosti z znanostjo in sodobnimi tehnologijami,
 • sposobnost načrtovanja, organizacije in izvedbe umetniške produkcije,
 • sposobnost samostojnega in skupinskega (so)delovanja na strokovno-umetniškem področju,
 • sposobnost prevzeti odgovornost za lasten strokovni in poklicni razvoj ter učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela,
 • sposobnost delovati v skladu z umetniško integriteto

 

PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

V okviru študijskega programa bodo študentje pridobili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost umetniškega razmišljanja in ustvarjanja,
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanje umetnosti z znanostjo in sodobnimi tehnologijami,
 • sposobnost načrtovanja, organizacije in izvedbe umetniške produkcije,
 • sposobnost samostojnega in skupinskega (so)delovanja na strokovno-umetniškem področju,
 • sposobnost prevzeti odgovornost za lasten strokovni in poklicni razvoj ter učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela,
 • sposobnost delovati v skladu z umetniško integriteto.

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program 1. stopnje z ustreznih strokovnih področij po Klasius-P-16:

 • 0114 Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (kandidati, ki so zaključili študijski program s področja likovne pedagogike),
 • 0210 Umetnost, podrobno neopredeljeno,
 • 0211 Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja,
 • 0212 Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje,
 • 0213 Likovna umetnost,
 • 0214 Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki),
 • 0219 Umetnost, drugo;

b) dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: vizualne umetnosti, likovne umetnosti, oblikovanje in intermedijske umetnosti;

c) študijski program 1. stopnje ali dodiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih študijskih področij; če kandidat pred vpisom v študijski program opravi dodatne študijske obveznosti, katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 ECTS kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora pred vpisom opraviti tudi preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega predstavitev kandidatovega dela (zbirna mapa - portfelj).

V študijski program se lahko vpiše tudi, kdor je zaključil primerljiv študij v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja, priznana pravica do nadaljevanja študija v študijskem programu Vizualne umetnosti in oblikovanje. Individualne vloge za vpis kandidatov za vpis obravnava pristojna komisija UP PEF.

V PRIMERU OMEJTIVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na:

 • povprečno skupno ocena prvostopenjskega oziroma dodiplomskega študija v obsegu 50 % točk,
 • ocena diplomskega dela prvostopenjskega oziroma dodiplomskega študija v obsegu 50 % točk.

Če prvostopenjski program nima diplomskega dela, se upošteva povprečna skupna ocena prvostopenjskega študija v obsegu 100 % točk.

Pred vpisom morajo kandidati, ki so zaključili študijski program z drugih strokovnih področij (pod točko c)), opraviti preizkus nadarjenosti.

Navodila za opravljanje preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove, navedene v prijavi, nekaj dni pred preizkusom. Vse informacije o preizkusu nadarjenosti so objavljene na spletni strani fakultete.

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program

Znanja, pridobljena pred vpisom v študijski program, se priznavajo kot opravljena študijska obveznost študijskega programa. Postopek priznanja se prične na predlog kandidata, ki mora vlogi predložiti ustrezno dokumentacijo. Individualne vloge kandidatov za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, obravnava in o njih odloča pristojna komisija UP PEF v skladu Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti (https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti).

Pri vrednotenju zahtevnosti predhodno pridobljenega znanja se uporabi evropski in nacionalni kvalifikacijski okvir. Posamezne vsebine se priznavajo tako, da se zagotovi s študijskim programom predpisana znanja, veščine in kompetence diplomanta.

Določila o priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih med študijem.

Pogoji za napredovanje po programu

Študent mora za napredovanje v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje opraviti študijske obveznosti v skupnem obsegu 54 ECTS od 60 ECTS prvega letnika študijskega programa. V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo, ki jo študent naslovi na pristojno komisijo UP PEF, se vpis v 2. letnik dopušča tudi, če je opravil študijske obveznosti v skupnem obsegu  48 doseženimi ECTS 1. letnika. Manjkajoče obveznosti mora študent opraviti do zagovora zaključnega dela.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje in zaključek študija. Sklep o tem sprejme Senat UP PEF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja pristojne komisije UP PEF. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za dokončanje študija

Študent, ki se je vpisal na študijski program, uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti ter izdela in uspešno zagovarja magistrsko delo in s tem zbere predpisanih 120 kreditnih točk (ECTS).

Pogoji za prehode med študijskimi programi

Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi se v 2. letnik magistrskega študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje lahko vpiše:

- kandidat, ki prehaja iz študijskega programa iste stopnje,

- diplomant, ki je študij zaključil na študijskem programu iste stopnje,

- diplomant dodiplomskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004).

Za prehod v magistrski študijski program 2. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje morajo kandidati izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program ter pogoje za vpis v 2. letnik, ki jih predpisuje študijski program. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.

Mogoč je prehod:

a) iz magistrskih študijskih programov z ustreznih strokovnih področij po Klasius-p-16:

- 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (področje likovna pedagogika),

- 0210 Umetnost, podrobno neopredeljeno,

- 0211 Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja,

- 0212 Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje,

- 0213 Likovna umetnost,

- 0214 Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki),

- 0219 Umetnost, drugo.

b) iz magistrskih študijskih programov z drugih strokovnih področij.

Prehod je mogoč, če študijska programa:

- ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,

- med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa,

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik visokošolskega študijskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program ter pogoje za vpis v višji letnik, ki jih predpisuje študijski program.

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija na magistrskem študijskem programu Vizualne umetnosti in oblikovanje.

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija Senata UP PEF, ki odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis.

Vse opravljene in priznane študijske obveznosti po prvem in po drugem študijskem programu morajo biti razvidne iz Priloge k diplomi.

Zaposljivost diplomanta

Znanja, ki jih ponuja predlagani študijski program s področja vizualnih in uporabnih umetnosti (z integrirano produkcijo), zagotavljajo diplomantu zaposlitvene možnosti tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu; predvsem pa je cilj oblikovanje avtonomnih posameznikov (umetnikov-kulturnikov), ki bodo zasledovali samostojno umetniško kariero in s tem prispevali k razvoju področja umetnosti in kulture. Namen študijskega programa je izobraziti diplomanta, ki bo razvijal lastno umetniško produkcijo in s tem prispeval k slovenski umetnostni in kulturni identiteti doma in v mednarodnem prostoru. Obenem bo diplomant zaposljiv tudi v storitvenih dejavnostih, ki izkazujejo potrebno po vizualnem in oblikovalskem znanju (oglaševanje in trženje, vizualne komunikacije, dizajn, kreativne industrije itd.).