Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2024/2025

datum: 20.06.2024

kategorija: Za študente

V študijskem letu 2024/2025 bo sofinanciranje šolnin doktorskega študija omogočeno vsem študentom Univerze na Primorskem, ki izpolnjujejo določila iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter Meril in pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom Univerze na Primorskem Universita` del Litorale (št. 4270-1/22 z dne 20. 4. 2022).

Sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov urejata Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17 in 105/20) in Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 in spremembe).

Doktorski študentje izkažejo interes za sofinanciranje doktorskega študija s podpisom Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2024/2025.

Izjava bo dostopna na spletnih straneh fakultet, ki izvajajo doktorski študij oziroma jo bodo študentje prejeli skupaj z vabilom za vpis na doktorske študijske programe UP.

Pogoji in merila za sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi na Primorskem:

Šolnina doktorskega študija se sofinancira za študente:

  • ki so vpisani na doktorski študij v 1. letnik ali višji letnik po merilih za prehode, ob pogoju, da imajo povprečno oceno izpitov na predhodni stopnji študija najmanj 8, ali pa izkazujejo znanstveno objavo, katere ustreznost potrdi Komisija za znanstveno - raziskovalno in razvojno delo UP.
  • ki so vpisani v 2., 3.  ali 4. letnik doktorskega študija in so do sedaj med študijem redno napredovali v vse letnike doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in Statutom UP, ter v skladu z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
  • ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • ki iz javnih sredstev nimajo oziroma še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi doktorskega študija niso končali.

 

Vsi kandidati, ki želijo prejeti sofinanciranje, morajo obvezno izpolniti in oddati Izjavo o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija ob vpisu na fakulteti, kjer študirajo!

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta odvisna od števila vpisanih študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje v posameznem študijskem letu in od višine sredstev za sofinanciranje doktorskega študija, ki jih skladno s proračunskimi možnostmi vsako leto določi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.


Kontakt:

  • Kristina Maršič – , T: +386 5 611 75 06 (za specifična vprašanja o sofinanciranju)
  • Referati posameznih fakultet (za splošne informacije o vpisu)

 

.

icon open book

Novice

17. jul. | Novice

Gostujoča razstava »Moje mesto skozi moje digitalne oči«

Do začetka novega šolskega leta 2024/2025 bodo hodnik, ki vodi na mladinski oddelek Knjižnice Brežice, bogatili izdelki otrok Vrtca Mavrica Brežice, ki so nastali v okviru projekta B-Rin.

16. jul. | Novice

Udeleženci Eurofesta 2024 tudi v telovadnici UP PEF

Letos je Telovadnica UP PEF gostila udeležence mednarodnega rokometnega festivala.

icon arrow more

Dogodki