predstavitev

Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/2003). Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško delo na področju edukacijskih znanosti. UP PEF je članica Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP).

 • Organi UP PEF dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor in študentski svet.
 • Organizacijske enote UP PEF so oddelki, katedre, centra, raziskovalni inštitut, znotraj katerega delujejo raziskovalne skupine, in knjižnica. Upravno-administrativna in strokovno-tehnična enota fakultete pa je tajništvo fakultete.

Dejavnosti, ki jih UP PEF izvaja v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, so opredeljene v Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem in podrobneje v Prilogi k Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list, RS, št. 21/2011).

Na področju študijske dejavnosti UP PEF izvaja različne študijske programe za izobraževanje učiteljev. Študijski področji UP PEF v skladu s klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) sta področje izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (01) ter umetnost in humanistika (02).

UP PEF izvaja prenovljene in nove bolonjske študijske programe.

1. stopnje:

 • univerzitetni študijski program Razredni pouk (smer Razredni pouk in smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom)
 • univerzitetni študijski program Pedagogika,
 • univerzitetni študijski program Socialna pedagogika,
 • visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (smer Predšolska vzgoja in smer Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom).

2. stopnje:

 • magistrski študijski program Inkluzivna pedagogika,
 • magistrski študijski program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere,
 • magistrski študijski program Razredni pouk,
 • magistrski študijski program Socialna pedagogika,
 • magistrski študijski program Zgodnje učenje.

3. stopnje:

 • doktorski študijski program Edukacijske vede in
 • doktorski študijski program Zgodnje učenje in poučevanje.

Na UP PEF je v študijskem letu 2018/2019 vpisanih 1.203 študentov na dodiplomskem in 515 študentov na podiplomskem študiju, skupno 1.718 študentov. Leta 2018 (do 1. 10) je diplomiralo 382 študentov (od tega 257 na dodiplomskih študijskih programih, 122 na magistrskih študijskih programih 2. stopnje in 3 na doktorskih študijskih programih 3. stopnje). 

UP PEF izvaja na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije tudi programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (programe za izpopolnjevanje izobrazbe in posodobitvene programe).

Na področju znanstveno-raziskovalnega dela v okviru fakultete deluje Inštitut za edukacijske vede, ki ima istoimensko raziskovalno skupino in deluje na področjih raziskovanja (po klasifikaciji raziskovalne dejavnosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) 5.00.00 družboslovne vede in 6.00.00 humanistične vede. V raziskovalno skupino Inštitut za edukacijske vede je vključenih 67 raziskovalcev.

UP PEF izvaja raziskovalna programe in projekte v okviru ciljnih raziskovalnih programov pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in projekte, sofinancirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada. UP PEF organizirala tudi mednarodne znanstvene sestanke, konference in poletne šole. Izdaja pa tudi znanstvene monografije.

UP PEF je vključena v različne projekte mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnega osebja, v največjem deležu ge za program Vseživljenjskega učenja - Erasmus.

Na UP PEF je bilo na dan 31. december 2018 zaposlenih 112 delavcev (94,56 FTE).

Poleg dekanje (0,70 FTE) in pomočnika dekanje (0,75 FTE) je zaposlenih 82 (65,87 FTE) visokošolskih učiteljev in 27 strokovnih delavcev (25,01 FTE) za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog v okviru služb tajništva fakultete. Poleg tega se za izvajanje pedagoškega dela sklepa tudi pogodbe obligacijskega prava (podjemne pogodbe in pogodbe o avtorskih delih). Nekateri visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo tudi raziskovalno delo.

Pedagoška fakulteta deluje v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru, v tako imenovani 1. stavbi na v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega in študentskega doma Koper. Fakulteta uporablja skoraj vse prostore v 1. stavbi površine 1.007,80 m2, v prizidku Dijaškega in študentskega doma Koper pa deluje v prostoru s približno 105 m2 tudi Skupna visokošolska knjižnica UP, Fakultete za management in UP, Pedagoške fakultete. Zaradi prostorske stiske UP PEF najema prostore oziroma jih prevzema v uporabo. Študijski proces se tako, poleg na sedežu fakultete, izvaja tudi v drugih prostorih na območju Mestne občine Koper. To so prostori članic UP, telovadnice Srednje tehniške šole Koper, plesne dvorana Plesne šole Elite. UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno najema tudi prostore na drugih lokacijah.

UP PEF izvaja svojo osnovno dejavnost tudi na dislociranih enotah.

UP PEF sodeluje v lokalnem okolju z delodajalci bodočih diplomantov, saj poteka praktični del študijskih programov ravno v teh okoljih. Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi zavodi - vrtci in osnovnimi šolami s področja celotne Slovenije se nadgrajuje tudi na znanstveno-raziskovalnem področju s izvajanjem projektov in na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

V lokalnem okviru se UP PEF povezuje s članicami Univerze na Primorskem tako pri oblikovanju novih interdisciplinarnih pedagoških programov kot tudi pri nudenju pedagoških vsebin v študijske programe drugih članic UP.

Na državni ravni se fakulteta povezuje s pedagoškimi fakultetami, in sicer s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, pa tudi z drugimi fakultetami, ki razvijajo enaka ali sorodna področja kot UP PEF.

V mednarodnem okviru je izrazito predvsem sodelovanje s pedagoškimi fakultetami sosednjih držav pa tudi širše, predvsem v okviru Evropske unije.

(Več informacij o posameznih vsebinah je na voljo v ustreznih rubrikah te spletne strani.)
 

icon open book

Novice

11. jan. | Novice

Nagradni natečaj: Prisluhni in pomagaj

Sama zelo rada pišem. Nazadnje sem napisala dve pesmi, katerih namen je spodbujanje otrok k zbiranju zamaškov in starega papirja. Ker vem, da je tudi med vami veliko takih, ki radi pišete, ki dobro pišete, vas želim spodbuditi k sodelovanju v dveh nagradnih natečajih na temo Prisluhni in pomagaj, katerih namen je ne le povezati vse generacije s to, tako človeško temo neprecenljive vrednosti, temveč tudi ob koncu leta ustvariti knjigo, katere soavtorji lahko postanete prav vi, s svojim edinstvenim prispevkom o pomoči drugim, solidarnosti, ljubezni do sočloveka.

11. jan. | Novice

XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Skozi leta je prispelo že več kot 370 različnih zaključnih nalog, v katerih so mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost naših rojakov, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero njihovih aktivnosti, razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.

11. jan. | Novice

Vabilo na delavnico »Izzivi družboslovnega raziskovanja«

Vse ni na Likertovi lestvici – Kako postaviti pravo vprašanje? Kako objaviti v ekonomskih in poslovnih revijah?

icon arrow more

Dogodki

17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

Informativni dnevi 2023

icon arrow more